Algemene Verkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van Pfleiderer Deutschland GmbH

1. Algemeen

1.1   De volgende Algemene Verkoopvoorwaarden ("AVB") zijn van toepassing op al onze zakelijke relaties (in het bijzonder advies, aanbiedingen, verkoop, leveringen, diensten en andere rechtsbetrekkingen) tussen ons en onze klanten.

1.2   Onze AVB zijn exclusief van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant worden pas onderdeel van het contract als en voor zover wij uitdrukkelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan. Dit goedkeuringsvereiste geldt in ieder geval, bijvoorbeeld ook als wij de levering uitvoeren met kennis van tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden. Tenzij anders overeengekomen, gelden de AVB in de versie die geldig was op het moment van de bestelling van de klant of minstens in de versie die hem het laatst in tekstvorm werd meegedeeld, ook als raamovereenkomst voor gelijkaardige toekomstige contracten, zonder dat we er opnieuw naar moeten verwijzen in elk individueel geval; de huidige versie is beschikbaar op https://www.pfleiderer.com/dach-de/agb .

1.3   Onze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op ondernemers in de zin van § 14 BGB, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen.

1.4   Bovendien is op deze AVB en de contractuele relaties tussen ons en de klant uitsluitend het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van internationaal eenvormig recht, in het bijzonder het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (VN-koopverdrag).

1.5   In individuele gevallen hebben met de klant gemaakte individuele afspraken (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) en informatie in onze orderbevestiging altijd voorrang op deze AVB.

1.6   Juridisch relevante verklaringen en mededelingen van de klant met betrekking tot het contract (bijv. het stellen van een termijn, melding van gebreken, intrekking of vermindering) moeten schriftelijk worden gedaan, d.w.z. in schriftelijke of tekstvorm (bijv. brief, e-mail, fax). Wettelijke vormvereisten en ander bewijsmateriaal, met name in geval van twijfel over de legitimiteit van de aangever, blijven onverminderd van kracht.

1.7   Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke voorschriften dienen slechts ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij deze in deze AVB rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.

 

2. Sluiten van de overeenkomst

1.1   Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Dit geldt ook als we de klant catalogi, technische documentatie (bijv. tekeningen, plannen, berekeningen, verwijzingen naar DIN-normen), andere productbeschrijvingen of documenten – ook in elektronische vorm – hebben verstrekt waarop eigendomsrechten en auteursrechten voorbehouden zijn.

1.2   De bestelling van de goederen door de klant wordt beschouwd als een bindend contractaanbod. Tenzij anders vermeld in de bestelling, hebben wij het recht om dit contractaanbod binnen 2 weken na ontvangst te accepteren.

1.3   De aanvaarding kan ofwel schriftelijk (bijvoorbeeld door een orderbevestiging) ofwel door levering van de goederen aan de klant worden verklaard.

 

3. Prijzen en betalingen

​​​​​​​3.1   Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen af fabriek (Incoterms 2020) vanaf de locatie van de respectieve fabriek of een door ons gespecificeerde locatie in de orderbevestiging, exclusief vracht, douane, invoer, aanvullende rechten, netto plus eventuele toepasselijke wettelijke omzetbelasting. In het geval van gebruikelijke afwijkingen volgens paragraaf 8.7, kan de prijs veranderen in overeenstemming met hun omvang.

3.2   Wij behouden ons het recht voor om de prijs van de goederen te verhogen voor zover nodig of noodzakelijk vanwege wijzigingen in leveranciers, om een ​​stijging van onze kosten als gevolg van een externe factor waarover wij geen controle hebben te compenseren, door de klant hiervan tijdig op de hoogte te stellen vóór levering van de goederen (zoals wisselkoersschommelingen, valutaregulering, wijzigingen in douanerechten, aanzienlijke stijgingen van materiaal- en fabricagekosten). Wij verlenen een prijsverlaging indien externe kosten (zoals douanerechten) afnemen of wegvallen, waarvoor de klant bij ons informatie kan opvragen over de respectieve door ons gemaakte kosten. De prijs wordt niet aangepast voor zover de stijging bij een kostenfactor wordt gecompenseerd door dalende kosten op andere gebieden.

3.3   De koopprijs is opeisbaar binnen 14 dagen na facturering en levering of aanvaarding van de goederen. Wij zijn echter te allen tijde gerechtigd, ook in het kader van een lopende zakelijke relatie, een levering geheel of gedeeltelijk uitsluitend tegen vooruitbetaling uit te voeren. Een overeenkomstige reservering declareren wij uiterlijk bij orderbevestiging. Kortingen worden alleen verleend na een speciale, uitdrukkelijke voorafgaande overeenkomst, waarbij uitsluitend de op de factuur vermelde betalingsdatum bepalend is voor de kortingsperiode en alleen indien op de waarde van de goederen zelf (zonder vracht- of andere kosten) een kortingsaftrek van toepassing is.

3.4   De plaats van uitvoering voor de betaling is onze vestigingsplaats in Neumarkt.

3.5   De klant heeft een betalingsachterstand indien de in artikel 3.3 lid 1 genoemde betalingstermijn is verstreken. Gedurende de achterstand is rente verschuldigd over de prijs tegen de toepasselijke wettelijke vertragingsrente. Wij behouden ons het recht voor om verdere schade veroorzaakt door vertraging te claimen. Onze aanspraak op de handelsrente (§ 353 HGB) blijft onverminderd van kracht tegenover handelaren.

3.6   Betalingen zijn pas afgehandeld, nadat deze zijn bijgeschreven op de door ons opgegeven bankrekening. De klant is niet in verzuim zolang de dienst niet wordt verleend als gevolg van een omstandigheid waarvoor hij niet verantwoordelijk is.

3.7   Deelleveringen volgens paragraaf 4.3 worden onmiddellijk in rekening gebracht en onze respectieve betalingsvorderingen zijn elk verschuldigd volgens paragraaf 3.3, lid 1, ongeacht de voltooiing van de volledige levering.

3.8   Verrekening met tegenvorderingen is alleen toegestaan als de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. Hetzelfde geldt voor de uitoefening van retentierechten. In het geval van gebreken in de levering blijven de tegenvorderingen van de klant, in het bijzonder overeenkomstig artikel 8.9 van deze AVB, onaangetast. Wij verwerpen uitdrukkelijk de beperking of uitsluiting van onze rechten op verrekening of retentie.

3.9   In het geval van automatische incassomachtiging als onderdeel van de SEPA-automatische incassoprocedure wordt een kortere termijn voor verzending van de voormelding van ten minste drie dagen voordat de incasso wordt uitgevoerd geacht te zijn overeengekomen, hoewel wij gerechtigd zijn om een langere termijn hanteren voor de vooraanmelding.

3.10  Indien na het sluiten van het contract blijkt dat onze aanspraak op betaling van de prijs in gevaar komt door het onvermogen van onze klant om te betalen, bijv. aanvraag voor het openen van een insolventieprocedure, zijn wij volgens de wettelijke bepalingen gerechtigd om onze werkzaamheden te weigeren en – indien nodig na het stellen van een termijn om de tegenprestatie of zekerheid te stellen, in het bijzonder in de vorm van direct afdwingbare bankgaranties of bankgaranties of vervroegde nakoming naar keuze van de debiteur – ons uit het contract terug te trekken en/of schadevergoeding te eisen volgens de wettelijke bepalingen. In het geval van contracten voor de vervaardiging van niet-vervangbare artikelen (op maat gemaakte producten), kunnen we onmiddellijk uit het contract terugtreden; de wettelijke bepalingen over de overbodigheid van het stellen van een termijn blijven onverminderd van kracht.

 

4. Levertijden en vertragingen in de bezorging

4.1   De leveringstermijn wordt individueel overeengekomen of door ons opgegeven bij het accepteren van de bestelling.

4.2   De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn "bij benadering". Vaste data dienen door ons – uitdrukkelijk als zodanig aangeduid – schriftelijk te worden bevestigd.

4.3   Bij deelbare leveringen zijn wij gerechtigd deelleveringen te doen, voor zover dit redelijk is voor de klant; deelleveringen zijn redelijk voor de klant als de deellevering door de klant kan worden gebruikt binnen de reikwijdte van het contractuele doel, de levering van de resterende bestelde goederen gegarandeerd is en dit voor de klant geen significant meerwerk of extra kosten met zich meebrengt (tenzij wij ermee instemmen deze kosten te dragen). Tenzij anders is overeengekomen, zijn wij ook gerechtigd om vroegtijdig te leveren, indien wij de klant vooraf op de hoogte hebben gesteld.

4.4   Indien we bindende leveringstermijnen niet kunnen halen om redenen waarvoor we niet verantwoordelijk zijn (niet-beschikbaarheid van de dienst), zullen we de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en tegelijkertijd de verwachte nieuwe leveringstermijn meedelen. Indien de dienst ook niet beschikbaar is binnen de nieuwe leveringstermijn, hebben wij het recht om het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden; we zullen onmiddellijk elke vergoeding terugbetalen die al door de klant is verricht. Van het niet beschikbaar zijn van de dienst in deze zin is bijvoorbeeld sprake, indien onze leverancier niet tijdig levert, indien wij een congruente hedgingtransactie hebben afgesloten, indien er andere verstoringen zijn in de toeleveringsketen, bijvoorbeeld door overmacht, of indien wij in individuele gevallen niet verplicht zijn tot aankoop.

4.5   Met betrekking tot vertraging van onze leveringen zijn de wettelijke bepalingen van kracht. In ieder geval is echter een aanmaning door de klant vereist. Indien wij in gebreke blijven met de levering, kan de klant een forfaitaire vergoeding eisen voor schade die hij als gevolg van de vertraging heeft geleden. De forfaitaire schadevergoeding bedraagt ​​0,5% van de nettoprijs (leveringswaarde) voor elke volle kalenderweek vertraging, maar niet meer dan 5% van de leveringswaarde van de te laat geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor om aan te tonen dat de klant helemaal geen schade heeft geleden of dat er sprake is van een aanzienlijk lagere schade dan het bovenstaande forfait.

4.6   De rechten van de klant volgens artikel 9 van deze AVB en onze wettelijke rechten, in het bijzonder in het geval van uitsluiting van de prestatieverplichting (bijvoorbeeld vanwege de onmogelijkheid of onredelijkheid van de service en/of aanvullende werkzaamheden), blijven hierdoor onverminderd van kracht.

 

5. Levering, overdracht van risico, acceptatie, vertraging in de levering

5.1   Levering vindt af fabriek plaats (Incoterms 2020) vanaf de betreffende productielocatie of een andere locatie die door ons is opgegeven bij het sluiten van het contract, wat ook de plaats van uitvoering is voor de levering en eventuele latere werkzaamheden. Wij zijn niet verplicht de goederen te laden. Transportveilig en bedrijfszeker laden geschiedt volgens de huidige stand van de ladingzekeringstechniek voor rekening en risico van de opdrachtgever of diens vervoerder. Ondersteunende handelingen die door ons worden uitgevoerd bij het plaatsen van de goederen op het transportvoertuig worden daarom uitsluitend uitgevoerd in opdracht en voor risico van de klant, die hiervoor opgeleid transportpersoneel in dienst heeft. De klant of zijn transportpersoon zorgt ook voor de nodige ladingzekeringshulpmiddelen en neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de ladingzekering die nodig is voor het daaropvolgende transport.

5.2   De voor het exportproces benodigde douanedocumenten (douanefactuur, pakbon, uitvoeraangifte) worden door ons als douane-exporteur opgesteld en samen met de goederen op papier aan de vervoerder overhandigd, tenzij anders vermeld in onze orderbevestiging.

5.3   Onze klant is verantwoordelijk voor de inklaringsprocedures bij invoer in het land van bestemming. Douaneafhandeling in het importerende land dient niet in onze naam en/of voor onze rekening plaats te vinden; de klant of namens hem optredende derden zijn niet door ons geautoriseerd. Leveringen 'franco huis' zijn niet mogelijk. Alle kosten die in het betreffende land van ontvangst worden gemaakt als onderdeel van de inklaring (bijv. invoerrechten, bemiddelingskosten, opslag, verwerking en andere vergoedingen) zijn volledig en uitsluitend voor rekening van de klant.

5.4   De klant is verantwoordelijk voor de juiste verwijdering van transport- en buitenverpakkingen in overeenstemming met de momenteel geldende wettelijke bepalingen.

5.5   Het risico van onopzettelijk verlies en onvoorziene verslechtering van de goederen gaat uiterlijk bij de overhandiging van de goederen over op de klant. Indien acceptatie is overeengekomen, is deze doorslaggevend voor de risico-overgang. Voor het overige zijn op een overeengekomen aanvaarding de wettelijke bepalingen van het arbeidsovereenkomstenrecht van toepassing. Op de overdracht of acceptatie is hetzelfde van toepassing indien de klant in gebreke blijft met acceptatie.

5.6   Het onderwerp van het contract wordt door ons alleen verzekerd tegen transportschade indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is geïnstrueerd en op kosten van onze klant.

5.7   Indien een levering is overeengekomen volgens paragraaf 5.1 en de klant de goederen niet op de afgesproken termijn afhaalt, is onze klant in gebreke wat betreft acceptatie zonder dat hiervoor een afzonderlijke herinnering vereist is. Dit geldt niet indien we de werkzaamheden niet kunnen uitvoeren op het moment van het aanbod of, in het geval van § 296 BGB, op het tijdstip dat is aangegeven voor de actie van de schuldeiser. Indien de goederen niet binnen 8 kalenderdagen na de overeengekomen datum worden afgehaald, hebben wij het recht om de goederen te laten deponeren in een openbaar magazijn of op een andere veilige manier voor rekening en risico van de klant in overeenstemming met § 373 HGB te laten opslaan.

5.8   Indien de klant in gebreke blijft met de acceptatie, geen medewerking verleent of onze levering om andere redenen wordt vertraagd waarvoor de klant verantwoordelijk is, hebben wij het recht om vergoeding te eisen voor de daaruit voortvloeiende schade, inclusief extra kosten (bijv. opslagkosten). Hiervoor brengen we een forfaitaire vergoeding in rekening. Het forfaitaire bedrag bedraagt 0,5% voor elke volbrachte kalenderweek vertraging, echter maximaal 5% van de nettoprijs (leveringswaarde) van de goederen waarvan de klant bij aanvaarding in gebreke is met aanvaarding, te rekenen vanaf de leveringstermijn of – bij het ontbreken van een leveringstermijn – met de melding de verzendgereedheid van de goederen. Het bewijs van een grotere schade en onze rechtsvorderingen (in het bijzonder vergoeding van extra kosten, redelijke vergoeding, beëindiging) blijven onverminderd van kracht; het forfaitaire bedrag moet echter worden verrekend met verdere geldvorderingen. De klant heeft het recht om aan te tonen dat wij helemaal geen schade hebben geleden of dat er sprake is van een aanzienlijk lagere schade dan het bovenstaande forfait.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1   De geleverde goederen (gereserveerde goederen) blijven ons eigendom totdat alle vorderingen uit het onderhavige contract volledig zijn betaald.

6.2   De gereserveerde goederen mogen niet aan derden worden verpand of als zekerheid worden afgestaan voordat de zekergestelde vorderingen volledig zijn betaald. De klant moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als er een verzoek tot opening van een insolventieprocedure wordt ingediend of als derden toegang krijgen tot de gereserveerde goederen (bijv. beslaglegging). In geval van beslaglegging op de goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust door derden of andere tussenkomsten van derden, dient de klant zich te beroepen op ons eigendomsrecht en dient hij ons direct schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat wij onze eigendomsrechten kunnen doen gelden. Indien de derde ons de in verband hiermee gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten niet kan vergoeden, is de klant hiervoor aansprakelijk.

6.3   De goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust  moeten op kosten van onze klant deugdelijk en gescheiden van de andere zaken worden opgeslagen, op ons verzoek speciaal worden gemarkeerd en op kosten van de klant worden verzekerd tegen beschadiging, verlies en zoekraken tegen vervangingswaarde. De bijbehorende afsluiting moet op verzoek door onze klant aan ons worden voorgelegd. Onze klant draagt hierbij zijn aanspraken uit de verzekeringscontracten vooraf aan ons over ten bedrage van de waarde van het gereserveerde goed en stemt in met de betaling aan ons.

6.4   In geval van plichtsverzuim door de klant, in het bijzonder niet-betaling van de verschuldigde prijs, hebben wij het recht om, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, de teruggave van de gereserveerde goederen te eisen op basis van het eigendomsvoorbehoud en/of om het contract op te zeggen. Het verzoek tot teruggave van het onderwerp van het contract vormt geen verklaring van herroeping van onze kant, tenzij dit uitdrukkelijk als zodanig wordt verklaard. In plaats daarvan hebben wij het recht om teruggave van de goederen te eisen en ons het herroepingsrecht voor te behouden. Indien de klant de verschuldigde koopprijs niet betaalt, kunnen wij deze rechten alleen doen gelden als we de klant eerder tevergeefs een redelijke betalingstermijn hebben gesteld of het stellen van een dergelijke termijn op grond van wettelijke bepalingen niet nodig is.

6.5   Herroeping is altijd mogelijk voor onze klant, en hij heeft, zolang hij niet in gebreke blijft met betaling, het recht om ons voorbehouden eigendom te gebruiken en het op gebruikelijke wijze door te verkopen. De vorderingen van de klant op betaling jegens zijn kopers uit de doorverkoop van de gereserveerde goederen en die vorderingen van de klant met betrekking tot de voorbehouden goederen die voortvloeien uit een andere rechtsgrond jegens zijn kopers of derden (in het bijzonder vorderingen uit onrechtmatige daad en vorderingen voor verzekeringsbetalingen), inclusief alle vorderingen op rekening-courant die de klant hierbij uit voorzorg volledig aan ons overdraagt. Wij aanvaarden deze opdracht. De klant kan deze aan ons overgedragen vorderingen voor eigen rekening en in onze naam innen, zolang wij deze machtiging niet herroepen. Dit laat ons recht om deze vorderingen zelf te incasseren onverlet; wij zullen de vorderingen echter niet zelf doen gelden en zullen de machtiging tot automatische incasso niet intrekken zolang de klant zijn betalingsverplichtingen naar behoren nakomt. Indien de klant zich echter in strijd met het contract gedraagt – in het bijzonder indien hij achterstallig is met de betaling van een betalingsvordering – kunnen we eisen dat de klant ons op de hoogte stelt van de overgedragen vorderingen en de respectieve debiteuren, de respectieve debiteuren op de hoogte stelt van de overdracht en ons alle documenten overhandigt, evenals alle informatie die we nodig hebben om de vorderingen te doen gelden.

6.6   Elke verwerking of transformatie van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust door de klant wordt altijd voor ons verricht. Indien de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust worden verwerkt met andere artikelen die niet van ons zijn, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de waarde van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust (eindfactuurbedrag inclusief omzetbelasting) tot de andere verwerkte artikelen op de tijd van verwerking. Voor het overige geldt voor het door bewerking ontstane nieuwe artikel hetzelfde als voor de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust. Indien de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust onlosmakelijk verbonden zijn met of vermengd zijn met andere artikelen die niet van ons zijn, verwerven wij het mede-eigendom over het nieuwe artikel in de verhouding van de waarde van de gereserveerde goederen (eindfactuurbedrag inclusief omzetbelasting) tot de andere verbonden of gemengde artikelen op het moment van verbinding of vermenging. Indien de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust zodanig worden verbonden of vermengd dat het artikel van de klant als hoofdartikel moet worden beschouwd, zijn de klant en wij het er reeds over eens dat de klant het evenredige mede-eigendom van dit artikel aan ons overdraagt. Wij accepteren deze overdracht. De klant behoudt het resulterende enige eigendom of mede-eigendom van een artikel voor ons.

6.7   Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden  waarop wij krachtens de zakelijke relatie recht hebben onze vorderingen met meer dan 10% overschrijdt, zullen wij op verzoek van onze klant zekerheden naar keuze vrijgeven.

 

7. Leveringsbeperkingen

7.1   Wij verbinden ons ertoe de goederen uitsluitend te blijven exploiteren, verkopen, leveren of vergelijkbaar in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de Europese en nationale wetgeving, en in het bijzonder Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021.

7.2   De nakoming van de overeenkomst is onder voorbehoud dat er geen belemmeringen zijn vanwege nationale en/of internationale wettelijke regelingen, in het bijzonder (Amerikaanse weder-) exportcontrolewetgeving en embargoregelingen of andere exportbeperkingen van nationale of internationale aard. Bij het doorverkopen en doorgeven van onze goederen aan derden dient de klant zich te houden aan de geldende voorschriften van de nationale en internationale (met name Amerikaanse weder-) exportcontrolewetgeving. In ieder geval dient hij bij de doorverkoop van onze producten aan derden de (weder)exportcontrolevoorschriften van Duitsland, de Europese Unie en de Verenigde Staten in acht te nemen en na te leven.

7.3   Alvorens onze goederen door te verkopen en door te geven aan derden, zal de klant in het bijzonder controleren en passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat

7.3.1 de bepalingen en voorwaarden van alle relevante en momenteel geldende sanctielijsten van de Europese Unie en de Verenigde Staten met betrekking tot rechtshandelingen met daar vermelde bedrijven, personen of organisaties worden gerespecteerd;

7.3.2 hij niet door een verkoop of overdracht van onze goederen of het leveren van diensten m.b.t. derden een embargo schendt dat is opgelegd door de Europese Unie, de Verenigde Staten en/of de Verenigde Naties - ook rekening houdend met eventuele beperkingen op binnenlandse transacties en eventuele omzeilingsverboden; en

7.3.3 onze goederen uitdrukkelijk niet aan derden worden geleverd voor militair gebruik, in het bijzonder voor bewapening, nucleaire of wapentechnologie die verboden is of een vergunning vereist, tenzij de benodigde vergunningen voorhanden zijn en geen andere geldende internationale sanctieregelgeving schenden. De klant dient ons elk militair eindgebruik in de zin van Verordening (EU) 2021/821 te melden indien hij hiervan op de hoogte is.

7.4   Na een overeenkomstig verzoek moet de klant onmiddellijk alle informatie en/of documentatie verstrekken die door ons of vanwege externe vereisten door autoriteiten (bijv. douaneadministratie, BAFA, federaal ministerie van Economische Zaken) om exportcontrole-informatie te verstrekken over

  • de eindontvanger
  • de eindbestemming
  • het gebruiksdoel
  • andere noodzakelijke exportcontrolecontrole

die door de klant aan derden worden geleverd, alle diensten die door ons en door hem in deze context worden geleverd, evenals toepasselijke exportcontrole beperkingen op dit gebied.

7.5   We kunnen elke verzending van de betrokken goederen uitstellen, opschorten en stopzetten totdat de informatie wordt verstrekt die wordt gevraagd in het informatieverzoek onder paragraaf 7.4.

7.6   Indien een exportvergunning vereist is, kunnen we de export van de betrokken goederen uitstellen, opschorten of stopzetten totdat een vergunning is verleend, of de bestelling annuleren als de vergunning wordt geweigerd.

7.7   Indien goederen na het sluiten van de koopovereenkomst vanwege een wetswijziging aan goedkeuring worden onderworpen, kunnen we de export van de betreffende goederen vertragen, opschorten of stopzetten totdat de vereiste goedkeuring is verleend. Indien de exportvergunning wordt geweigerd, kunnen we het proces annuleren. Mochten er ook leveringsbeperkingen zijn die bekend worden of van kracht worden na het sluiten van het contract (bijv. embargomaatregelen), dan kunnen wij de export van de betreffende goederen uitstellen, opschorten, stopzetten of annuleren.

7.8   Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade die de klant lijdt als gevolg van annulering of vertraging van de verzending als gevolg van een of meer van de in de vorige leden genoemde gevallen, tenzij de vertraging waardoor de schade is veroorzaakt, is veroorzaakt door opzet, grove verwijtbaarheid of nalatigheid van onze kant. De klant is jegens ons schadevergoeding verschuldigd wegens annulering of vertraging als gevolg van een of meer van de in de vorige leden genoemde gevallen, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk is. Elke omzeiling van handelspolitieke maatregelen door de klant vindt plaats zonder ons medeweten en goedkeuring.

7.9   De klant moet ons onmiddellijk en volledig vrijwaren van alle aanspraken die door autoriteiten of andere derden jegens ons worden ingesteld wegens niet-naleving of schending van bovenstaande exportcontroleverplichtingen door de klant, en verbindt zich ertoe ons te vrijwaren voor alle schade die in dit verband wordt opgelopen en onkosten (advocaatskosten, etc.) te vergoeden. Wij zijn gerechtigd om vooruitbetalingen te vragen.

 

8. Garantie

8.1   Voor de rechten van de klant in geval van materiële gebreken en eigendomsgebreken (inclusief onjuiste en korte leveringen evenals ondeskundige montage of gebrekkige instructies), zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij hieronder anders wordt vermeld. In alle gevallen blijven de bijzondere wettelijke bepalingen voor de definitieve levering van de onverwerkte goederen aan een consument onaangetast, ook indien hij deze verder heeft verwerkt (leveranciersregres conform §§ 478 e.v. BGB). Aanspraken op leveranciersregres zijn uitgesloten indien de defecte goederen door onze klant of een andere ondernemer verder zijn verwerkt, bijvoorbeeld door ze in een ander product te installeren.

8.2   Onze aansprakelijkheid voor gebreken is primair gebaseerd op de gemaakte afspraak over de staat en het verwachte gebruik van de goederen (inclusief toebehoren en instructies). Alle productbeschrijvingen en fabrikantinformatie die het onderwerp zijn van het individuele contract of die door ons openbaar werden gemaakt (in het bijzonder in catalogi of op onze internethomepage) op het moment dat het contract werd gesloten, worden beschouwd als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen.

8.3   Bij de overeengekomen kwaliteit is overname van een garantie, bijv. in de zin van § 443 BGB niet verbonden. Indien de kwaliteit niet is overeengekomen, moet volgens de wettelijke voorschriften worden beoordeeld of er sprake is van een gebrek of niet (§ 434 lid 3 BGB). Voor het door het contract vereiste gebruik is onze toestemming vereist in de zin van § 434 lid 2 nr. 2 BGB. Hiertoe dient de klant ons de specifieke gebruiksvoorwaarden ter plaatse correct en nauwkeurig schriftelijk te beschrijven. Openbare verklaringen van of namens de fabrikant, met name in advertenties of op het etiket van de goederen, hebben voorrang op verklaringen van andere derden.

8.4   In principe zijn wij niet aansprakelijk voor gebreken waarvan de klant op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de hoogte was of die door grove nalatigheid niet bekend waren (§ 442 BGB). Bovendien veronderstellen de claims van de klant voor gebreken dat hij heeft voldaan aan zijn wettelijke inspectie- en meldingsverplichtingen (§§ 377, 381 HGB). Bij bouwmaterialen en andere goederen bestemd voor installatie of andere verdere verwerking dient direct voor de verwerking een keuring plaats te vinden. Indien bij levering, inspectie of op enig later tijdstip een gebrek aan het licht komt, dient dit direct  schriftelijk aan ons te worden gemeld. Duidelijke gebreken dienen in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering schriftelijk te worden gemeld en gebreken die bij de inspectie niet kunnen worden geconstateerd, dienen binnen dezelfde termijn na ontdekking schriftelijk te worden gemeld. Indien de klant nalaat een behoorlijke controle en/of melding van gebreken uit te voeren, is onze aansprakelijkheid voor het niet, niet tijdig of niet behoorlijk gemelde gebrek uitgesloten conform de wettelijke bepalingen. In het geval van goederen die bestemd zijn voor inbouw, plaatsing of installatie, geldt dit ook als het gebrek pas aan het licht kwam na de overeenkomstige verwerking als gevolg van het niet nakomen van een van deze verplichtingen; in dit geval heeft de klant geen aanspraak op vergoeding van overeenkomstige kosten ("verwijderings- en inbouwkosten").

8.5   Bij oneigenlijk gebruik, behandeling en opslag van de goederen, het niet naleven van onze instructies en richtlijnen, beschadiging en vernietiging van de goederen na overdracht van risico, kan er geen aanspraak op garantie vanwege de veroorzaakte gebreken worden gemaakt.

8.6   Het is inherent aan een productieproces van technisch complexe producten waarbij ook natuurlijke grondstoffen worden gebruikt, dat er afwijkingen ontstaan in verschillende parameters en eigenschappen, bijvoorbeeld in de afmetingen en het materiaal van de producten. Dergelijke gebruikelijke en/of fabricagegerelateerde afwijkingen in afmetingen en materiaal vormen geen gebrek, voor zover ze de functionaliteit en het beoogde gebruik van onze producten niet nadelig beïnvloeden, ze geven de klant niet het recht om te klagen over het onderwerp van het contract, mits dat de afwijkingen redelijk zijn voor de klant. Eventuele toleranties zijn onderhevig aan DIN-normen en onze fabrieksnormen, die op onze website onder de volgende link kunnen worden bekeken: https://www.pfleiderer.com/dach-de/service/downloads

8.7   Meer- en minderleveringen in hoeveelheid en aantal stuks zijn productiegerelateerd toegestaan ​​tegen een gebruikelijk tarief van maximaal 10%.

8.8   Gebreken worden naar ons oordeel verholpen door reparatie of vervangende levering. Indien de door ons gekozen vorm van aanvullende prestatie in een individueel geval voor de klant onredelijk is, kan hij deze afwijzen. Ons recht om aanvullende prestaties op grond van de wettelijke vereisten te weigeren, blijft onverminderd van kracht.

8.9   Wij zijn gerechtigd de verschuldigde aanvullende werkzaamheden afhankelijk te stellen van betaling door de klant van de verschuldigde koopprijs. De klant heeft echter het recht om een ​​deel van de koopprijs in te houden dat redelijk is in verhouding tot het gebrek.

8.10  Onze klant moet ons of onze agenten de tijd en gelegenheid geven die nodig zijn voor de verschuldigde aanvullende prestatie en in het bijzonder de afgekeurde goederen voor testdoeleinden aan ons verstrekken en ons representatieve testmonsters bezorgen.

8.11  Bij een vervangende levering dient de klant het gebrekkige artikel conform de wettelijke bepalingen aan ons terug te sturen; de klant heeft geen recht op retour.

8.12  Wij dragen of vergoeden de kosten die nodig zijn voor keuring en aanvullende prestatie, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, evenals eventuele demontage- en installatiekosten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en deze AVB, indien er daadwerkelijk van een defect sprake is. Anders kunnen wij van de klant een vergoeding eisen voor de kosten die zijn ontstaan door het ongerechtvaardigde verzoek om herstel van gebreken (in het bijzonder inspectie- en transportkosten), indien de klant wist of had kunnen weten dat er feitelijk geen gebrek was.

8.13  Latere prestaties omvatten noch het demonteren of verwijderen van het defecte artikel, noch het opnieuw installeren of bevestigen van een defectvrij artikel als wij oorspronkelijk niet verplicht waren om deze diensten te verlenen; aanspraken van de klant op vergoeding van overeenkomstige kosten ("demontage- en installatiekosten") blijven onverminderd van kracht.

8.14  Indien de nakoming mislukt of een door de klant te stellen redelijke termijn voor nakoming zonder succes is verstreken of volgens de wettelijke bepalingen niet nodig is, kan onze klant zich ook terugtrekken uit het koopcontract of een prijsverlaging eisen. Er is echter geen herroepingsrecht in het geval van een onbeduidend defect.

8.15  Aanspraken van de klant op vergoeding van onkosten conform § 445a lid 1 BGB zijn uitgesloten. Aanspraken van de klant op schadevergoeding of vergoeding van nutteloze uitgaven bestaan alleen in overeenstemming met de artikelen 9 en 10, ook in het geval van defecten, anders zijn ze uitgesloten.

 

9. Overige aansprakelijkheid

9.1   Tenzij anders vermeld in deze AVB, inclusief de volgende voorwaarden, zijn wij aansprakelijk in geval van schending van contractuele en buitencontractuele verplichtingen in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

9.2   Wij zijn aansprakelijk voor schade – om welke juridische reden dan ook – in het kader van schuldaansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid. In het geval van eenvoudige nalatigheid zijn wij aansprakelijk, met inachtneming van de wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (bijv. zorgvuldigheid in onze eigen zaken, onbeduidend plichtsverzuim), uitsluitend

a)      voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid;

b)      voor schade die voortvloeit uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.

9.3   Aanspraken van de klant die verder gaan dan paragraaf 9.2, in het bijzonder elke vorm van aanspraak op schadevergoeding, in het bijzonder op gevolgschade, zijn uitgesloten.

9.4   De aansprakelijkheidsbeperkingen die voortvloeien uit paragraaf 9.2 en paragraaf 9.3 gelden ook voor derden en voor plichtsverzuim door personen (ook in hun voordeel) voor wiens schuld wij volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk zijn. Deze zijn niet van toepassing indien wij een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben aanvaard, of in het geval van claims op grond van de wet op de productaansprakelijkheid.

9.5   Vanwege een plichtsverzuim dat niet uit een gebrek bestaat, kan de klant zich alleen intrekken of het contract ontbinden indien wij verantwoordelijk zijn voor dit verzuim. Een kosteloos ontbindingsrecht van de klant (in het bijzonder volgens §§ 650, 648 BGB) is uitgesloten. Voor het overige zijn de wettelijke vereisten en rechtsgevolgen van toepassing.

 

10. Verjaring

10.1  In afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen wegens materiële en juridische gebreken één jaar na levering. Indien acceptatie is overeengekomen, begint de verjaringstermijn met acceptatie.

10.2  Indien de goederen een gebouw betreffen of een artikel dat voor een gebouw is gebruikt in overeenstemming met zijn gebruikelijke doel en zijn gebrekkigheid heeft veroorzaakt (bouwmateriaal), bedraagt de verjaringstermijn 5 jaar vanaf levering in overeenstemming met de wettelijke regeling (§ 438 paragraaf. 1 nr. 2 BGB). Andere bijzondere wettelijke bepalingen over de verjaringstermijn blijven onaangetast (in het bijzonder § 438 lid 1 nr. 1, lid 3 §§ 444 e.v. BGB).

10.3  De bovenstaande verjaringstermijnen van het kooprecht gelden ook voor contractuele en buitencontractuele schadeclaims van de klant op basis van een gebrek aan de goederen, tenzij de toepassing van de reguliere wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB) in individuele gevallen zou leiden tot een kortere verjaringstermijn. Aanspraken op schadevergoeding door de klant op grond van artikel 9.2 lid 1 en artikel 2 a) en op grond van de wet op de productaansprakelijkheid vervallen uitsluitend volgens de wettelijke verjaringstermijnen.

 

11. Geheimhouding

Onze klant is verplicht om zaken- en handelsgeheimen die hem zijn toevertrouwd of die hem in de loop van de zakelijke relatie bekend zijn geworden, uitsluitend aan te wenden voor de uitvoering van dit contract en deze niet te exploiteren tijdens de looptijd en na het einde van de contractuele relatie en deze geheim te houden voor derden.

Het bovenstaande geldt niet voor informatie die

  1. algemeen bekend was op het moment van verzending of die daarna - buiten de schuld van de klant - -algemeen bekend werd,
  2. op het moment van openbaarmaking reeds rechtmatig bekend was zonder dat er sprake was van een geheimhoudingsplicht,
  3. na het tijdstip van verzending door derden zonder geheimhoudingsplicht aan de ontvanger bekend is gemaakt, zonder dat de derde op zijn beurt tot geheimhouding jegens de klant verplicht is,
  4. onafhankelijk is ontwikkeld zonder gebruik te maken van de door Pfleiderer verstrekte informatie,
  5. bekend wordt door een toelaatbare analyse van openbaar beschikbare diensten of producten, of die
  6. openbaar moet worden gemaakt op grond van dwingende wettelijke, officiële of gerechtelijke voorschriften of bevelen, waarbij Pfleiderer in het laatste geval onmiddellijk en volledig door de klant wordt geïnformeerd.

 

12. Eigendomsrecht

12.1   Bedrukte, geponste of gestempelde stukken en monsters die we produceren, blijven ons eigendom.

12.2   Wij behouden ons het auteursrecht en, indien van toepassing, industriële eigendomsrechten voor op de decors, gestempelde stukken en monsters die door ons of door een derde in opdracht van ons zijn ontworpen.

 

13. Overige bepalingen

13.1   We hebben het recht om de gegevens die we van onze klanten ontvangen op grond van de zakelijke relatie te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming of de AVG, en in het bijzonder om de gegevens die nodig zijn voor kredietverzekering aan de kredietverzekeraars door te geven. Onze gegevensbeschermingsverklaring kan worden bekeken op https://www.pfleiderer.com/dach-de/datenschutz, die informatie bevat over het type, de omvang en het doel van de gegevensverzameling.

13.2   Een overdracht van vorderingen die onze klant jegens ons uit de zakelijke relatie toekomt, is uitgesloten.

13.3   Indien een van de bovenstaande voorwaarden wettelijk niet geldig is, blijven de geldigheid van de overige bepalingen en de rest van het contract hierdoor onverminderd van kracht. Indien de bepalingen niet deel uitmaken van de overeenkomst, zijn de wettelijke voorschriften van toepassing op de inhoud van het contract.

13.4   Indien de klant een handelaar is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, dan is de exclusieve – ook internationale – bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie onze vestiging in Neumarkt. Hetzelfde geldt indien de klant ondernemer is in de zin van § 14 BGB. In alle gevallen hebben wij echter ook het recht om een klacht in te dienen op de plaats van uitvoering van de leveringsverplichting in overeenstemming met deze AVB of een voorafgaande individuele overeenkomst of bij de algemene bevoegde rechtbank van de klant. Dwingende wettelijke regelingen, in het bijzonder met betrekking tot exclusieve verantwoordelijkheden, blijven onverminderd van kracht.

 

U kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden.

​​​​​​​

Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstaedter Str. 51, D-92318 Neumarkt
Tel.: +49 (0) 9181 28-0

Versie: mei 2023

Kontakt
Uw productaanvraag (0)