Doel 1

De totale houtopbrengst van het hout dat wordt gebruikt voor de productie in elke fabriek verhogen tot ten minste 90 % tegen 2025

Basislijn 2020: 82%

Onze houtopbrengst, een belangrijke prestatie-indicator, verbetert gestaag: in 2020 bereikten we in onze fabrieken quota tussen 82% en 94% van de totale houtmix. Door voortdurende innovaties op het gebied van sortering en detectie van verontreinigingen en door concrete investeringen op deze gebieden, achten we een quotum van 90% in 2025 technisch haalbaar voor alle fabrieken. Voor fabrieken die al een rendement van meer dan 90% hebben, is het ons doel om dit te behouden. Een rendement van 100% is fysiek niet mogelijk, omdat met name gerecycled hout altijd enkele ongewenste bestanddelen bevat.

Doel 2

Het aandeel post-consument gerecycled hout verhogen van 40% (2020) naar 50% (2025)

Basislijn 2020: 40,3% / Doel eind 2025: 50.0%

We gebruiken onze kracht als grootste gebruiker van afvalhout in Duitsland om het cascadegebruik van hout consequent te promoten. Zo dragen we bij aan een circulaire economie waarin niets wordt verspild. Dit betekent dat houtproducten aan het einde van hun nuttige levensduur zoveel mogelijk als waardevolle grondstoffen moeten worden behandeld in plaats van ze direct thermisch te recyclen. Wij willen dat alle houtproducten, inclusief onze eigen afgekeurde productie, gerecycled worden. In de praktijk betekent dit dat ons houtmengsel al voor 48% bestaat uit gerecycled post-consumer hout1. De op één na grootste fractie is zagerijafval met 32%. De resterende 20% komt voor rekening van kapresten uit gecontroleerde bosbouw in Duitsland en directe buurlanden. Deze doelstelling gaat over het vergroten van het aandeel gerecycled hout uit post-consumer bronnen.

1 Post-consumer materiaal omvat verwerkt gerecycled hout, bijv. van beschadigde pallets uit de verpakkingsindustrie, gebruikte huishoudelijke meubels of keukenkastjes en intern afval, dat echter slechts 2,5% uitmaakt.

Gerecycled hout: Onze prestaties en doelstelling

 20182019202020212022Streefwaarde 2025
Procentuele toename van het aandeel recycling na gebruik38.041.841.746.248.150.0

De beschikbare hoeveelheid post-consumer gerecycled materiaal wordt beïnvloed door de hergebruik- en recyclinginitiatieven in de Europese Unie, de economische ontwikkeling, het consumentengedrag en de recycling van gebruikt meubilair door meubelverkopers. Tegen 2020 zullen we meer dan een half miljoen ton post-consumer materiaal hebben verwerkt. Sindsdien hebben we dit aandeel met 8% verhoogd.

Onze strategische benadering van duurzaamheid omvat ook een dialoog met andere partijen die ons kunnen helpen dit doel te bereiken. Als we het gedrag van consumenten en bedrijven kunnen helpen beïnvloeden, kan de beschikbaarheid van gebruikt hout toenemen.

Zelfs als we gerecycled hout in grotere hoeveelheden willen verwerken, staan we erop dat alleen materiaal van de hoogste kwaliteit wordt gebruikt voor de productie. Onze panelen worden regelmatig getest in het centrale laboratorium in Arnsberg en we werken samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat de productkwaliteitsnormen volledig worden nageleefd.

 

"WE WILLEN DAT HOUT ZO LANG MOGELIJK ALS MATERIAAL WORDT GEBRUIKT VOORDAT HET HELEMAAL AAN HET EINDE WORDT VERBRAND. DIT LEIDT TOT GROTERE VOORDELEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ EN DE ECONOMIE."

Carsten Möser-Benz
Hoofd Inkoop Hout

80% van de houtgrondstoffen die in onze producten worden gebruikt, zijn zagerijresten en gerecycled hout

Voorbeeld uit de praktijk

Sorteren, schoonmaken en testen van gerecycled hout

Onze hoge opbrengst is een uiting van de kwaliteit van onze belangrijkste grondstof: gerecycled hout. Na levering van het materiaal aan de fabriek willen we materiaalverlies tijdens het reinigen zoveel mogelijk vermijden. De zeer hoge opbrengst op onze locaties (gemiddeld 90%) is te danken aan onze voortdurende investeringen in geavanceerde technologie. Onze sorteer- en schoonmaakprocessen, onze relaties met leveranciers en onze strenge testprocedures zijn belangrijke succesfactoren. De "sorteertoren" zorgt ervoor dat er geen ongewenste materialen zoals plastic in onze productielijnen terechtkomen. In feite gaan we tot het uiterste in termen van maximalisering van de opbrengst. Door het grote aantal sorteerprocedures beschikken we over steeds fijnere grondstoffracties. Door meermaals gerecyclede houtvezels te gebruiken, verminderen we tegelijkertijd onze afhankelijkheid van bijproducten uit de bosbouwindustrie.

 

Doel 3

Productie van 10 % materialen op houtbasis met een aandeel biogene bindmiddelen tegen 2025

In onze productie kunnen we ongeveer 250.000 ton harsen, bindmiddelen, additieven en lakken per jaar verwerken. Om deze gedeeltelijk te vervangen door hernieuwbare grondstoffen, streven we een concreet doel na: Tegen 2025 willen we 10 procent van onze producten op houtbasis (gemeten in volume) produceren met een aandeel biogene harsen. In 2023 willen we Organic Board Pure met 100% hernieuwbaar bindmiddel introduceren.

 

...WE HEBBEN FOSSIELE LIJMEN VERVANGEN DOOR HERNIEUWBARE ORGANIC GLUE IN HET ORGANIC BOARD EN ZIJN OOK VAN PLAN OM ORGANIC BOARD PURE, EEN VERSIE MET 100 PROCENT HERNIEUWBAAR BINDMIDDEL, IN 2023 TE INTRODUCEREN.

 

Doel 4

In 2023 een kader introduceren voor de beoordeling van de duurzaamheid van onze leveranciers

Als onderdeel van de materialiteitsanalyse is de actieve betrokkenheid van externe belanghebbenden in de upstream en downstream toeleveringsketen rond ESG-kwesties (met name klanten en leveranciers) gepland voor 2023 en de daaropvolgende jaren om voortdurende verbetering te bevorderen, de relevantie van onze betrokkenheid voor de markt te waarborgen en innovatieve oplossingen voor ESG-kwesties te ontwikkelen.

Dit betekent ook dat we moeten laten zien dat duurzaamheid ook door onze leveranciers serieus wordt genomen. Daarom hebben we een kader opgesteld voor de manier waarop we duurzaamheid in de toeleveringsketen in 2023 zullen meten. Dit kan binnen het kader van bestaande evaluatiesystemen en ratings of op basis van een catalogus van criteria die speciaal voor dit doel zijn gecoördineerd. Dit kader omvat, maar is niet beperkt tot, de vereisten van de Duitse Supply Chain Due Diligence Act(LkSG), die sinds 1 januari 2023 van kracht is. De LkSG richt zich op de bescherming van mensenrechten en bescherming tegen bepaalde milieurisico's.

Een andere strategisch belangrijke kwestie voor ons bedrijf is biodiversiteit, die we beïnvloeden in onze toeleveringsketens, maar ook door onze bijdrage aan de beperking van klimaatverandering. Het beoordelen van onze invloed op de biodiversiteit in de hele toeleveringsketen is daarom een ander aspect van het beoordelingskader voor leveranciers.

Doel 5

Ontwikkeling van specifieke KPIs voor water en afval in 2023

Afval
Ondanks onze strikte aanpak voor het recyclen van hout, hoopt afval zich ook op bij Pfleiderer in de vorm van as, restanten van afvalhout na het schoonmaken en verpakkingen. Nauwkeurigere documentatie door het verzamelen van zinvolle kerncijfers is ons belangrijkste doel voor 2023. Dit zal ons in staat stellen om middellangetermijndoelen op te stellen voor het sturen en verminderen van met name niet-hout afvalstromen.

Water
Met het oog op het wereldwijde probleem van waterschaarste, dat nog wordt verergerd door de klimaatcrisis, wordt onze omgang met water ook strategisch belangrijker. Daarom ontwikkelen we KPI's voor het gebruik van water en de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op water als onderdeel van onze duurzaamheidsdoelstellingen.

We stellen voor elke fabriek een balans op van het zoetwaterverbruik. Het gebruik van gerecycled water wordt daarentegen niet specifiek geregistreerd.

... WE HEBBEN ONS TEN DOEL GESTELD OM EXTRA KERNGETALLEN IN TE VOEREN OM IN DE TOEKOMST MET NAME DE NIET-HOUT AFVALSTROMEN BETER TE KUNNEN BEHEREN EN VERMINDEREN.

LEES MEER OVER DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER

Deze onderwerpen zijn misschien ook interessant voor u: