1.     Algemeen
1.1    Onderstaande voorwaarden gelden voor al onze adviezen, aanbiedingen, verkopen, leveringen, diensten en rechtsbetrekkingen tussen ons en onze klant, indien er in individuele overeenkomsten geen andersluidende regelingen getroffen zijn. De Algemene voorwaarden van onze klant, die geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met onze voorwaarden of de wettelijke regelingen of deze aanvullen, worden hiermee uitdrukkelijk bestreden, tenzij wij voor ieder geval schriftelijke toestemming zouden hebben gegeven. Ze worden ook geen deel van het contract, als wij de levering uitvoeren terwijl wij op de hoogte zijn van in tegenspraak zijnde of aanvullende voorwaarden. Als onze klant bij het sluiten van de overeenkomst niet is gewezen op de geldigheid van onze algemene voorwaarden of deze verwijzing niet bij een andere gelegenheid plaatsvond, dan zijn ze toch van toepassing, als onze klant deze uit een eerdere zakelijke relatie kende of zou moeten kennen.
1.2    Onze voorwaarden gelden alleen tegenover ondernemingen in de zin van §14 BWB.
1.3    Met uitzondering van punt 13.5 gelden onze voorwaarden ook zonder speciale verwijzing naar alle toekomstige rechtsbetrekkingen tussen ons en onze klant.
1.4    Daarnaast geldt voor de contractuele verhoudingen uitsluitend het Duitse recht. Het gebruik van de overeenkomst boven overeenkomsten betreffende de internationale aankoop van goederen en het Duitse Internationale Privaatrecht zijn uitgesloten.
1.5    Mondelinge nevenafspraken bestaan niet. In afzonderlijke gevallen van deze voorwaarden afwijkende overeenkomsten, wijzigingen of aanvullingen van het contract vinden plaats door de directie of door hiervoor speciaal gevolmachtigden. Mondelinge overeenkomsten of verklaringen van andere personen zijn slechts dan werkzaam, als ze door de directie van de leverancier of door deze speciale gevolmachtigde schriftelijk bevestigd worden.
 
2.     Prijzen en betalingen 
2.1    Onze prijzen voor leveringen gelden, als niet uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is, af fabriek vrij vrachtwagen/wagon geladen, excl. BTW en verpakking.
2.2    Als er na het sluiten van de overeenkomst sprake is van veranderingen van de regels voor de berekening door hogere loon- en materiaalkosten, verhoging van de omzetbelasting of door andere omstandigheden, met name calculatiewijzigingen om technische redenen, dan hebben wij het recht de contractprijs in de passende verhouding tot de opgetreden verandering van de maatstaf voor de berekening te verhogen. Dit geldt ook voor afroepopdrachten.
2.3    Facturen dienen, indien niets anders is overeengekomen, in de afgesproken valuta binnen 30 dagen vanaf factuurdatum zonder aftrek betaald te worden. Korting wordt alleen na speciale afspraak verleend en dient op basis van de factuurwaarde af fabriek te worden vastgesteld.
2.4    Betalingen zijn pas verricht, als wij definitief vrij kunnen beschikken over het bedrag. Betalingen met wissels en cheques worden alleen na speciale afspraak aangenomen. Disconto- en wisselkosten zijn in ieder geval ten laste van de klant. Als een betaling door middel van wissels wordt afgesproken, dan mag de looptijd van de wissels niet langer zijn dan 90 dagen gerekend vanaf de factuurdatum.
2.5    Binnenkomende betalingen worden naar onze keuze gebruikt ter vereffening van de oudste of de meest risicovolle verplichtingen.
2.6    Deelleveringen worden meteen berekend en zijn stuk voor stuk opeisbaar, onafhankelijk van de beëindiging van de gehele levering. Aanbetalingen bij het afsluiten van contracten worden bij gebrek aan een andere schriftelijke overeenkomst met de op dat moment oudste deelleveringen verrekend.
2.7    Een compensatie met tegenvorderingen is alleen toegestaan, als het gaat om rechtsgeldig vastgestelde of door ons erkende tegenvorderingen. Hetzelfde geldt voor de tegeldemaking van retentierechten op de in onze facturen genoemde bedragen. De beperking of de uitsluiting van onze compensatierechten wijzen wij uitdrukkelijk af.
2.8 In het geval van de incassomachtiging in het kader van de SEPA-procedure van automatische incasso geldt een verkorte periode voor de overdracht van de pre-notification (vooraankondiging) van minstens drie dagen voor het uitvoeren van de afboeking zoals overeengekomen, waarbij wij echter het recht hebben om een langere periode voor de pre-notification te gebruiken.
 
3.     Leveringen en levertijden
3.1    Als er na het sluiten van de overeenkomst tekenen voor zijn dat de draagkracht van onze klant in gevaar is, zoals bijvoorbeeld betalingsachterstand en staking van betaling, aanvraag voor het openen van een insolventieprocedure, eigendomsoverdracht van bedrijfskapitaal, ongunstige inlichtingen door bank- of kredietinstituten of kredietverzekeraars, hebben wij het recht om onze prestatie te weigeren en nadat vruchteloos een uiterste termijn is gesteld voor de verstrekking van zekerheden in de vorm van hoofdelijk aansprakelijke bankgaranties of bankgaranties of voorafgaande prestatie, de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen. Een termijnstelling komt te vervallen, als het risico wat betreft de draagkracht van onze klant duidelijk is.
3.2    De door ons voor de levering aangegeven termijnen zijn "circa"-termijnen. Vaste termijnen moeten door ons – uitdrukkelijk als zodanig aangeduid – schriftelijk bevestigd worden. Het begin van een vertraging door ons in de aflevering wordt berekend aan de hand van de wettelijke voorschriften. In elk geval is een herinnering door de klant noodzakelijk.
3.3    Wij hebben bij deelbare leveringen het recht om deelleveringen te maken, indien deze voor de klant aanvaardbaar zijn. Bij dienovereenkomstige informatie vooraf hebben wij ook het recht om voortijdig te leveren.
3.4    Bij afroepopdrachten geldt een passende leveringstermijn als overeengekomen, die niet korter mag zijn dan 6 weken na afroep. Als er geen productie- en afnametermijnen zijn overeengekomen, kunnen wij uiterlijk 3 maanden na opdrachtbevestiging een bindende vastlegging hierover eisen. Als onze klant deze eis niet binnen 3 weken na verzending van onze bijbehorende brief nakomt, hebben wij het recht om een uitstel van 2 weken te geven en na de vruchteloze afloop daarvan schadevergoeding te eisen en/of het niet vervulde deel van het contract te ontbinden. Hetzelfde geldt, als na afloop van de leveringstermijn het onderwerp van de overeenkomst of delen hiervan niet ontvangen of door schuld van onze klant niet afgeleverd zijn.
3.5    Indien door omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, de uitvoering van overgenomen opdrachten moeilijker wordt, vertraagd wordt of onmogelijk wordt gemaakt, hebben wij het recht om de levering c.q. de restlevering of deellevering met de duur van de belemmering te verlengen of het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant recht heeft op schadevergoedingen. Wij zijn bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor overheidsingrijpen, bedrijfsstoringen, stakingen, blokkering, door politieke of economische verhoudingen bepaalde werkstoringen, gebrek aan noodzakelijke grond- en hulpstoffen, moeilijkheden in de energievoorziening, transportvertragingen door verkeersstoringen of onvermijdelijke gebeurtenissen, die bij ons, onze subleveranciers of in derde bedrijven, waarvan de instandhouding van onze eigen bedrijven afhankelijk is, optreden. Het bovenstaande geldt ook als deze gebeurtenissen zich voordoen op een tijdstip, waarop wij in gebreke zijn.
3.6    Onze klant kan ons pas een uiterste termijn voor de levering stellen, als de overeengekomen leveringstermijn met meer dan 2 weken overschreden is. Deze extra termijn moet passend zijn. Na de vruchteloze afloop van de extra termijn kan onze klant het contract ontbinden. Een eis tot schadevergoeding jegens ons vanwege plichtsverzuim wordt pas na punt 9 in beschouwing genomen.
 
4.     Verzending en risico dragen
4.1    De verzending van het voorwerp van de overeenkomst vindt plaats door ons af fabriek op risico van onze klant, en weliswaar ook als de vracht en andere kosten voor onze rekening zijn. Het voorwerp van de overeenkomst wordt door ons alleen tegen transportschade verzekerd na uitdrukkelijke schriftelijke aanwijzing en op rekening van onze klant.
4.2    Als afhaling is overeengekomen en dit niet binnen 8 dagen na de afgesproken termijn plaatsvindt, dan vindt de verzending door ons plaats door middel van een verzendwijze die ons gunstig lijkt, voor rekening van onze klant.
4.3    Bij een verkoop af fabriek positioneren wij de goederen op het voertuig van de afhaler volgens instructies van het vervoerspersoneel. De vervoers- en bedrijfsveilige lading volgens de actuele stand van de ladingsbeveiligingstechniek vindt plaats door de afhaler, die daarvoor opgeleid vervoerspersoneel inzet. De afhaler stelt ook de vereiste hulpmiddelen voor de ladingsbeveiliging ter beschikking.
4.4    Als de verzending op verzoek van onze klant wordt vertraagd of er sprake is van ontvangstvertraging, is het risico niet meer actueel vanaf het moment van de verzendklaar-melding. De bewaring van het voorwerp van de overeenkomst vindt dan plaats op naam en kosten van onze klant.
 
5.     Eigendomsvoorbehoud
5.1    Het voorwerp van de overeenkomst blijft ons eigendom tot de volledige betaling van al onze vorderingen, ook toekomstige vorderingen, die ons van onze klanten toekomen. Dit geldt ook bij betalingen van als speciaal aangeduide vorderingen voor de compensatie van een mogelijk rekening-courantsaldo.
5.2    De voorwerpen onder voorbehoud dienen op kosten van onze klant deskundig en gescheiden van de overige voorwerpen te worden opgeslagen, op ons verzoek speciaal gemarkeerd te worden en tegen beschadiging, vernieling en verlies verzekerd te worden. De betreffende sluiting moet ons door onze klant op verzoek getoond worden. Onze klant staat zijn aanspraken uit de verzekeringscontracten hiermee van tevoren aan ons af ter hoogte van de waarde van het voorbehoudseigendom en stemt toe met de uitbetaling aan ons. Bij tekortkomingen van de klant, met name bij betalingsachterstand, hebben wij ook zonder termijnstelling het recht om het ten verkoop aanbieden van het voorwerp van de overeenkomst te eisen en/of het contract te ontbinden en daarvoor eventueel het bedrijf en de ruimtes van onze klant door personen die voor ons werken te laten betreden; de klant is verplicht tot het ten verkoop aanbieden. De eis tot het ten verkoop aanbieden van het voorwerp van de overeenkomst omvat geen terugtredingsverklaring van ons, tenzij dit uitdrukkelijk verklaard wordt.
5.3    Onze klant is steeds herroepbaar en zolang hij zijn verplichtingen tegenover ons volgens de overeenkomst nakomt, heeft hij het recht ons voorbehoudseigendom in het gebruikelijke handelsverkeer te verkopen. In dit geval of bij uitlevering van het voorbehoudseigendom aan een derde, met welke waarde of toestand dan ook, of bij inbouw staat de klant hiermee nu al tot aan de volledige aflossing van al onze vorderingen uit deze leveringen de vorderingen die voor hem ontstaan jegens zijn afnemers uit de verkoop, uitlevering of de inbouw aan ons af, met alle nevenrechten inclusief de aanvragen tot schadevergoeding die hieruit eventueel voor hem ontstaan ter hoogte van de factuurwaarde van onze leveringen.
5.4    Als ons voorbehoudseigendom wordt be- of verwerkt of vermengd of omgevormd, wordt de be- of verwerking c.q. de vermenging of omvorming voor ons uitgevoerd, echter zonder garantie. In al deze gevallen hebben wij recht op het mede-eigendom van het nieuwe voorwerp in de verhouding van de waarde van ons voorbehoudseigendom tot de nieuwe voorwerpen op het tijd van de verwerking of vermenging.
5.5    In het geval van een cessieverbod bij doorverkoop, bij inbouw of bij betalingsachterstand is onze klant verplicht de voorafgaande cessie aan zijn derde verkoper door te geven. Als de door ons geleverde voorwerpen onder voorbehoud samen met andere voorwerpen aan een derde worden verkocht, is het deel van de totale prijsvordering aan ons afgestaan, dat met de factuurwaarde van onze levering overeenkomt. Bij betalingsachterstand van de klant hebben wij het recht om de overgedragen vordering bij de derde debiteur direct op te eisen.
5.6    Buitengewone beschikkingen door onze klanten als verpanding, cessie tot zekerheid en overdracht van ons voorbehoudseigendom zijn niet toegestaan. Onze klant is verplicht ons onmiddellijk te informeren, als er toegangen door derden plaatsvinden tot de voorwerpen die ons eigendom zijn en over vorderingen zoals bijv. beslagleggingen en ieder soort van negatieve invloed op ons eigendom. Hij dient de kosten van een derdenverzet te dragen, als hij voor de toegang verantwoordelijk is.
5.7    Als de realiseerbare waarde van de bij ons bekende totale zekerheden uit de zakelijke relatie meer dan 10% hoger is dan onze vorderingen, zullen wij op verzoek van onze klant zekerheden van onze keuze vrijgeven.
 
6.     Schadevergoeding en ontbinding
6.1    Als de overeengekomen betalingstermijnen door de klant niet in acht worden genomen, staan ons de rechten uit § 288 BWB (tegeldemaking van vertragingsrente) toe.
6.2    Als onze klant in gebreke raakt met de afname van de levering of prestatie of hij betalingsachterstand heeft, dan hebben wij na het stellen van een passende uiterste termijn ook het recht om het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding ter hoogte van 20% van de koopprijs onder voorbehoud van een aantoonbare concrete hogere schade, met name van de kosten voor de terugname, te eisen, tenzij de klant ons een lagere schade bewijst. Het stellen van een uiterste termijn is niet nodig, als er na het sluiten van de overeenkomst aanwijzingen bestaan voor het risico van de draagkracht van onze klant in de zin van punt 3.1.
 
7.     Export / Ontvangstverklaring 
7.1 Indien omzetten uit intracommunautaire leveringen volgens het Duitse omzetbelastingrecht belastingvrij zijn, is onze klant verplicht, op verzoek en volgens onze specificaties aan de opmaak van mogelijk volgens Duits omzetbelastingrecht in dit verband vereiste leveringsbewijzen (bijvoorbeeld een desbetreffende ontvangstverklaring die voldoet aan de eisen van § 17 a omzetbelasting-uitvoeringsverordening in zijn op dat moment geldende versie, waarmee bevestigd wordt dat het voorwerp van de levering in het overige communautaire gebied beland is) en van andere documenten mee te werken. Een dergelijke medewerkingsplicht is ook van toepassing op onze klanten, als de levering voldoet aan de voorwaarden van een intracommunautaire driehoekstransactie volgens § 25b UStG en wij om deze reden de volgens Duits omzetbelastingrecht vereiste leveringsbewijzen (bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging of andere bewijzen met dezelfde geldigheid) nodig hebben. Indien door ons niet anders gespecificeerd is, moet de ontvangstbevestiging in ieder geval de naam en het adres van de ontvanger, de hoeveelheid van het voorwerp van de levering en de in de handel gebruikelijke naam, plaats en datum van ontvangst van de levering in de rest van het communautaire gebied of in het geval van transport door de klant plaats en datum van het einde van het transport in de andere EU-lidstaat en de opmaakdatum bevatten.
7.2 Indien in afzonderlijke gevallen niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen of door ons gespecificeerd is, moet de klant voor de afgifte van de ontvangstbevestiging een door ons ter beschikking gesteld model gebruiken en de ontvangstbevestiging met de hand ondertekenen c.q. op verzoek elektronisch doorgeven. In het geval dat de ontvangstbevestiging via e-mail wordt doorgegeven, dient onze klant indien vereist een verklaring van toestemming te geven voor de elektronische ontvangst van de ontvangstbevestiging (zelfafhaler). De ontvangstbevestiging mag door onze klant pas verstrekt worden, nadat de goederen daadwerkelijk in de andere EU-lidstaat zijn aangekomen.
7.3 Onze klant dient ons bij gebrek aan bovengenoemde bewijsstukken, en in het geval dat zijn medewerking te wensen overlaat, alle vervolgkosten die feitelijk ontstaan, bijv. BTW-berekening achteraf en ook andere schade die ontstaat, te vergoeden.
 
8.     Garantie
8.1                    De kwaliteit waarin het voorwerp van de overeenkomst door ons geleverd moet worden, is uitsluitend afhankelijk van de contractuele overeenkomsten met onze klant en niet uit andere reclameuitspraken, prospectussen, adviezen e.d., waarvoor wij in zoverre geen aansprakelijkheid overnemen. Aan de overeengekomen kwaliteit is geen toezegging van een eigenschap of overname van een garantie, bijv. in de zin van § 443 BWB, gekoppeld. Vanwege het grote aantal gebruiksmogelijkheden van onze producten geven wij geen garantie voor de daadwerkelijke gebruiksmogelijkheden en concrete gebruiksomstandigheden van onze producten bij de klant, indien deze niet uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd zijn en de concrete gebruiksomstandigheden ter plekke door de klant schriftelijk en op toepasselijke wijze voor ons zijn beschreven. Wij zijn in principe niet aansprakelijk voor informatie of adviezen, indien deze in afzonderlijke gevallen niet uitdrukkelijk deel uitmaken van het contract. Informatie en adviezen in verband met de totstandkoming of afhandeling van een opdracht zijn in principe geen essentiële contractuele plichten en zijn overigens alleen aan aansprakelijkheid onderhevig bij grove nalatigheid, met beperking tot de voorspelbare schade. 
8.2    Bij aankopen zijn wij als volgt aansprakelijk voor gebreken met uitsluiting van andere aanspraken:
a)     Met betrekking tot de berispings- en onderzoekingsplicht van de klant geldt de regeling van § 377 HGB.
b)     Onze klant dient de door ons belaste personen de mogelijkheid te geven het gereclameerde voorwerp van de overeenkomst te bezichtigen en te keuren, met name representatieve monsters ter beschikking te stellen en alle redelijke medewerking aan de foutcorrectie te verlenen. Anders komen alle aanspraken op garantie te vervallen.
c)     Wij verlenen vanaf de aflevering 1 jaar garantie voor perfect materiaal en vakkundige productie. Bovenstaande verjaringsverkorting geldt niet bij een claim tegen de leverancier (§ 478 BWB) en in geval van verraderlijkheid. Hetzelfde geldt voor de in punt 9.2 geregelde eisen tot schadevergoeding en voor aanspraken volgens de wet Productaansprakelijkheid. In dit geval gelden uitsluitend de wettelijke verjaringsvoorschriften. Hetzelfde geldt voor bouwwerken en nieuw geproduceerde zaken, die overeenkomstig hun gebruikelijke toepassingswijze voor een bouwwerk zijn gebruikt en hierbij gebreken hebben veroorzaakt (§ 438 al. 1 nr. 2 BWB).
d)     Bij ondeskundig gebruik, behandeling en opslag van het voorwerp van de overeenkomst, niet-naleving van onze instructies en richtlijnen, beschadiging en vernieling van het voorwerp van de overeenkomst na de risico-overdracht komen de aanspraken op garantie te vervallen.
e)     Het productieproces van technisch complexe producten, waarin ook natuurlijke grondstoffen zijn opgenomen, kan van nature leiden tot afwijkingen van diverse parameters en eigenschappen, o.a. qua afmetingen en materiaal van de producten. Dergelijke in de handel gebruikelijke en/of productietechnisch bepaalde afwijkingen qua afmetingen en materiaal vormen geen gebrek, indien ze de functionaliteit en het algemene toepassingsdoel van onze producten niet nadelig beïnvloeden en geven niet het recht tot reclamatie van het voorwerp van de overeenkomst. Voor toleranties gelden, indien ze bestaan, DIN-normen en onze fabrieksnormen.
f)      Meer- en minderleveringen wat betreft hoeveelheid en eenheden zijn toegestaan tot 10%. Afhankelijk van hun omvang verandert daardoor de totaalprijs.
g)    Gebreken worden naar onze keuze verholpen door nalevering of vervangende levering. Wij hebben het recht om de verschuldigde vorm van nakoming ervan afhankelijk te maken dat de klant de openstaande koopprijs betaalt. De klant heeft echter het recht om een in verhouding tot het gebrek passend deel van de koopprijs achter te houden. Voor het verhelpen van gebreken dient onze klant ons de passende tijd en gelegenheid te geven. Als dit wordt geweigerd, komen alle aanspraken op garantie jegens ons te vervallen. Mocht de nakoming meerdere keren mislukken, dan kan onze klant het contract ook ontbinden of vermindering eisen. Het recht op ontbinding bestaat echter niet bij een onoplosbaar gebrek. Aanspraken van de klant op schadevergoeding c.q. vergoeding van tevergeefs gedane uitgaven bestaan alleen in overeenstemming met punt 9, verder zijn ze uitgesloten.
 
9.     Overige aansprakelijkheden
9.1    Indien uit deze AV inclusief onderstaande voorwaarden niets anders blijkt, zijn wij bij een schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen volgens de ter zake geldende wettelijke voorschriften aansprakelijk.
9.2    Voor schadevergoeding zijn wij aansprakelijk – om welke rechtsgrond dan ook – bij opzet en grove nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk
a)     voor schade die voortkomt uit letsel met dodelijke afloop, lichamelijk letsel en gezondheidsletsel,
b)     voor schade die voortkomt uit de schending van een essentiële contractuele verplichting (verplichting, waarvan de nakoming de correcte tenuitvoerlegging van het contract over het algemeen pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de voorspelbare, normaal gesproken optredende schade.
c) Verdere vorderingen van de klant, in het bijzonder eventuele schadeclaims, met name voor gevolgschade veroorzaakt door een gebrek, zijn uitgesloten. In het bijzonder, voor zover dit in elk individueel geval wettelijk toelaatbaar is, zijn wij niet aansprakelijk voor schade die niet aan het leveringsvoorwerp zelf is toe te schrijven, zoals installatie- en demontagekosten (d. w. z. vergoeding van kosten voor de verwijdering van de gebrekkige goederen en de installatie of montage van de gerepareerde of geleverde goederen zonder gebreken overeenkomstig § 439 lid 3 BGB (Duits burgerlijk wetboek) of § 445a BGB (Duits burgerlijk wetboek) of § 475 lid 4 en 6 BGB (Duits burgerlijk wetboek).
d) In geval van aansprakelijkheid op grond van de voorgaande leden is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal de netto verkoopprijs van het gebrekkige leveringsvoorwerp en tot de door onze aansprakelijkheidsverzekering gedekte aanspraken op eventuele door ons te vergoeden kosten, voor zover deze kosten kunnen worden bewezen.
9.3    De uit punt 9.2 voortkomende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien wij een gebrek met boze opzet verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen overgenomen hebben, en bij aanspraken volgens de wet Productaansprakelijkheid, andere gevallen van dringende wettelijke aansprakelijkheid en persoonlijk letsel.
9.4    Vanwege een plichtsverzuim, dat niet uit een gebrek bestaat, kan de klant alleen afstand doen of opzeggen, als wij voor het plichtsverzuim aansprakelijk zijn. Een vrij recht van opzegging van de klant (met name volgens §§ 651, 649 BWB) wordt uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorwaarden en rechtsgevolgen.
 
10.    Geheimhouding
Onze klant is verplicht, zakelijke en bedrijfsgeheimen, die hem zijn toevertrouwd of hem ter gelegenheid van de zakelijke relatie bekend zijn geworden, uitsluitend voor de tenuitvoerlegging van dit contract te gebruiken en tijdens de duur en na beëindiging van de contractuele verhouding niet te gebruiken en geheim te houden tegenover derden.
 
11.    Eigendomsrecht
11.1  Druk-, stans- of stempelvormen en monsters die wij vervaardigen, blijven ons eigendom.
11.2  De auteurs- en eventueel zakelijke eigendomsrechten op de door ons of door een derde in onze opdracht vormgegeven decors, reliëfs en monsters komen ons toe, en weliswaar ook, als onze klant de kosten hiervoor heeft overgenomen.
 
12.    Online verkoop
12.1  Het contract komt in het geval van de online verkoop tot stand door de toegang tot onze opdrachtbevestiging, die na diens volledige en juist ingevulde bestelling naar onze keuze onmiddellijk schriftelijk, via e-mail, via telefax of via het internet aan de klant wordt verzonden.
12.2  Indien de klant gebruik maakt van zijn teruggaverecht conform punt 12 van deze bedrijfsvoorwaarden en hij de goederen tussen levering en retourzending gebruikt heeft, dient hij de waarde van het gerelateerde gebruik te vergoeden.
12.3  Voor de vernieling of de verslechtering van de goederen en voor de onmogelijkheid tot het ten koop aanbieden van de goederen in de periode tussen de levering en een retourzending van de goederen dient de klant voor compensatie te zorgen. Een verdergaande verplichting tot schadevergoeding van de klant bij een schending van de retourzendingsplicht waarvoor de klant verantwoordelijk is, is gebaseerd op de wettelijke bepalingen. Het is de taak van de klant om voor de retourzending van de goederen een voor de herverkoop vereiste toestand van het product te herstellen, met name om de goederen in de volledige originele verpakking terug te sturen.
 
13.    Overige bepalingen
13.1  Wij hebben het recht de op grond van de zakelijke betrekkingen van onze klant ontvangen gegevens volgens de bepalingen van de Wet op de Gegevensbescherming van de BRD te verwerken, met name ook de voor de kredietverzekering vereiste gegevens aan de kredietverzekeraars door te geven.
13.2  De cessie van aanspraken die onze klant toekomen uit de zakelijke relatie tegenover ons is uitgesloten.
13.3  Mocht een van bovenstaande voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, dan worden de effectiviteit van de andere bepalingen en van het contract voor het overige hierdoor niet aangetast. Bepalingen die eventueel nietig worden, worden door nieuwe regelingen, die hetzelfde economische succes als doel hebben, vervangen. Indien bepalingen geen bestanddeel van het contract zijn geworden, is de inhoud van het contract dan in zoverre in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
13.4  Plaats van handeling voor de levering is onze desbetreffende fabriek. Plaats van nakoming voor de betaling is de zetel van onze vennootschap.
13.5  De enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortkomen uit deze contractuele verhouding, met inbegrip van die door wissel, cheque en andere documenten, is de zetel van onze vennootschap, als onze klant handelaar is of op toerekenbare wijze de juridische schijn gewekt heeft handelaar te zijn in de zin van de HGB.
 

Hier kunt u onze algemene voorwaarden downloaden.


Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
Tel.: +49 (0) 9181 28-0

Status: maart 2018