DOEL 1:

Vermindering van Scope 1- en Scope 2- uitstoot van broeikasgassen met 21 % tegen 2025.

Baseline 2020: 220,164 tCO2e

Pfleiderer zet zich in voor de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C en heeft ambitieuze emissiereductiedoelstellingen voor de korte en middellange termijn vastgesteld die het bedrijf in staat zullen stellen om klimaatneutraliteit te bereiken. De nagestreefde vermindering van de CO2-uitstoot tegen 2025 is wetenschappelijk verantwoord en is door ISS8 geverifieerd. Wij werken eraan onze doelstellingen af te stemmen op de normen van het Science Based Targets initiative (SBTi)9.

We gebruiken zowel thermische als elektrische energie. Gemiddeld wordt 84 % van onze energie opgewekt uit biomassa. De productie vindt plaats op vijf locaties, waarvan er twee met conventionele ketels werken. Biomassa wordt voornamelijk gebruikt voor de zeer efficiënte opwekking van elektriciteit en warmte10 in de eigen WKK-centrales van het bedrijf. Stookolie wordt alleen gebruikt tijdens de herstart na uitschakeling.

Wij kopen 11 % van onze elektriciteit van energieleveranciers en gebruiken kleine hoeveelheden aardgas als reservevoorziening voor bepaalde processen.

De CO2-uitstoot van onze drie WKK-centrales is sinds 2013 met 26 % gedaald. We compenseren onvermijdelijke Scope 1- of Scope 2-CO2-emissies11 met hoogwaardige certificaten in het EU-emissiehandelssysteem of financieren duurzame waterkrachtprojecten.

Wij zetten ons ook in om Scope 3-emissies te verminderen, bijvoorbeeld door onze CO2-uitstoot door afvalverwijdering, afvalwaterverwerking, verbruiksgoederen en zakenreizen te verminderen.

8ISS ESG heeft in maart 2021 een tweepartijenaudit uitgevoerd, die de geloofwaardigheid van onze koolstofprestaties op het vlak van duurzaamheid en onze naleving van erkende duurzame bedrijfsprincipes bevestigde. ISS ESG is een van 's werelds toonaangevende onafhankelijke ratingbureaus voor onderzoek, analyse en ratings op het gebied van duurzaamheid.

9De doelstelling is in overleg met SBTi vastgesteld en is gebaseerd op de decarbonisatiestrategieën voor meubelen en interieurs en op SBTi's Absolute Contraction Approach (absolute contractiebenadering). Zie sciencebasedtargets.org

10In dit proces vindt geen afkoeling plaats.

11Een definitie van de verschillende emissiecategorieën (scopes) is te vinden ophttps://ghgprotocol.org/calculationg-tools-faq

Onze prestaties en doelstelling

 2018201920202021Doel 2022Doel 2025
CO2-voetafdruk (tCO2e)270,631238,492220,164171,969201,670173,929

Vermindering
(ten opzichte van de baseline 2020)

   -21.9%-8.4%-21.0%

 

We hebben onze CO2-uitstoot al aanzienlijk verminderd, werken aan het vaststellen van doelstellingen die zijn afgestemd op SBTi, en intensiveren onze inspanningen om onze Scope 3-emissies te verantwoorden en te verminderen.

Dr. Axel Knörr
Hoofd Milieu

We hebben ambitieuze emissiereductiedoelstellingen voor de korte en de middellange termijn vastgesteld. Door deze doelen te bereiken, zal Pfleiderer erin slagen de overgang naar klimaatneutraliteit te maken.

Voorbeeld uit de praktijk

Drie locaties, drie hoogefficiënte WKK-centrales

De energie die in onze WKK-centrales wordt opgewekt, is voor 100 % afkomstig van biomassa. We exploiteren geïntegreerde WKK-centrales (warmtekrachtkoppeling) op drie hoofdlocaties, die gelijktijdig mechanische energie opwekken voor elektriciteit en bruikbare warmte voor de productieprocessen. Warmtekrachtkoppeling maakt een brandstofbesparing tot een derde van de primaire energie mogelijk in vergelijking met de gescheiden opwekking van elektriciteit en warmte. Het voordeel van WKK is dat er minder brandstof nodig is en dat er minder verontreinigende stoffen worden uitgestoten.

100%

van de elektriciteit die wordt opgewekt in onze WKK-centrales is afkomstig van biomassa

Voorbeeld uit de praktijk

Succes plannen

Alle Pfleiderer-locaties zijn gecertificeerd volgens de ISO 50001-norm voor energiebeheer. De energieplanning wordt uitgevoerd in overleg met verkoop, productie en aankoop en wordt regelmatig bijgewerkt.
Onze planning omvat zowel toekomstgerichte economische evaluaties als het werkelijke verbruik. Op basis van de verzamelde energiegegevens van alle vestigingen beoordelen en analyseren we regelmatig het energiegebruik en -verbruik en houden we energieregisters bij om verbeteringen vast te stellen.

 

TARGET 2

De intensiteit van indirecte broeikasgasemissies door te veel aangekochte chemische producten die in onze materialen op houtbasis worden gebruikt, tegen 2025 met 21 % verminderen.

De kern van het bedrijfsmodel van Pfleiderer is het cascadegebruik van hout. Koolstofdioxide blijft in het hout opgeslagen, zelfs nadat de boom is gekapt. Het gebruik van post-consumer gerecycled hout, zoals gebruikte pallets of meubelen, verbetert de koolstofefficiëntie van het bedrijf nog.

Door de levenscyclus van onze producten op houtbasis meer in detail te analyseren, identificeren we de CO2-besparende maatregelen die de grootste impact hebben. Daarom onderzoeken we de "indirecte emissies" die ontstaan bij de productie van relatief koolstofintensieve chemische producten zoals kleefstoffen, harsen en brandvertragers.
Medio 2021 hebben wij in alle productcategorieën voorbereidende studies naar indirecte emissies verricht, teneinde formele emissieverklaringen op te stellen overeenkomstig de Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard12. Op basis hiervan kunnen we meetgegevens genereren die worden gebruikt voor onze rapportage over de koolstofvoetafdruk van producten.

Deze innovatie maakt nieuwe verbeteringen in productkwaliteit en duurzaamheid mogelijk die verder gaan dan onze bestaande doelstelling om het gebruik van gerecycled hout na consumptie te verhogen. Het doel gaat over het verkleinen van de koolstofvoetafdruk van materialen op houtbasis door rekening te houden met de emissies bij de productie van chemische ingrediënten, de zogenaamde Scope 3-emissies. De doelstelling sluit aan bij onze doelstellingen voor materialen in het vorige hoofdstuk en onderstreept onze inzet voor de Overeenkomst van Parijs 2015.

Er werd een onafhankelijke beoordeling van onze Scope 3-emissies uitgevoerd. Het grootste deel hiervan houdt verband met aangekochte chemische producten. Onder de materialen die onder deze doelstelling vallen kleefstoffen, titaandioxide, ureum, paraffine, brandvertragers, harsen, verven en andere smeltproducten. Bij de productie ervan wordt een relatief grote hoeveelheid energie verbruikt. We werken momenteel met grote chemische bedrijven om manieren te vinden om het gebruik van chemicaliën in onze materialen te verminderen.

Tegelijkertijd zijn wij op zoek naar alternatieven. Een voorbeeld van een concrete lopende maatregel is het gebruik van meer organische, biologische lijmen in spaanplaat. Door de ureum-formaldehydeharslijmen (UF-lijmen) te elimineren, kunnen we de koolstofvoetafdruk van het product verbeteren terwijl de kwaliteit gelijk blijft. UF-lijmen zijn het meest gebruikte bindmiddel in de wereldwijde houtindustrie. Wij zoeken naar CO2-arme alternatieven, waarbij alle lijmsystemen altijd voldoen aan alle geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen

Onze prestaties en doelstelling

Vermindering van de Scope 3-emissie-intensiteit - aangekochte chemische producten

Streefwaarde 2022Streefwaarde 2025
Vermindering van het aandeel van broeikasgasemissies dat verband houdt met aangekochte chemische producten die worden gebruikt in op hout gebaseerde panelen13 per geleverde kubieke meter (baseline 2020).12%21%

 

12 Deze emissiecategorieën worden behandeld in de GHG Protocol Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (v1.0) van de Carbon Trust en WRI, blz. 7-8 https://ghgprotocol.org/corporate­standard.
13 Ruwe spaanplaat (RCB), vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en dunne vezelplaat met hoge dichtheid (HDF), die het merendeel van onze activiteiten uitmaken.

Lees meer over duurzaamheid bij Pfleiderer

Deze onderwerpen kunnen ook voor u van belang zijn: