"ONZE SAFETY-FIRST CULTUUR, WAARBIJ PREVENTIE EN GRONDIGE TRAINING CENTRAAL STAAN, BETEKENT DAT DE WERKOMSTANDIGHEDEN VOOR ONZE WERKNEMERS STEEDS VEILIGER WORDEN."

Gradislav Gligorijevic
Hoofd Kwaliteit, gezondheid en veiligheidead of Quality, Health and Safety

 

Doel 1

Het aantal ongevallen onder werknemers en aannemers verminderen en een frequentiegraad van ongevallen met verzuim bereiken van 0,5 per 200.000 gewerkte uren (LTA-FR2) tegen 2025.

Pfleiderer cultiveert een "Safety First"cultuur. Preventie is onze topprioriteit om de veiligheid van onze werknemers zo goed mogelijk te waarborgen.

Op de middellange termijn is het ons doel om het aantal ongevallen en het ziekteverzuim verder terug te dringen om op de lange termijn "nul ongevallen" te bereiken. Op weg daar naartoe hebben we onszelf het tussentijdse doel gesteld om een ongevallengerelateerd verzuimpercentage van 0,5 op 2000.000 gewerkte uren te bereiken. Dit geldt zowel voor medewerkers van Pfleiderer als voor medewerkers van gecontracteerde bedrijven op onze locaties.

Sinds 2016 hebben we minder te rapporteren ongevallen geregistreerd, maar dankzij een betere veiligheidsrapportage registreren we intern over het algemeen meer ongevallen. Onze ongevallencijfers liggen ruim onder de referentiewaarde voor arbeidsveiligheid voor 2015-2020 van de Duitse werkgeversvereniging voor hout- en metaal.

Werkgerelateerde verwondingen: Onze prestaties en doelstelling

 202020212022Streefwaarde 2025
Ongevallenverzuimpercentage gerelateerd aan
200.000 gewerkte uren. (LTA-FR2)
2.12.11.90.5

Voorbeeld uit de praktijk

Preventie is alles

Veiligheidsmaatregelen gaan ofwel gepaard met gedragsveranderingen ofwel met procesveranderingen. Een voorbeeld van het laatste zijn nieuwe oplossingen voor gevaarherkenning die de veiligheid van de operator garanderen bij risicovolle werkzaamheden, zoals zagen.

De tafelcirkelzaag met handbescherming is een hoogtechnologisch werktuig dat gebruikmaakt van digitale optische sensoren en aangepaste software om onmiddellijk gevaren te detecteren en het zaagblad te stoppen. Het nieuwe systeem elimineert het risico op verwondingen terwijl de productiviteit behouden blijft.

Doel 2

Het creëren van een evaluatiesysteem in 2023 bestaande uit preventieve indicatoren om ongevallen te verminderen

We hebben verschillende maatregelen, regels en richtlijnen geïntroduceerd om ongelukken te voorkomen. Deze omvatten risicobeoordeling van individuele werkplekken, op activiteiten gebaseerde risicobeoordelingen, algemene veiligheids- en gedragsinstructies, basisveiligheidsregels (Cardinal Safety Rules), een gids voor evacuatie, regels voor de omgang met aannemers bij het betreden van het fabrieksterrein en veiligheidsinstructies voor aannemers en bezoekers. Door regelmatig risico's te beoordelen en te informeren over mogelijke gevaren, verbeteren we voortdurend onze veiligheid op het werk. Tijdens dit proces controleren we ook alle richtlijnen en handleidingen op actualiteit en noodzaak tot optimalisatie.

Als er ondanks ons preventiewerk toch arbeidsongevallen plaatsvinden, registreren we deze, analyseren we ze in detail en ontwikkelen we maatregelen om de gevonden oorzaken weg te nemen. Als leveranciers op ons terrein letsel oplopen, registreren en analyseren we dit ook en nemen we corrigerende maatregelen.

Om ons ongevallenpercentage van 1,9 (LTA-FR2) verder te verlagen en ons doel van "nul ongevallen" te bereiken, werken we voortdurend aan het verder optimaliseren van onze processen. Daarnaast hebben we onszelf als nieuw doel gesteld om verschillende preventiemaatregelen die de basis vormen voor arbeids- en procesveiligheid met kerncijfers te evalueren en regelmatig te rapporteren.

 

 

Doel 3

Een concept ontwikkelen voor de uitbreiding van human resources management om werknemers te ontwikkelen en te behouden, het aandeel vrouwen in het management te verhogen en het aandeel gehandicapten in het personeelsbestand te verhogen in 2023

Onze werknemers zijn ons meest waardevolle bezit. Met hun individuele persoonlijkheden en vaardigheden, hun levenservaring en kennis, hun vindingrijkheid en talent geven ze vorm aan onze bedrijfscultuur en dragen ze in belangrijke mate bij aan het succes van het bedrijf. We willen deze cultuur van diversiteit en inclusie bevorderen en hebben hiervoor een diversiteitsbeleid ontwikkeld. Het is bedoeld om iedereen in zijn eigenheid te beschermen en te zorgen voor respectvolle interactie, tolerantie en gelijke behandeling op de werkplek. Diversiteitsbeleid Pfleiderer Groep BV.

Pfleiderer heeft ongeveer 2.000 mensen in dienst, van wie de overgrote meerderheid zo'n 17 tot 18 jaar bij het bedrijf blijft. We willen onze werknemers een werkomgeving bieden die rekening houdt met de verschillende aspecten en uitdagingen van werk en gezin binnen het kader van operationele mogelijkheden en die een evenwicht mogelijk maakt.

Voorbeeld uit de praktijk

Evenwicht tussen werk en privéleven door flexibele werktijdmodellen

Met behulp van verschillende werktijdmodellen ondersteunen we werknemers in hun individuele levenssituatie. Zowel thuiswerk als flexibele werktijden en gedeeltelijke pensionering zijn voor ons natuurlijke pijlers van flexibele werktijden. Al voor de Covid 19 pandemie hadden kantoormedewerkers (deskworkers) de mogelijkheid om tot 50% van hun werktijd in een thuiskantoor te werken via een aanvullende overeenkomst op het arbeidscontract. Individuele afspraken, bijvoorbeeld een tijdelijke aanpassing van werktijden of een sabbatical, kunnen ook worden goedgekeurd na overleg met Pfleiderer.

Voorbeeld uit de praktijk

Managers opleiden

Pfleiderer leidt jonge mensen op in zowel de industriële als de commerciële sector. Veel van onze medewerkers die al lang in dienst zijn, zijn hun carrière bij ons begonnen als stagiair in een van deze vakgebieden.Veel managers komen uit onze eigen gelederen; zij hebben zich voorbereid op deze functies door interne of externe kwalificaties en verdere training. Pfleiderer begeleidt deze ontwikkelingen met een gestructureerde opvolgingsplanning.

"PFLEIDERER STAAT BEKEND OM ZIJN HOOGWAARDIGE DUALE OPLEIDINGEN. DAAROM BESLOOT IK ACHT JAAR GELEDEN OM EEN DUBBELE BWL-OPLEIDING TE VOLGEN MET DE NADRUK OP MARKETING AAN DE UNIVERSITEIT VOOR TOEGEPAST MANAGEMENT IN NEUMARKT."

 

"DE COMBINATIE VAN THEORIE EN PRAKTIJK WAS EEN GEWELDIGE KANS. IK WERD IN HET BEDRIJF ONDERSTEUND MET PROJECTEN EN EEN GOED INZICHT IN ALLE GEBIEDEN. NA DRIE JAAR BOOD PFLEIDERER MIJ EEN BAAN IN MARKETING AAN.

 

"DAAR KON IK EEN OPLEIDING TOT SOCIAL MEDIA MANAGER VOLGEN EN LATER WERD IK BEROEPSOPLEIDER, WAARBIJ IK ANDERE JONGEREN ONDERSTEUNDE IN HUN CARRIÈREPAD."

 

Diana Bachmeier
Manager Social Media

 

 

Doel 4

Uitvoeren en documenteren van nalevingscursussen voor 100% van het personeel tegen 2025

Corporate management dat een duidelijke richting aangeeft
Permanente educatie voor het personeel speelt een belangrijke rol bij Pfleiderer. Daarom hebben we bijvoorbeeld compliance training stevig verankerd in de organisatie en breiden we deze toepassingsspecifiek uit op onze locaties om naleving van onze bestuursprincipes en waardesystemen te waarborgen. Naleving Pfleiderer

Bij het voorkomen van fraude en andere onethische praktijken vertrouwen we op een sterke "Tone from the Top": een ethisch model dat op het hoogste managementniveau wordt geïllustreerd.

De governance-doelstelling is dat alle medewerkers en aannemers zich houden aan onze Business Conduct Guidelines en de regels van ons compliance systeem. Ons optreden is erop gericht deze regels en beginselen zonder afwijking na te leven.

Ons compliance systeem schrijft voor dat we onbedoelde uitkomsten moeten vermijden, problemen moeten opsporen zodra zij zich voordoen en indien nodig op passende wijze moeten reageren.

De strategische bedrijfs- en ESG-doelstellingen worden ondersteund door formele beheersystemen.

Het bijbehorende managementhandboek bevat alle voorschriften voor onze bedrijfszorgplicht, de kwaliteitsborging van onze producten, het efficiënte gebruik van energiebronnen, de bescherming van onze medewerkers en het milieu.

Het managementhandboek geldt ook voor de dochterondernemingen Heller Holz GmbH en JURASpedition GmbH in Neumarkt.

"VOOR PFLEIDERER IS EEN OP BELANGHEBBENDEN EN WAARDEN GERICHT ONDERNEMINGSBESTUUR DE BASIS VAN EEN MODERNE EN TRANSPARANTE BEDRIJFSVOERING. HET VORMT HET KADER VOOR ONS ZELFBEELD ALS BEDRIJF EN ONS DUURZAME SUCCES."

Dr. Frank Herrmann

CEO / Voorzitter van de Raad van Bestuur

 

Voor meer informatie over bestuur kunt u terecht op onze website pfleiderer.com

Als u een mogelijke overtreding van de compliance regels wilt melden via het klokkenluidersysteem, kunt u hier de speciale website bezoeken.

BELANGHEBBENDEN BETREKKEN

Sociale verantwoordelijkheid nemen maakt deel uit van ons zelfbeeld. We willen de vertrouwensrelatie met onze belanghebbenden uitbreiden en een eerlijke partner zijn voor werknemers, investeerders, klanten, leveranciers, zakenpartners en dienstverleners.

We hechten veel waarde aan een open en voortdurende dialoog met hen, zodat we in een vroeg stadium kunnen vaststellen welke opkomende uitdagingen essentieel zijn vanuit het oogpunt van onze belanghebbenden, nu en in de toekomst. Door belanghebbenden te betrekken bij de duurzame ontwikkeling van ons bedrijf, kunnen we ook een bredere impact hebben.

We vertrouwen bijvoorbeeld op partnerschappen met externe belanghebbenden zoals recyclingbedrijven, meubelfabrikanten, leveranciers en klanten om het cascadegebruik van hout en de circulaire economie te bevorderen.

Voorbeeld uit de praktijk

Samen de industrie vooruithelpen

Op Europees niveau gebeurt dit hoofdzakelijk via ons lidmaatschap van de European Panel Federation (EPF) en op nationaal niveau via de Vereniging van Duitse Houtondernemingen (VHI). We zijn vertegenwoordigd in het bestuur van beide organisaties en maken deel uit van verschillende gespecialiseerde groepen. De EPF-taskforces houden zich bezig met kwesties als formaldehyde, afvalhout, grondstoffen, de richtlijn inzake industriële emissies en de EU-regeling voor de handel in emissierechten.

Via EPF zijn we actief betrokken bij het New European Bauhaus initiatief, de Club du Bois en het “Renovation Wave” initiatief, die samen het potentieel onderzoeken van hout als bouwmateriaal in nieuwe gebouwen als een extra CO2-put.

Dit sluit goed aan bij de doelstelling van de Europese Green Deal1 om de koolstofintensiteit van gebouwen gedurende hun hele levenscyclus te verminderen, om ze duurzamer te maken en om een circulaire economie toe te passen op de renovatie van gebouwen om de uitstoot van broeikasgassen door materialen in gebouwen te verminderen.

1https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/ european-green-deal_en

Voorbeeld uit de praktijk

Initiatief voor biodiversiteit

Pfleiderer is lid van het initiatief 'Biodiversity in Good Company e.V. Het Duitse Federale Ministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid lanceerde het initiatief 'Biodiversity in Good Company' in 2008 en creëerde daarmee 's werelds eerste bedrijfsplatform in zijn soort.

Pfleiderer is voorzitter van het initiatief. Door het ondertekenen van een "Leadership Declaration" heeft Pfleiderer zichzelf verplicht tot het integreren van het concept van biodiversiteit in zijn milieu- en duurzaamheidsmanagementprogramma's. Als eerste stap hebben we onszelf ten doel gesteld om onze impact op de biodiversiteit in kaart te brengen om vervolgens effectieve en meetbare doelen te stellen voor het herstellen en beschermen van de biodiversiteit.

Daarnaast werken we samen met lokale partners om te beoordelen hoe bij bouw- en infrastructuurmaatregelen rekening kan worden gehouden met het behoud van soorten, ook op ons eigen land.

Link naar het initiatief: www.business-and-biodiversity.de

 

ONZE BIJDRAGE AAN DE WERELDWIJDE DOELSTELLINGEN

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG's) zijn in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen en bevatten ambitieuze doelstellingen voor de belangrijkste mondiale actievelden, van het uitbannen van armoede tot klimaatbescherming.

Pfleiderer draagt bij aan verschillende SDG's omdat we onderdeel zijn van de circulaire economie, leveren aan de bouwsector en onze hoogwaardige producten effectief CO2 opslaan.

De belangrijkste SDG's waaraan we bijdragen zijn:

Andere SDG's die Pfleiderer direct ondersteunt

LEES MEER OVER DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER

Deze onderwerpen zijn misschien ook interessant voor u: