WE ZIJN ER TROTS OP EEN NATUURLIJK DUURZAAM BEDRIJF TE ZIJN

Wij verwerken, vaak herhaaldelijk, gerecycled afvalhout tot hoogwaardige materialen op houtbasis. Ons kringloopmodel laat zien hoe de in hout opgeslagen koolstofdioxide gedurende zijn hele nuttige leven opgeslagen blijft. Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat wij het grootst mogelijke voordeel behalen met een minimale impact op de natuur en het milieu.

Met behulp van moderne technieken en technologieën verlengen we de levenscyclus van onze grondstoffen. We werken nauw samen met onze partners in de waardeketen om het recyclingpercentage te verhogen en de CO2-uitstoot te verminderen. Echte duurzaamheid betekent natuurlijk ook luisteren naar onze belanghebbenden, altijd verantwoordelijk handelen en een veilige, gezonde werkomgeving in stand houden waarin onze medewerkers zich prettig kunnen voelen.

PROFESSIONEEL EN TRANSPARANT: WE WORK FOR OUR VISION

In 2022 hebben we de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu, de economie en de maatschappij opnieuw en uitgebreid onderzocht in de drie bestaande actiegebieden materialen, klimaat en mensen als onderdeel van een materialiteitsanalyse.

Op basis van de laatste analyse in 2020 hebben we een aantal belangrijke aspecten toegevoegd aan onze lijst van doelstellingen.

Voorbeeld van arbeidsomstandigheden in het bedrijf: Hier hebben we speciale aandacht besteed aan gelijke kansen voor ondervertegenwoordigde groepen werknemers. Om de transparantie in onze toeleveringsketens verder te vergroten, ontwikkelen we in 2023 kadervoorwaarden en criteriacatalogi. We zullen met name de impact van onze bedrijfsactiviteiten analyseren op het gebied van broeikasgasemissies, biodiversiteit en mensenrechten. Het doel is om eerst de status-quo duidelijk te definiëren, zodat mijlpalen kunnen worden bepaald en de vooruitgang in de komende drie tot vijf jaar in detail kan worden gemeten.

ONZE AANDACHTSGEBIEDEN

Onze drie aandachtsgebieden sluiten nauw aan bij onze bedrijfsstrategie en vormen een essentieel onderdeel van de toezeggingen in ons doorlopende financieringskader voor duurzaamheid.

MATERIALEN

PRINCIPES

 • Circulaire economie
 • Hernieuwbare bronnen
 • Verantwoord inkopen

 

ZELFVERBINTENISSEN

 • Handhaving van de inzet voor de circulaire economie door consistente recycling van materialen op houtbasis
 • Behoud van een aandeel van 100% gecontroleerde houtinkoop voor productie
 • Handhaving van een hoog aandeel van 90% hout uit binnenlandse bronnen voor de productie

DOEL 1:
De totale houtopbrengst van het hout dat wordt gebruikt voor de productie in elke fabriek verhogen tot ten minste 90% tegen 2025. Basiswaarde 2020: 82 % streefwaarde 2022: 90 %

DOEL 2:
Het aandeel post-consumer gerecycled hout verhogen van 40% (2020) naar 50% (2025)

DOEL 3:
Productie van 10% materialen op houtbasis met een aandeel biogene bindmiddelen tegen 2025

DOEL 4:
In 2023 een kader introduceren voor de beoordeling van de duurzaamheid van onze leveranciers

DOEL 5:
Ontwikkeling van specifieke KPI's voor water en afval in 2023

KLIMAAT

PRINCIPES

 • Milieuvriendelijke productie
 • Hernieuwbare energie
 • Netto nul CO2-uitstoot

 

ZELFVERBINTENISSEN

 • Een breed scala aan emissiearme  en milieuvriendelijke producten aanbieden
 • Netto nul CO2-uitstoot tegen 2050

 

DOEL 1:
De uitstoot van broeikasgassen  in Scope -1 en Scope -2 tegen 2025(2025 met 21%) verminderen

DOEL 2:
De indirecte uitstoot van broeikasgassen door ingekochte chemische producten in onze houten plaatmaterialen met 21% verminderen tegen 2025 (basisjaar 2020).

DOEL 3:
Een kader ontwikkelen om de broeikasgasemissies van alle upstream producten (Scope 3) te verminderen voor 2023

DOEL 4:
Ontwikkeling van een kader voor het verminderen van vervoersgerelateerde broeikasgasemissies tegen 2023

MENSEN

PRINCIPES

 • Eerlijke en motiverende werkomstandigheden
 • Doen wat juist is
 • Loyale en toegewijde belanghebbenden 

 

ZELFVERBINTENISSEN

 • Ethisch, respectvol en verantwoordelijk handelen met alle medewerkers en externe partners
 • Toepassing van het voorzorgsbeginsel ter voorkoming van ziekten en ongevallen
 • Ontwikkelingsmogelijkheden voor al onze medewerkers bevorderen

DOEL 1:
Ongevallen onder werknemers en aannemers verminderen en een arbeidsverzuimpercentage van 0,5 per 200.000 gewerkte uren (LTA-FR2) bereiken tegen 2025

DOEL 2:
Invoering van een evaluatiesysteem met preventieve kerngetallen in 2023 om het aantal ongevallen terug te dringen

DOEL 3:
Een concept ontwikkelen voor de uitbreiding van human resources management om werknemers te verder te ontwikkelen en te behouden, het aandeel vrouwen in het management te vergroten en het aandeel gehandicapten in het personeelsbestand te vergroten voor 2023

DOEL 4:
100% compliance training tegen 2025 uitvoeren en documenteren

ONZE PLAATS IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Hout is het meest duurzame bouwmateriaal: een hernieuwbaar materiaal dat grote hoeveelheden CO2 opslaat. We recyclen dit materiaal en vervaardigen er hoogwaardige producten van. Onze rol in een duurzame circulaire economie voor hout zorgt ervoor dat elk stuk hout in een verlengde levenscyclus terechtkomt. Dit garandeert het hoogst mogelijke voordeel met minimale impact.

Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, cascadegebruik en circulaire economie zijn de enige economische modellen die een duurzame productie van hoogwaardige bouw- en meubelproducten op lange termijn kunnen garanderen. Bovendien heeft de industrie van platen op houtbasis zich ertoe verbonden een belangrijke bijdrage te leveren aan de bestrijding van de klimaatverandering in de vorm van CO2-reductie door middel van opslag en vervanging.

We verwachten onze zelfopgelegde doelstelling van 50% post-consumer gerecycled hout in de houtmix te bereiken vóór het streefjaar 2025. Vandaag bedraagt het aandeel 48%, gevolgd door zagerijafval met 32%. Dunningen en beschadigd hout zijn goed voor 20% en zijn sinds 2007 uitsluitend afkomstig van gecontroleerde bronnen in Duitsland en de directe buurlanden. Er worden jaarlijks interne en externe audits uitgevoerd om te controleren of in de hele handelsketen wordt voldaan aan de onderliggende criteria van FSC® Controlled Wood
en PEFC Controlled Source.  Wij sluiten de cirkel door gerecycled hout aan het einde van zijn nuttige levensduur te gebruiken voor de opwekking van thermische energie op onze locaties.

ONS TRAPSGEWIJS GEBRUIK VAN HOUT

DUURZAME BOSBOUW

We kunnen 1,5 miljoen ton hout in de categorie "absoluut droog" (atro) per jaar verwerken, plus 9.000 ton decorpapier. Sinds 2007 betrekken we vers hout en alle papiersoorten die in de productie worden gebruikt, bijv. voor plaatdecoren en kernen, uitsluitend van gecontroleerde bronnen. In veel gevallen ook gecertificeerd volgens PEFC of FSC, waardoor we op verzoek alle producten met deze milieukeurmerken kunnen aanbieden.

Er worden jaarlijks interne en externe audits uitgevoerd om te controleren of in de hele handelsketen wordt voldaan aan de onderliggende criteria van FSC® Controlled Wood en PEFC Controlled Source.

Leveranciers die niet voldoen aan de auditvereisten of die onze controleurs geen toegang verlenen tot hun oogstgebieden, zelfs na ondertekening van vertrouwelijkheidsverklaringen, worden consequent uitgesloten.

We betrekken meer dan 90 procent van onze houtgrondstoffen voor de productie uit Duitsland. Meer dan 500 actieve leveranciers, van kleine regionale bosbouwbedrijven, zagerijen en recyclingbedrijven tot internationale leveranciers, zorgen voor een constante bevoorrading van onze vestigingen.

De FSC- en PEFC-labels bevestigen dat producten die houtvezels bevatten aan deze criteria voldoen in de hele chain of custody (CoC). (Licentiecodes: FSC (FSC C011773) en PEFC (PEFC/04-32-0828).

 

Wat houden FSC en PEFC in?


De Chain-of-custody certificering kan gebruikt worden om een verantwoorde toeleveringsketen van het bos tot de eindgebruiker aan te tonen. Zij garandeert dat materialen en producten in elk stadium van de verwerking zijn geïnspecteerd, zodat klanten die producten met het FSC- of PEFC-label kopen erop kunnen vertrouwen dat ze daadwerkelijk gecertificeerd zijn.

Een gecertificeerd productlabel betekent dat het verwerkte verse hout afkomstig is uit gecertificeerde bossen of dat er een aantoonbaar lage waarschijnlijkheid is dat het product vezels bevat die afkomstig zijn van illegale houtkap of van hout dat is gekapt in strijd met traditionele rechten en mensenrechten; hout uit bossen waarvan de bijzondere instandhoudingswaarden worden bedreigd door het beheer; hout uit halfnatuurlijke bosopstanden die zijn omgezet in plantages of een ander type landgebruik; en hout uit bossen waar genetisch gemodificeerde bomen zijn geplant.

Verwerkte materialen zijn toegestaan in het kader van deze certificeringsregelingen, waardoor wij waarde kunnen creëren uit "afval" en ervoor kunnen zorgen dat het hout een nuttige bestemming krijgt voordat het uiteindelijk wordt gebruikt om proceswarmte en energie op te wekken.

LEES MEER OVER DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER

We beginnen een nieuw hoofdstuk op onze weg naar meer transparantie in duurzaamheid met ons Duurzaamheidsverslag volgens GRI.

Lees hier verder: