Onze Safety First-cultuur, waarin preventie en degelijke opleiding centraal staan, betekent dat de arbeidsomstandigheden voor onze werknemers veiliger worden.

Gradislav Gligorijevic
Hoofd Kwaliteit, gezondheid en veiligheid

DOEL 1:

Geen schade: Vermindering van het aantal ongevallen onder werknemers en aannemers en tegen 2025 een percentage van 0,5 ongevallen met verzuim (LTA) bereiken.

Gezondheid en veiligheid op het werk vergen een voortdurende inzet. Er kan altijd meer worden gedaan, bijvoorbeeld door de rapportage van bijna-ongevallen te verbeteren of het stressniveau te verlagen. Naast persoonlijke gevolgen heeft een slechte bescherming van de gezondheid en veiligheid op het werk ook negatieve financiële gevolgen voor bedrijven.

Ons doel op lange termijn is "nul schade"; dit is waar we naar streven bij het terugdringen van het aantal ongevallen in de komende drie jaar. Sinds 2016 hebben we minder rapporteerbare ongevallen geregistreerd, maar over het algemeen meer ongevallen dankzij betere veiligheidsgerelateerde rapportage. Voor arbeidsveiligheid overtreffen we de referentiewaarde van de sector14.

Onze normen zijn verbeterd en risico's verder geminimaliseerd.

Maar er gebeuren nog steeds ongelukken - en dat willen wij bij Pfleiderer niet accepteren. Daarom blijven we werken aan de optimalisering van onze processen.

Het ONE Safety-initiatief is het kernconcept voor arbeids- en procesveiligheid dat ons allen verbindt. Wij moedigen onze werknemers aan ons nieuwe "NearMiss"-systeem te gebruiken en hebben ons ten doel gesteld ten minste één melding van een onveilige situatie per werknemer per maand te doen (huidig quotum voor de hele onderneming: 1,2). Leidinggevenden krijgen regelmatig opleiding om de arbeidsveiligheid stevig in de dagelijkse routine van het bedrijf te verankeren en het verantwoordelijkheidsgevoel van het personeel en de aannemers te vergroten. Deze cultuur wordt ondersteund door preventieve risicobeoordeling en beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk, die in alle vestigingen gecertificeerd zijn volgens ISO 45001.

Alle nieuwe werknemers krijgen een uitgebreide veiligheidstraining, waarin ook veilig werken in het thuiskantoor aan bod komt. Wij organiseren "6S"-veiligheidsdagen16, organiseren veiligheidsaudits en -inspecties, en richten ons op ondermaats presterende locaties om aan hun zwakke punten te werken.

Onze prestaties en doelstelling

 201820192020Target 2025
Percentage ongevallen met verzuim (LTA)151.71.42.10.5

14 Werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringenassociatie Hout en Metaal 2015-2020.
15 Ongevallen met 200.000 gewerkte uren.

16 "6S"-dagen voegt veiligheidsprincipes en -procedures toe aan de bekende "5S"-principes sorteren, systematiseren, schoonmaken, standaardiseren en oefenen van zelfdiscipline.

Voorbeeld uit de praktijk

Preventie is alles

Veiligheidsmaatregelen gaan ofwel gepaard met gedragsveranderingen ofwel met procesveranderingen. Een voorbeeld van het laatste zijn nieuwe oplossingen voor gevaarherkenning die de veiligheid van de operator garanderen bij risicovolle werkzaamheden, zoals zagen.

De tafelcirkelzaag met handbescherming is een hoogtechnologisch werktuig dat gebruik maakt van digitale optische sensoren en aangepaste software om onmiddellijk gevaren te detecteren en het zaagblad te stoppen. Het nieuwe systeem elimineert het risico op verwondingen terwijl de productiviteit behouden blijft.

ONE Safety richt zich op het collectieve gedrag van werknemers en aannemers, gekoppeld aan de verantwoordelijkheid en de toezichthoudende rol van het management.
Voortbouwend op ons veiligheidsmanagement op het werk, richten onze inspanningen zich uiteraard ook op het welzijn van ons personeel. Via consistente, formele programma's zorgen we voor veilige werkomstandigheden en bevorderen we het emotionele en psychologische welzijn.

We zijn ons ervan bewust dat stress of andere werkgerelateerde ziekten een economische last vormen. Daarom is onze zorg gebaseerd op eerlijke arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid: redelijke werktijden, zekere werkgelegenheid en voldoende vrije tijd leggen de basis voor lichamelijk, emotioneel en psychologisch welzijn - binnen en buiten de werkplek.

We houden ons aan alle toepasselijke regelgeving, bijvoorbeeld inzake flexibele arbeid, pesten en intimidatie. Intimidatie en pesten worden hier niet getolereerd. Tijdens de Corona-pandemie hebben we ongeveer 1 miljoen euro geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen om het personeel te beschermen, en tot nu toe hebben bijna alle werknemers zich vrijwillig twee keer laten vaccineren. Onze Business Conduct Guidelines en het Pfleiderer Compliance System bevatten een duidelijke toezegging om te handelen in overeenstemming met de wet en onze waarden.

We zetten ons in voor het welzijn van onze werknemers door middel van professionele ontwikkeling, werknemersrechten, opleiding, teambuilding, mentorschap en de uitwisseling van ideeën.

Alle Pfleiderer-locaties bieden toegang tot medische zorg, inclusief externe hulp voor werkgerelateerde geestelijke gezondheidsproblemen. Individuele ontwikkeling is voor ons een prioriteit: We stellen op maat gemaakte ontwikkelingsplannen op voor onze medewerkers, waarbij het individu centraal staat en rekening wordt gehouden met de eisen van het bedrijf.

Via ons initiatief "Fit by Pfleiderer" kunnen medewerkers tegen gereduceerd tarief gebruik maken van gezondheids- en fitnessaanbiedingen in samenwerking met fitnessstudio's, massagepraktijken en zwembaden. Indien mogelijk, bieden we gezond voedsel direct in het bedrijf of op redelijke afstand aan. Met stijgende temperaturen is de toevoer van extra vocht altijd binnen handbereik. Deze maatregelen gaan vergezeld van een consequent streven naar rook- en alcoholvrije werkplekken en gemeenschappelijke ruimten.

De werksfeer bij Pfleiderer wordt gekenmerkt door een sterk gevoel van saamhorigheid, dat wij willen koesteren. Ons doel is de systematische, uniforme toepassing van richtlijnen op alle locaties. Hoewel op dit gebied al veel is bereikt, zal dit doel bijdragen tot een toekomst die milieuvriendelijker en sociaal rechtvaardiger is en gekenmerkt wordt door meer economische integratie.

DOEL 2:

Het personeelsbeheer uitbreiden om de potentiële kandidatenpool te diversifiëren, geschoolde werknemers te behouden en de carrièremogelijkheden te verbeteren.

Het personeel - onze medewerkers en hun energie - is de grootste troef van de Pfleiderer Groep. Onze benadering van human resources is gebaseerd op naleving, hoge normen en efficiëntie. En bovenal is er innovatie. Onze creativiteit is nodig om vandaag een productieve beroepsbevolking te bevorderen, zodat we morgen kunnen putten uit een pool van getalenteerde jongeren.

Op deze basis moeten we een kader creëren waarin onze werknemers zich professioneel kunnen ontwikkelen en kunnen groeien en werkzekerheid genieten: belangrijke voorwaarden voor arbeidssatisfactie en productiviteit.

Ons personeelsbestand telt iets meer dan 2.000 werknemers. We zijn trots op een loopbaansysteem dat interessante en uitdagende mogelijkheden biedt voor een individueel loopbaantraject en brede perspectieven op verdere scholing.

 

                            2018  2019  2020

Geslacht (alle)

Mannen2.0281.9761.897
Vrouwen                347  340  329
Totaal2.3752.3162.226

Geslacht (topmanagementniveau)

Mannen     37     38     44
Vrouwen                     5       7       6
Totaal     42     45     50

Leeftijd

< 30 jaar  541  496  448
30 – 50 jaar           875  826  809
> 50 jaar  959  994  969
Totaal2.3752.3162.226
Mensen met

een handicap

  109  104  108
Nationaliteiten   39   37   34

Opm.: In de gegevens zijn 40 werknemers die momenteel in buitenlandse verkoopkantoren werken, niet inbegrepen.

Gezondheidsprogramma's, fitnessprogramma's, participatie- en feedbackmechanismen dragen allemaal bij tot de bevordering van het welzijn van ons personeel, wat een belangrijk aspect is van ons totaalconcept. Het succes van deze aanpak blijkt uit de langdurige loyaliteit aan ons bedrijf.

Buiten de fabriekspoort betekent goed nabuurschap in Duitsland dat men betrokken is bij het plaatselijke sociale netwerk en een positieve invloed heeft die veel verder gaat dan het economische aspect. Sociaal engagement is voor ons een vanzelfsprekendheid. We helpen vaak stilletjes waar we nodig zijn. Het is belangrijk voor ons om verbonden te zijn met de mensen op onze locaties. Horen hoe wij als werkgever door onze werknemers worden gewaardeerd, rechtvaardigt deze inspanningen volledig.

We zouden nog een stap verder willen gaan. Met deze goede aanpak willen we niet alleen onze reputatie als "aantrekkelijke werkgever" waarmaken, maar ook de potentiële pool van gekwalificeerde toekomstige ingenieurs en operationele werknemers uitbreiden. Dit doel wordt ondersteund door extra uitgaven per hoofd van de bevolking voor onderwijs en opleiding. Voor een betere samenwerking met scholen, meer leerlingen in de sector, meer stageplaatsen en meer gerichte initiatieven in de STEM-vakken (wiskunde, informatica, natuurkunde, technologie), altijd in overeenstemming met steunprogramma's van regionale en lokale overheden.

Het gaat er ook om de kring van sollicitanten die bij ons terecht kunnen, diverser te maken. Op de toekomstige arbeidsmarkt zal ons bedrijf moeten concurreren met nieuwe functieprofielen in andere sectoren, zoals digitale technologie en gezondheidszorg. Een inclusieve, niet-discriminerende werkomgeving is daarom van fundamenteel belang om zo'n talentenpijplijn voor ons veilig te stellen, nu en in de toekomst.

Hoewel de Pfleiderer Groep voldoet aan de eisen van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG) in Duitsland - om discriminatie te voorkomen of te elimineren, weten we ook dat een diepere verankering van de cultuur van inclusiviteit, waar alle meningen worden gehoord, mensen zal aantrekken met een grotere verscheidenheid aan ideeën, perspectieven en achtergronden die de onderneming ten goede zullen komen.

Alle werknemers vallen binnen de werkingssfeer van ons diversiteitsbeleid. Eenieder heeft het recht met respect en op voet van gelijkheid te worden behandeld, ongeacht kenmerken17 als leeftijd, geslacht, seksuele identiteit, etnische afkomst, land van herkomst, handicap of sociale en economische achtergrond. Ons proces bij aanwerving, beloning, indienstneming, prestatiebeoordeling en promotie is er dan ook altijd op gericht elke vorm van discriminatie, hoe onbedoeld ook, te vermijden.

We voeren het beleid al uit met complianceprogramma's, opleiding, gegevensverzameling, bestuursstructuren en duidelijke verantwoordelijkheden. Alle relevante mogelijkheden zullen formeel worden beoordeeld om onze kandidatenpijplijn lokaal en regionaal uit te breiden in alle belangrijke dimensies van diversiteit, met bijzondere aandacht voor technische beroepen voor jonge vrouwen.

Innovatief personeelsbeheer betekent alert zijn op steeds veranderende kansen en risico's en op creatieve wijze gelijke kansen voor iedereen garanderen.

Discriminatie is vaak cultureel geworteld, kan vele vormen aannemen en onopgemerkt of onuitgesproken blijven. Innovatie kan zo eenvoudig zijn als het uitnodigen van professionals uit migrantenbuurten voor sollicitatiegesprekken, het invoeren van omgekeerd mentorschap waarbij jongere werknemers hun kennis doorgeven aan oudere, of het zorgen voor gelijke beloning en werk voor mannen en vrouwen. Met dergelijke aanpassingen is vooruitgang naar een rechtvaardigere, gezondere en billijkere economie mogelijk.

We kijken ernaar uit om meer manieren te ontwikkelen om het beste talent te behouden, de pool van toekomstig talent te vergroten en onze personeelsstrategie voortdurend te verbeteren.

Meer diversiteit van meningen komt iedereen ten goede

17 Beschermde kenmerken zijn die welke zijn opgenomen in het juridisch kader van de Verenigde Naties inzake internationale mensenrechten. Beschermde kenmerken moeten worden ondergebracht in de ruimere categorie van persoonlijke kenmerken, die ook andere identificerende factoren omvat zoals sociale en economische achtergrond.


“Pfleiderer staat bekend om zijn hoogwaardige duale opleidingen. Daarom besloot ik acht jaar geleden bedrijfskunde te gaan studeren met de nadruk op marketing aan de Universiteit voor Toegepast Management in Neumarkt.”

 

“De combinatie van theorie en praktijk was een geweldige kans. In het bedrijf werd ik ondersteund met projecten en een goed inzicht in alle gebieden. Na drie jaar bood Pfleiderer mij een baan aan in marketing.“

 

“Daar kon ik een opleiding volgen tot social media manager en later werd ik een professionele trainer die andere jongeren ondersteunt in hun professionele loopbaan.”

Diana Bachmeier
Manager Sociale Media

Corporate governance die een duidelijke koers uitzet

Betrouwbare en doeltreffende regels inzake corporate governance zorgen voor een duidelijke operationele leiding, doeltreffend zakelijk leiderschap en een gezonde managementaanpak in alle belangrijke aangelegenheden.

Bestuur

Bij het voorkomen van fraude en andere onethische praktijken vertrouwen we op een sterke "Tone from the Top": een ethisch model dat op het hoogste managementniveau wordt geïllustreerd.

De governance-doelstelling is dat alle medewerkers en aannemers zich houden aan onze Business Conduct Guidelines en de regels van ons compliance-systeem.

Ons optreden is erop gericht deze regels en beginselen zonder afwijking na te leven.

Ons compliance-systeem schrijft voor dat we onbedoelde uitkomsten moeten vermijden, problemen moeten opsporen zodra zij zich voordoen en indien nodig op passende wijze moeten reageren.

De strategische bedrijfs- en ESG-doelstellingen worden ondersteund door formele beheersystemen. Pfleiderer Deutschland GmbH heeft geïntegreerde managementsystemen voor kwaliteit (ISO 9001), milieu (ISO 14001), energie (ISO 50001) en veiligheid (ISO 45001), alsook de Chain of Custody (FSC en PEFC). Het begeleidende managementhandboek bevat alle voorschriften inzake onze zorgplicht als onderneming, de kwaliteitsborging van onze producten, het efficiënte gebruik van energiebronnen, de bescherming van onze werknemers en van het milieu. Het managementhandboek geldt ook voor de dochterondernemingen Heller Holz GmbH en JURASpedition GmbH in Neumarkt.

Voor meer informatie over bestuur kunt u terecht op onze website pfleiderer.com
 

  • Bestuur en gedragscode, hier
  • Zakelijke gedragscode in het Duits hier
  • Management hier
  • Klokkenluidersregeling hier

Als u een mogelijke overtreding van de compliance-regels wilt melden via het klokkenluidersysteem, kunt u hier  de speciale website bezoeken.

Dialoog met stakeholders

We werken samen met externe partijen om ons standpunt over materiële gevolgen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) te ontwikkelen.

Mede-ontwerp van richtlijnen en normen

We onderhouden een uitgebreid programma voor dialoog en pleitbezorging met regelgevers en adviesorganen die zich bezighouden met belangrijke vraagstukken waarmee onze sector wordt geconfronteerd.

Op Europees niveau gebeurt dit hoofdzakelijk via ons lidmaatschap van de European Panel Federation (EPF) en op nationaal niveau via de Vereniging van de Duitse Houtpanelenindustrie (VHI). We zijn vertegenwoordigd in het bestuur van beide organisaties en maken deel uit van verschillende gespecialiseerde groepen. De EPF-taskforces houden zich bezig met kwesties als formaldehyde, afvalhout, grondstoffen, de richtlijn inzake industriële emissies en de EU-regeling voor de handel in emissierechten.

Via EPF zijn we actief betrokken bij het New European Bauhaus-initiatief, de Club du Bois en het Renovation Wave-initiatief, die samen het potentieel onderzoeken van hout als bouwmateriaal in nieuwe gebouwen als een extra CO2-put. Dit sluit goed aan bij de doelstelling in de Europese Green Deal18 om de koolstofintensiteit van gebouwen gedurende hun levenscyclus te verminderen, om ze duurzamer te maken en om het circulariteitsbeginsel toe te passen bij de renovatie van gebouwen om de broeikasgasemissies van materialen in gebouwen te verminderen.

Daarnaast zijn we op managementniveau regelmatig, actief en strategisch betrokken bij wetenschappelijke, technische en kwaliteitsgerelateerde aangelegenheden in de Internationale Vereniging voor Technische Houtvraagstukken (IVTH), de Kwaliteitsvereniging voor Houtmaterialen (QG HWS) en het Instituut voor Houttechnologie Dresden (IHD).

Via ons lidmaatschap van de EPF kunnen we ook bijdragen aan de Europese Confederatie van de Houtverwerkende Industrie (CEI-Bois). We zijn lid van het CEI-Bois-comité voor bouwelementen en van de Duitse houtindustrievereniging (HDH) en nemen deel aan het BASAJAUN-onderzoeksproject, dat betrekking heeft op duurzame waardeketens in de houtbouw.

Andere belanghebbenden

Elke dag hebben we diepgaande besprekingen met klanten over technische productontwikkeling, marktvraag, bedrijfsstrategieën en eindgebruikerstrends. We bieden diverse digitale hulpmiddelen die onze klanten op vele manieren ondersteunen, van de selectie van materialen op houtbasis en de toepassing ervan in ontwerpen tot projectplanning, visualisatie en uitvoering.

Deze hulpmiddelen worden steeds geavanceerder en zijn gericht op de behoeften van architecten en andere stakeholders (hier vindt u een voorbeeld van planning met BIM).

We communiceren met bestaande en potentiële institutionele beleggers over belangrijke ESG-kwesties. Dit gebeurt in de vorm van jaarverslagen, presentaties, ratings, aan duurzaamheid gerelateerde financiële briefings en de publicatie van financieel nieuws.

Medewerkers bij Pfleiderer hechten waarde aan een werksfeer van saamhorigheid. Dit is tot stand gekomen door intensieve participatie en communicatie en een open sfeer waarin bezorgdheid kan worden geuit als iets niet volgens plan verloopt. Vooral op het gebied van veiligheid voeren we risicobeoordelingen uit en we verzorgen uitgebreide veiligheidsopleidingen voor werknemers en aannemers. Deze permanente uitwisseling waarborgt de veiligheid van de mensen en het succes van onze onderneming.

Dit wordt ondersteund door extra communicatie ter plaatse, gericht op onder meer alle bezoekers, dienstverleners en industriële aannemers.

Het resultaat van al deze activiteiten is een collectieve kennis die de basis vormt voor beslissingen in verband met de naleving van de wetgeving en de ontwikkeling van een duurzaamheids-/ESG-strategie en de bijbehorende rapportage.

Onze bijdrage aan de wereldwijde doelstellingen

Onze betrokkenheid bij overheids- en politieke instanties en onze oriëntatie op prestatiekaders, normen en externe gedragscodes maakt deel uit van ons streven - en dat van onze sector - om de algehele duurzaamheid van het bedrijfsleven te verbeteren.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) zijn in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen en bevatten ambitieuze doelstellingen voor de belangrijkste mondiale actievelden - van het uitbannen van armoede tot klimaatbescherming.

Pfleiderer draagt bij aan verschillende SDG's omdat we onderdeel zijn van de circulaire economie, leveren aan de bouwsector en onze hoogwaardige producten effectief CO2 opslaan.

De belangrijkste SDG's waaraan wij bijdragen zijn:

Andere SDG's die Pfleiderer direct ondersteunt:

Lees meer over duurzaamheid bij Pfleiderer

Deze onderwerpen kunnen ook voor u van belang zijn: