Duurzaamheid is al een centraal aandachtspunt van Pfleiderer sinds de oprichting van het bedrijf meer dan 125 jaar geleden.

Onze concrete resultaten spreken voor de toewijding waarmee we onze vrijwillige verbintenissen implementeren. Op dit punt willen we graag de vermindering benadrukken van de uitstoot van broeikasgassen in onze directe en indirecte elektriciteits- en verwarmingsbehoeften met 31 procent in de afgelopen drie jaar. Daarnaast hebben we een streng gecontroleerde houtleveringsketen die duidelijk regionaal is en gekenmerkt wordt door recycling. We kopen 90% van onze houtgrondstoffen in Duitsland; de overige 10% komt uit directe buurlanden. Het merendeel van onze houtgrondstoffen, 80%, zijn zagerijresten en gerecycled post-consumer hout. We hebben het aandeel gerecycled hout in onze houtmix in hoog tempo verhoogd tot 48 procent - tegenover 40 procent in 2020 - en zullen het doel van 50 procent in 2025 waarschijnlijk eerder bereiken dan gepland. Natuurlijk zijn al onze houtgrondstoffen afkomstig van bronnen die 100% worden gecontroleerd door een externe chain of custody. 

We rusten niet op onze lauweren. Daarom hebben we in 2022 de verdere effecten van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu, de economie en de maatschappij opnieuw en uitgebreid onderzocht in het kader van een materialiteitsanalyse. Op basis hiervan hebben we onszelf verdere doelen gesteld op de drie actiegebieden materialen, klimaat en mensen, die nauw verbonden zijn met onze bedrijfsstrategie, en hebben we actieprincipes en vrijwillige verbintenissen geformuleerd om deze te bereiken.

Als "natuurlijk duurzaam" bedrijf zetten we ons duidelijk in voor de klimaatdoelstellingen van Parijs en streven we naar een CO2-uitstoot van nul in 2050. We zetten ons ook in voor de doelen van het 
Global Compact van de VN
 en bevorderen de tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en nultolerantie voor corruptie.

We work for our vision: dit is de leidraad voor onze dagelijkse acties om nog duurzamer te worden. Wij stellen onszelf voortdurend op de proef wat alle aspecten van duurzaamheid betreft en zien het als onze plicht om ons op alle gebieden te verbeteren en de Best Practices te volgen.

Met onze duurzaamheidsstrategie hebben we het onderwerp duurzaamheid stevig verankerd als integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering en onze processen. In onze duurzaamheidsstrategie hebben we toezeggingen gedaan die de komende jaren richting zullen geven aan onze acties en beslissingen. Tegelijkertijd is onze duurzaamheidsstrategie niet bedoeld als een willekeurig concept. Daarom hebben we onze toezeggingen omgezet in concrete acties en kwantificeerbare doelen gesteld waarover we transparant rapporteren.

Met een nieuw opgerichte afdeling Duurzaamheid en een Duurzaamheidsverslag dat is gebaseerd op de Global Reporting Index, zijn we blij dat we twee grote stappen hebben gezet op het gebied van personeel en inhoud, op weg naar duurzamer ondernemen en meer transparantie voor ons van nature duurzame bedrijf.

 

LEES MEER OVER DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER

Deze onderwerpen zijn misschien ook interessant voor u: