"ONZE CULTUUR WAARIN VEILIGHEID VOOROPSTAAT EN PREVENTIE EN GRONDIGE TRAINING CENTRAAL STAAN, BETEKENT DAT DE WERKOMSTANDIGHEDEN STEEDS VEILIGER WORDEN VOOR ONZE WERKNEMERS."

Gradislav Gligorijevic
Hoofd Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid

Doel 1

HET AANTAL ONGEVALLEN MET WERKNEMERS EN AANNEMERS VERMINDEREN EN TEGEN 2025 EEN VERZUIMPERCENTAGE VAN 0,5 PER 200.000 GEWERKTE UREN BEREIKEN (LTA-FR2)

Pfleiderer cultiveert een "Safety First"-cultuur. Preventie is onze topprioriteit om de veiligheid van onze medewerkers zo goed mogelijk te garanderen.

Ons doel voor de middellange termijn is om het aantal ongevallen en het verzuimpercentage verder te verlagen om op de lange termijn "nul ongevallen" te bereiken. Op weg daarnaartoe hebben we onszelf als tussentijds doel gesteld om een ongevalsgerelateerd verzuimpercentage van 0,5 op 2000.000 [LC1] gewerkte uren te bereiken. Dit geldt zowel voor medewerkers van Pfleiderer als voor medewerkers van gecontracteerde bedrijven op onze locaties.

Sinds 2016 hebben we minder wettelijk te rapporteren ongevallen geregistreerd, maar dankzij een betere veiligheidsrapportage registreren we intern over het algemeen meer ongevallen. Onze ongevallencijfers liggen ruim onder de referentiewaarde voor arbeidsveiligheid die is vastgesteld door de Vereniging van werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen voor hout en metaal 2015-2020.

Om ons ongevallenpercentage van 1,4 (LTA-FR2) verder te verlagen en ons doel van "nul ongevallen" te bereiken, werken we voortdurend aan de verdere optimalisatie van onze processen. We hebben ook een evaluatiesysteem geïntroduceerd dat verschillende preventieve maatregelen, die de basis vormen voor arbeids- en procesveiligheid, koppelt aan kerncijfers en hierover regelmatig rapporteert. Hiertoe behoren bijna-ongevallenpercentages en het veiligheidsopleidingsniveau (SAM).

Werkgerelateerde letsels: Onze prestaties en doelstelling

 2020202120222023Streefwaarde 2025
Ongevallenverzuimpercentage ten opzichte van 
200.000 gewerkte uren. (LTA-FR2)
2.12.11.91,40.5

Praktijkvoorbeeld 1

Preventie is alles

Veiligheidsmaatregelen gaan gepaard met gedragsveranderingen of procesveranderingen. Een voorbeeld van het laatste zijn nieuwe oplossingen voor gevaardetectie die de veiligheid van operators garanderen tijdens risicovol werk, zoals zagen.

De tafelcirkelzaag met handbescherming is een indrukwekkend hoogtechnologisch hulpmiddel dat gebruik maakt van digitale optische sensoren en aangepaste software om onmiddellijk gevaren te detecteren en het zaagblad te stoppen. Het nieuwe systeem elimineert het risico op letsel terwijl de productiviteit behouden blijft.

Doel 2

VERHOGING VAN HET PERCENTAGE WERKNEMERS DAT BETROKKEN IS BIJ DE MELDING VAN BIJNA-ONGEVALLEN TOT 75% IN 2025

Een preventiesysteem kan echter alleen succesvol zijn als alle betrokken werknemers er actief aan deelnemen. De deelname van onze werknemers aan de relevante maatregelen is daarom een belangrijke indicator voor de acceptatie van ons preventiesysteem. Een hoeksteen van het systeem is de registratie van bijna-ongevalmeldingen. Het percentage werknemers dat bijna-ongevallen meldt, is een belangrijke prestatie-indicator voor de acceptatie onder werknemers. Dit is momenteel 47 procent en ons doel is om dit cijfer te verhogen tot 75 procent in 2025.

Rapporten over bijna-ongevallen: Onze diensten en doelstellingen

 2020202120222023Streefwaarde 2025
Percentage werknemers dat een
bijna-ongeval gemeld heeft, 
in procenten
4249514675

 

Doel 3

TEGEN 2025 DEELNAME VAN 100% VAN DE WERKNEMERS AAN TRAININGEN OVER COMPLIANCE MET BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE

Corporate management dat een duidelijke richting aangeeft
Verdere training van het personeel speelt een belangrijke rol bij Pfleiderer. Daarom hebben we bijvoorbeeld compliance-training stevig verankerd in de organisatie en breiden we dit uit op onze locaties op een toepassingsspecifieke basis om ervoor te zorgen dat onze governance-principes en waardesystemen worden nageleefd. Compliance Pfleiderer

Om fraude en andere onethische praktijken te voorkomen, vertrouwen we op een sterke "toon van bovenaf": een ethisch model dat aan de top wordt uitgedragen.

Het doel op het gebied van bestuur is dat alle werknemers en contractanten onze Richtlijnen Zakelijk Gedrag en de regels van ons nalevingssysteem naleven. Onze acties zijn erop gericht om deze regels en principes zonder afwijkingen na te leven.

Ons nalevingssysteem verplicht ons om ongewenste resultaten te voorkomen, problemen die zich voordoen te herkennen en indien nodig gepast te reageren.

De strategische bedrijfs- en ESG-gerelateerde doelstellingen worden ondersteund door formele managementsystemen.

Het bijbehorende managementhandboek bevat alle voorschriften met betrekking tot onze zorgplicht als bedrijf, de kwaliteitsgarantie van onze producten, het efficiënte gebruik van energiebronnen, de bescherming van onze werknemers en het milieu.

Het managementhandboek is ook van toepassing op de dochterondernemingen Heller Holz GmbH en JURA-Spedition GmbH in Neumarkt.

"VOOR PFLEIDERER IS STAKEHOLDER- EN WAARDEGERICHT CORPORATE GOVERNANCE DE BASIS VAN MODERN EN TRANSPARANT ONDERNEMINGSBESTUUR. HET VORMT HET KADER VOOR ONS ZELFBEELD ALS BEDRIJF EN ONS DUURZAME SUCCES."

Dr. Frank Herrmann

CEO / Voorzitter van de Raad van Bestuur

 

Meer informatie over governance kunt u vinden op onze website pfleiderer.com

Als u een mogelijke overtreding van de compliance regels wilt melden via het klokkenluidersysteem, kunt u hier de speciale website bezoeken.

Doel 4

TEN MINSTE 25% VROUWEN IN HET MANAGEMENT VAN PFLEIDERER DEUTSCHLAND GMBH IN 2027

Onze werknemers zijn ons meest waardevolle bezit. Met hun individuele persoonlijkheden en vaardigheden, hun levenservaring en kennis, hun vindingrijkheid en talent, kenmerken zij onze bedrijfscultuur en leveren zij een belangrijke bijdrage aan het succes van het bedrijf. Wij willen deze cultuur van diversiteit en inclusie bevorderen en hebben hiervoor een diversiteitsbeleid opgesteld. Het is bedoeld om ieders individualiteit te beschermen en te zorgen voor respectvolle samenwerking, tolerantie en gelijke behandeling op de werkplek. Diversiteitsbeleid Pfleiderer Groep BV.

Pfleiderer heeft ongeveer 2.000 mensen in dienst, van wie de overgrote meerderheid zo'n 17 tot 18 jaar bij het bedrijf blijft. Wij willen onze medewerkers een werkomgeving bieden die rekening houdt met de verschillende aspecten en uitdagingen van werk en gezin binnen de operationele mogelijkheden en die een balans mogelijk maakt.

Praktijkvoorbeeld 2

Evenwicht tussen werk en privéleven door flexibele werktijdmodellen

Met behulp van verschillende werktijdmodellen ondersteunen wij onze werknemers in hun individuele levenssituaties. Thuiswerken, flexibele werktijden en gedeeltelijke pensionering zijn voor ons natuurlijke pijlers van flexibele werktijden. Al voor de Covid-19 pandemie hadden kantoormedewerkers (kantoorpersoneel) de mogelijkheid om tot 50% van hun werktijd thuis te werken via een aanvullende overeenkomst op hun arbeidscontract. Individuele afspraken, zoals een tijdelijke aanpassing van de werktijden of een sabbatical, kunnen ook in overleg met Pfleiderer goedgekeurd worden.

Praktijkvoorbeeld 3

Gekwalificeerde managers

Pfleiderer leidt jonge mensen op in zowel de industrie als de handel. Veel van onze medewerkers die al lang in dienst zijn, zijn hun carrière bij ons begonnen als leerling op een van deze gebieden.

Veel managers komen uit onze eigen gelederen; zij hebben zich op deze posities voorbereid door interne of externe kwalificaties en verdere training. Pfleiderer ondersteunt deze ontwikkelingen door middel van een gestructureerde opvolgingsplanning.

"PFLEIDERER STAAT BEKEND OM ZIJN HOOGWAARDIGE DUALE OPLEIDINGSPROGRAMMA. DAAROM HEB IK ACHT JAAR GELEDEN BESLOTEN OM EEN DUALE OPLEIDING BEDRIJFSKUNDE MET EEN FOCUS OP MARKETING TE VOLGEN AAN DE UNIVERSITEIT VOOR TOEGEPAST MANAGEMENT IN NEUMARKT."

 

"DE COMBINATIE VAN THEORIE EN PRAKTIJK WAS EEN GEWELDIGE KANS. IK WERD IN HET BEDRIJF ONDERSTEUND MET PROJECTEN EN EEN GOED INZICHT IN ALLE GEBIEDEN. NA DRIE JAAR BOOD PFLEIDERER ME EEN BAAN IN MARKETING AAN."

 

"IK KON DAAR EEN OPLEIDING TOT SOCIAL MEDIA MANAGER VOLGEN EN WERD LATER EEN BEROEPSOPLEIDER DIE ANDERE JONGEREN ONDERSTEUNT IN HUN PROFESSIONELE LOOPBAAN."

 

Diana Bachmeier
Manager Social Media

BELANGHEBBENDEN BETREKKEN

Het nemen van sociale verantwoordelijkheid maakt deel uit van ons zelfbeeld. We willen de vertrouwensrelatie met onze belanghebbenden uitbreiden en een eerlijke partner zijn voor werknemers, investeerders, klanten, leveranciers, zakenpartners en dienstverleners.

Wij hechten veel waarde aan een open en voortdurende dialoog met hen, zodat we in een vroeg stadium kunnen vaststellen welke opkomende uitdagingen vanuit het perspectief van onze belanghebbenden belangrijk zijn, zowel nu als in de toekomst. Door belanghebbenden bij de duurzame ontwikkeling van ons bedrijf te betrekken, kunnen we ook een bredere impact hebben.

We vertrouwen bijvoorbeeld op partnerschappen met externe spelers zoals recyclingbedrijven, meubelfabrikanten, leveranciers en klanten om het cascadegebruik van hout en de circulaire economie te bevorderen.

Praktijkvoorbeeld 4

Samen de industrie vooruithelpen

Op Europees niveau wordt dit voornamelijk bereikt door ons lidmaatschap van de European Panel Federation (EPF) en op nationaal niveau door de Vereniging van de Duitse houtmaterialenindustrie (VHI). Wij zijn vertegenwoordigd in het bestuur van beide organisaties en maken deel uit van verschillende gespecialiseerde groepen. De taskforces van de EPF houden zich bezig met onderwerpen als formaldehyde, afvalhout, grondstoffen, de richtlijn industriële emissies en het emissiehandelssysteem van de EU.

Via de EPF zijn we actief betrokken bij het New European Bauhaus Initiative, de Club du Bois en het "Renovation Wave initiative", die samen het potentieel van hout als bouwmateriaal in nieuwe gebouwen onderzoeken als extra CO2-put.

Dit sluit goed aan bij de doelstelling van de Europese Green Deal1 om de koolstofintensiteit van gebouwen gedurende hun hele levenscyclus te verminderen, om ze duurzamer te maken en om een circulaire economie toe te passen op de renovatie van gebouwen om de uitstoot van broeikasgassen door materialen in gebouwen te verminderen.

1https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/ european-green-deal_en

Praktijkvoorbeeld 5

Initiatief voor biodiversiteit

Pfleiderer is lid van het initiatief Biodiversity in Good Company e.V. Het Duitse Federale Ministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid lanceerde het initiatief 'Biodiversity in Good Company' in 2008 en creëerde daarmee 's werelds eerste bedrijfsplatform in zijn soort.

Pfleiderer is voorzitter van het initiatief. Door een "Leadership Declaration" te ondertekenen, heeft Pfleiderer zichzelf verplicht om het concept van biodiversiteit te integreren in zijn milieu- en duurzaamheidsmanagementprogramma's. Als eerste stap hebben we onszelf ten doel gesteld om onze impact op de biodiversiteit te beoordelen om vervolgens effectieve en meetbare doelen te stellen voor het herstel en de bescherming van de biodiversiteit.

Wij werken ook samen met lokale partners om te beoordelen hoe er rekening kan worden gehouden met het behoud van soorten bij bouw- en infrastructuurmaatregelen op ons eigen land.

Link naar het initiatief: www.business-and-biodiversity.de

 

ONZE BIJDRAGE AAN DE WERELDWIJDE DOELEN

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) werden in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen en bevatten ambitieuze doelstellingen voor de belangrijkste mondiale actiegebieden, van het uitbannen van armoede tot klimaatbescherming.

Pfleiderer draagt bij aan verschillende SDG's omdat we deel uitmaken van de circulaire economie, leveren aan de bouwsector en onze hoogwaardige producten CO2-effectief opslaan.

De belangrijkste SDG's waaraan we bijdragen zijn:

Andere SDG's die Pfleiderer direct ondersteunt

LEES MEER OVER DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER

Deze onderwerpen zijn misschien ook interessant voor u: