Doel 1

Vermindering van Scope 1- en Scope 2-broeikasgasemissies met 21% tegen 2025

Basislijn 2020: 220.164 ton CO2e

Pfleiderer zet zich in voor het doel van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Onze maatregelen om klimaatrelevante emissies in alle drie de Scopes te verminderen, zijn op dit doel gericht Tegen 2050 willen we onze netto CO2-voetafdruk geleidelijk verminderen tot nul.

Door investeringen en aanvullende maatregelen op onze locaties in 2020 en 2021 hebben we de uitstoot in Scope 1 en vooral in Scope 2 al zeer aanzienlijk kunnen verminderen en waarden op het streefniveau van 2025 kunnen bereiken. Zo hebben we in 2022 150.846 ton Scope 1- en Scope 2-broeikasgasemissies gegenereerd, vergeleken met 171.969 ton in 2021 en 220.164 ton in 2020.

Zo hebben we de uitstoot van broeikasgassen in Scope 1 en 2 met 31% verminderd van 2020 tot 2022.

VANAF BEGIN 2023 VERBRUIKEN WIJ DE HERNIEUWBARE ELEKTRICITEIT VAN ONZE PRODUCTIEFACILITEITEN BINNEN DE PFLEIDERER-GROEP. WE VERWACHTEN DAT WE IN 2023 MEER DAN 90 PROCENT VAN ONZE ENERGIE UIT ONZE EIGEN WARMTEKRACHTKOPPELING  HALEN, VOOR ZOWEL WARMTE ALS ELEKTRICITEIT.

 

 

Onze prestaties en doelstelling

 20182019202020212022Doel 2025
CO2-voetafdruk van het bedrijf
(Scope 1 en Scope 2) (t Co2e)
270,631238,492220,164171,969150,846173,929
% reductie (basisjaar 2020)   -21.9%-31.4%-21.0%

 

"WIJ HEBBEN ONZE CO2-UITSTOOT AL AANZIENLIJK VERMINDERD, WERKEN AAN DOELSTELLINGEN DIE AANSLUITEN BIJ DE SBTI EN INTENSIVEREN ONZE INSPANNINGEN OM ONZE SCOPE 3-UITSTOOT TE VERANTWOORDEN EN TE VERMINDEREN12

Dr. Axel Knörr
Hoofd Milieu

We hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld voor de korte en middellange termijn om de uitstoot te verminderen. Door deze doelen te bereiken, zal Pfleiderer erin slagen de overgang te maken naar netto nul koolstofuitstoot.

1Een definitie van de verschillende emissiecategorieën (scopes) is te vinden op https://ghgprotocol.org/calculationgtoolsfaq

2 De doelstelling is in overleg met SBTi vastgesteld en is gebaseerd op de decarbonisatiestrategieën voor meubelen en interieurs en op SBTi's Absolute Contraction Approach (absolute contractiebenadering). Zie sciencebasedtargets.org

Voorbeeld uit de praktijk

Drie locaties, drie hoogefficiënte WKK-centrales

De energie die in onze WKK-centrales wordt opgewekt, is voor 100 % afkomstig van biomassa. We exploiteren geïntegreerde WKK-centrales (warmtekrachtkoppeling) op drie hoofdlocaties, die gelijktijdig mechanische energie opwekken voor elektriciteit en bruikbare warmte voor de productieprocessen. Warmtekrachtkoppeling maakt een brandstofbesparing tot een derde van de primaire energie mogelijk in vergelijking met de gescheiden opwekking van elektriciteit en warmte. Het voordeel van WKK is dat er minder brandstof nodig is en dat er minder verontreinigende stoffen worden uitgestoten.

100%

VAN DE ENERGIE DIE IN ONZE WKK-INSTALLATIES WORDT OPGEWEKT, IS AFKOMSTIG VAN BIOMASSA

Voorbeeld uit de praktijk

Succes plannen

Alle Pfleiderer-locaties zijn gecertificeerd volgens de ISO 50001-norm voor energiebeheer. De energieplanning wordt uitgevoerd in overleg met verkoop, productie en inkoop en wordt regelmatig bijgewerkt.

Onze planning omvat zowel toekomstgerichte economische evaluaties als het werkelijke verbruik. Op basis van de verzamelde energiegegevens van alle vestigingen beoordelen en analyseren we regelmatig het energiegebruik en -verbruik en houden we energieregisters bij om verbeteringen vast te stellen.

Voorbeeld uit de praktijk

Energie efficiënt gebruiken

Efficiënt gebruik van energie wordt nog belangrijker in tijden van schaarste.

Het wordt dan ook steeds belangrijker om afvalwarmte van industriële productie toe te voeren aan de distributienetwerken om een klimaatvriendelijke en meer kosteneffectieve verwarming van de aangesloten huishoudens mogelijk te maken.

In de eerste fase, die in 2022 van start ging, wordt de afvalwarmte van een op aardgas gestookte ketel gebruikt en worden de hete uitlaatgassen van het aardgas via een warmtewisselaar overgedragen. In een tweede stap kunnen extra, grotere bronnen van afvalwarmte van de biomassaketel worden toegevoegd naarmate de vraag van de stad toeneemt. Na aansluiting op het stadsverwarmingsnet zou warmtelevering door Pfleiderer waarschijnlijk mogelijk zijn voor de verwarmingsperiode van 2023.

 

"VOORAL IN DEZE GESPANNEN TIJDEN IS HET BELANGRIJK OM NAUWE PARTNERSCHAPPEN EN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN TE HEBBEN. WE ZIJN ERG BLIJ DAT WE DE STAD LEUTKIRCH EN HAAR INWONERS BINNENKORT VAN WARMTE KUNNEN VOORZIEN."

Dr. Frank Herrmann
CEO/COO

Doel 2

Vermindering van de indirecte uitstoot van broeikasgassen door ingekochte chemische producten die worden gebruikt in onze houten plaatmaterialen met 21% tegen 2025 (basis 2020).

We bieden een breed scala aan emissiearme en milieuvriendelijke producten om de groene bouwdoelstellingen van onze klanten te ondersteunen. Door een hoog percentage gerecycled hout te gebruiken voor de productie van onze materialen op houtbasis, hernieuwbare energie op te wekken uit biomassa en chemische lijmen stap voor stap te vervangen door natuurlijke alternatieven, verminderen we de CO2-uitstoot en dragen we bij aan de bescherming van het klimaat.

De chemische producten die we inkopen voor onze productie van plaatmaterialen zijn onder andere lijmen, titaniumdioxide, ureum, paraffine, vlamvertragers, harsen, verf en andere smeltproducten. Hun productie is energie-intensief. Daarom werken we aan de ene kant samen met onze leveranciers van chemicaliën om de uitstoot bij de productie van chemicaliën te verminderen, vooral door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Aan de andere kant zijn we op zoek naar alternatieven voor chemische stoffen. We vervangen bijvoorbeeld in toenemende mate ureumformaldehydeharslijmen (UF-lijmen), het meest gebruikte bindmiddel in de wereldwijde houtindustrie, door organische, biogene lijmen in onze spaanplaten. Op deze manier kunnen we de ecologische voetafdruk van het product verbeteren terwijl de kwaliteit behouden blijft en we voldoen aan alle toepasselijke kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Voorbeeld uit de praktijk

OrganicBoard P2
OrganicBoard P2 is gemaakt met 50% OrganicGlue, een biogene lijm. Dit betekent dat het gebruik van fossiele grondstoffen bij de productie met meer dan 30% kan worden teruggedrongen zonder dat dit ten koste gaat van de productkwaliteit. OrganicBoard P2 heeft dus een geoptimaliseerde CO2-balans die actief bijdraagt aan klimaatbescherming. Over het product.

 

Doel 3

Een kader ontwikkelen om de broeikasgasemissies van alle upstreamproducten (Scope 3) te verminderen voor 2023

We houden rekening met klimaatrelevante emissies in de hele waardeketen. We willen onze productgerelateerde klimaatgerelateerde emissies stap voor stap verminderen, voor alle voorbereidende producten. Daarom hebben we ons als doel gesteld om in 2023 nauw samen te werken met onze leveranciers om een kader te creëren voor het gezamenlijk terugdringen van Scope 3-emissies.

 

Doel 4

Ontwikkeling van een kader voor het verminderen van vervoersgerelateerde broeikasgasemissies tegen 2023

Om onze doelen te bereiken, richten we ons op besparen en vervangen. Als eerste stap werken we aan het verminderen van ons energieverbruik en dus ook aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Om ons energieverbruik te verminderen, worden lege ritten ook tot een minimum beperkt door een goed doordachte routeplanning.

In de logistiek gebruiken we ook onze eigen trekkers van ons expeditiebedrijf JURA, waarvan de meeste door regelmatige vervanging al in 2022 voldeden aan de emissienormen Euro 6d en 6e. Ons doel is om halverwege 2023 volledig aan deze normen te voldoen en we bereiden ons nu al voor op hogere normen zoals Euro 7 en alternatieve aandrijvingstypen. E-mobiliteit speelt een doorslaggevende rol voor onze werknemers en daarom zullen we vanaf 2023 e-voertuigen en bedrijfsfietsen aanbieden.

Om ervoor te zorgen dat al deze maatregelen zo goed mogelijk op elkaar inspelen, hebben we ons tot doel gesteld om in 2023 alle klimaatvriendelijke mobiliteitsmaatregelen te bundelen en gezamenlijk in overweging te nemen en zinvolle en meetbare kerncijfers te verzamelen en te rapporteren.

 

LEES MEER OVER DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER

Deze onderwerpen zijn misschien ook interessant voor u: