Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti Pfleiderer Deutschland GmbH

1.     Všeobecné informace

1.1   Následující všeobecné obchodní podmínky („VOP“) platí pro všechny naše obchodní vztahy (zejména poradenství, nabídky, prodej, dodávky, služby a další právní vztahy) mezi námi a naším zákazníkem.

1.2   Naše VOP platí výhradně. Odchylné, protichůdné nebo doplňkové všeobecné obchodní podmínky zákazníka budou součástí smlouvy pouze, pokud s jejich platností budeme výslovně souhlasit. Tento požadavek souhlasu platí v každém případě, a to i tehdy, pokud budeme při realizaci dodávky vědět o protichůdných nebo doplňkových podmínkách. Pokud nebude dohodnuto nic jiného, platí VOP ve znění platném v okamžiku objednávky zákazníka, příp. v každém případě ve znění, které zákazník naposledy obdrží v textové formě, jako rámcové ujednání také pro podobné budoucí smlouvy, aniž bychom na ně museli v každém jednotlivém případě odkazovat; aktuální znění je k dispozici na https://www.pfleiderer.com/dach-de/agb.

1.3   Naše podmínky platí vůči podnikatelům ve smyslu § 14 německého občanského zákoníku, právnickým osobám veřejného práva nebo veřejnoprávním zvláštním investičním fondům.

1.4   Kromě toho podléhají tyto VOP a smluvní vztah mezi námi a zákazníkem výhradně německému právu s vyloučením mezinárodní jednotné právní úpravy, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

1.5   Individuální ujednání se zákazníkem dohodnutá v konkrétním případě (včetně vedlejších úmluv, doplňků a změn) a údaje v našem potvrzení objednávky mají v každém případě přednost před těmito VOP.

1.6   Právně relevantní prohlášení a sdělení zákazníka v souvislosti se smlouvou (např. stanovení lhůty, reklamace, odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny) musí být předána písemně, tj. v podobě podepsané písemnosti, nebo v textové formě bez vlastnoručního podpisu (např. dopis, e-mail, fax). Zákonné formální požadavky a další doklady, zejména v případě pochybností o legitimitě sdělující strany, zůstávají nedotčeny.

1.7   Odkazy na platnost právních předpisů mají pouze upřesňující význam. Také bez takového upřesnění proto platí zákonné předpisy, pokud nejsou v těchto VOP bezprostředně pozměněny nebo výslovně vyloučeny.

 

2.     Uzavření smlouvy

2.1   Naše nabídky se mohou měnit a jsou nezávazné. To platí také, pokud jsme zákazníkovi přenechali katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, schémata, výpočty, kalkulace, odkazy na normy DIN), jiné popisy produktu nebo dokumenty, i v elektronické formě, k nimž si vyhrazujeme vlastnické a autorské právo.

2.2   Objednávka zboží ze strany zákazníka je považována za závaznou nabídku smlouvy. Pokud z objednávky nevyplývá nic jiného, jsme oprávněni tuto nabídku smlouvy přijmout do 2 týdnů od doručení.

2.3   Přijetí může proběhnout buď písemně (např. potvrzením objednávky), nebo formou dodání zboží zákazníkovi.

 

3.     Ceny a platby

3.1   Pokud není dohodnuto jinak, platí pro ceny dodací podmínka EXW (Incoterms 2020) z místa závodu, který zboží vyrobil, příp. z místa uvedeného v potvrzení objednávky, bez přepravného, cla, dovozních a vedlejších poplatků, netto plus případná zákonná daň z přidaného hodnoty. Cena se může adekvátně změnit v případě obvyklých odchylek co do rozsahu podle bodu 8.7.

3.2   Vyhrazujeme si právo po včasném sdělení zákazníkovi před dodáním zboží navýšit cenu zboží do té míry, do jaké je to nezbytné nebo vzhledem ke změně ze strany dodavatele nutné pro vyrovnání zvýšení našich nákladů, pokud toto zvýšení vyplývá z externích faktorů, které nemůžeme ovlivnit (např. kolísání směnného kurzu, měnová regulace, změna cel, výrazný nárůst nákladů na materiál a výrobu). Pokud se externí náklady (např. cla) sníží, nebo vůbec nevzniknou, snížíme zákazníkovi cenu. Zákazník může od nás za tímto účelem požadovat informaci o našich aktuálně vzniklých nákladech. Cena se nebude upravovat do té míry, do jaké je nárůst nákladové položky kompenzován snížením nákladů v jiných oblastech.

3.3   Kupní cena je splatná do 14 dnů od vystavení faktury a dodávky, resp. přejímky zboží. Máme však právo, i v rámci pokračujícího obchodního vztahu, realizovat dodávku pouze po úplné, nebo částečné platbě předem. Příslušnou výhradu sdělíme nejpozději s potvrzením objednávky. Skonto může být poskytnuto pouze po zvláštní výslovné předchozí dohodě, přičemž pro lhůtu skonta je rozhodující výhradně datum platby uvedené na faktuře a skonto lze odečíst pouze ze samotné hodnoty zboží (bez nákladů na dopravu a jiných nákladů).

3.4   Místem plnění platby je naše sídlo v Neumarktu.

3.5   Uplynutím platební lhůty uvedené v bodě 3.3 věta 1 se zákazník dostává do prodlení. K ceně budou připočteny úroky z prodlení na základě aktuálně platné zákonné úrokové sazby z prodlení. Vyhrazujeme si právo uplatnit náhradu dalších škod z prodlení. Vůči obchodníkům zůstává nedotčen náš nárok na komerční úrok z prodlení (§ 353 německého obchodního zákoníku).

3.6   Platby se považují za provedené až po jejich připsání na námi uvedený bankovní účet. Zákazník se nedostává do prodlení, pokud nesplnění jeho povinnosti vyplývá z okolnosti, za niž neodpovídá.

3.7   Dílčí dodávky podle bodu 4.3 budou ihned účtovány a naše příslušné nároky na úhradu budou jednotlivě splatné podle bodu 3.3 věta 1., bez ohledu na dokončení celkové dodávky.

3.8   Zápočet vůči protipohledávkám je přípustný pouze, pokud byla protipohledávka právně prokázána nebo je nesporná. Totéž platí pro uplatnění práva na zádržné. V případě vadné dodávky jsou práva zákazníka, zejména podle bodu 8.9 těchto VOP, nedotčena. Omezení nebo vyloučení našich práv na zápočet nebo na zádržné výslovně odmítáme.

3.9   V případě povolení inkasa v rámci SEPA prostoru platí jako sjednaná kratší lhůta prenotifikace alespoň tři dny před provedením inkasa, přičemž jsme oprávněni využít delší lhůtu prenotifikace.

3.10   V případě, že bude po uzavření smlouvy zřejmé, že je náš nárok na úhradu ceny ohrožen nedostatečnou výkonností zákazníka, např. podáním insolvenčního návrhu, máme na základě právních předpisů právo odepřít své plnění a – případně po poskytnutí lhůty pro plnění nebo pro zajištění, podle výběru dlužníka zejména formou společných a nerozdílných bankovních záruk, zajištění bankou nebo předběžného plnění – odstoupit od smlouvy a/nebo požadovat náhradu škody podle právních předpisů. V případě smluv na výrobu nezaměnitelných položek (výrobků na zakázku) můžeme okamžitě odstoupit od smlouvy; zákonná ustanovení o postradatelnosti stanovení lhůty zůstávají nedotčena.

 

4.    Dodací lhůty a zpoždění dodávky

4.1   Dodací lhůta se sjednává individuálně, nebo ji uvedeme při přijetí objednávky.

4.2   Námi uvedené termíny dodání jsou „přibližné“ termíny. Pevné termíny musí být z naší strany jako takové výslovně označeny a písemně potvrzeny.

4.3   V případě rozdělitelných zakázek máme právo na dílčí dodávky, pokud jsou pro zákazníka přijatelné; dílčí dodávka je pro zákazníka přijatelná, pokud je pro něho v rámci smluvního zamýšleného účelu použitelná, je zajištěno dodání zbývajícího objednaného zboží a zákazníkovi nevzniknou významné vícenáklady nebo dodatečné náklady (ledaže bychom je převzali). Pokud o tom budeme odpovídajícím způsobem předem informovat, máme právo také na předčasnou dodávku, pokud není dohodnuto jinak.

4.4   Pokud nebudeme schopni dodržet závazné dodací lhůty z důvodů, za které neodpovídáme (nedostupnost plnění), budeme o tom zákazníka neprodleně informovat a zároveň mu sdělíme předpokládaný nový termín dodání. V případě, že by plnění nebylo dostupné ani v nové dodací lhůtě, máme právo od smlouvy zcela, nebo částečně odstoupit; již uhrazenou platbu zákazníka neprodleně vrátíme. Za nedostupnost plnění se v tomto smyslu považuje například včasné nedodání produktů naším dodavatelem, pokud jsme uzavřeli kongruentní zajišťovací obchod, jiné narušení dodavatelského řetězce, například v důsledku zásahu vyšší moci nebo pokud nejsme v jednotlivém případě zavázáni k obstarání věci.

4.5   Okamžik zpoždění dodávky určují právní předpisy. V každém případě je však nezbytná upomínka ze strany zákazníka. V případě, že se zpozdíme s dodávkou, může zákazník požadovat paušální náhradu škody z prodlení. Paušální náhrada škody je 0,5 % ceny netto (hodnota dodávky) za každý ukončený kalendářní týden prodlení, celkem však nejvýše 5 % hodnoty dodávky zpožděného zboží. Máme právo prokázat, že zákazníkovi nevznikla žádná škoda, nebo mu vznikla podstatně nižší škoda, než je výše uvedená paušální částka.

4.6   Práva zákazníka podle bodu 9 těchto VOP a naše zákonná práva, zejména v případě vyloučení povinnosti plnění (např. z důvodu nemožnosti nebo nepřijatelnosti plnění a/nebo dodatečného plnění) zůstávají nedotčena.

 

5.     Dodávka, přechod nebezpečí, přejímka, zpoždění dodávky

​​​​​​​5.1   Pro dodávky platí dodací podmínka EXW (Incoterms 2020) z místa závodu, který zboží vyrobil, příp. z místa uvedeného v potvrzení objednávky, kde je také místo plnění pro dodávku a případné dodatečné plnění. Nejsme povinni zboží naložit. Naložení bezpečné pro přepravu se provádí podle aktuálního stavu vývoje technických prostředků pro zajištění nákladu při přepravě na náklady a riziko zákazníka nebo jeho přepravce. Naše podpora při umístění zboží na dopravním prostředku tak podléhá výlučně pokynům zákazníka a probíhá na jeho riziko. Zákazník zapojí příslušně vyškolené osoby provádějící přepravu. Zákazník nebo jeho přepravce zajistí potřebné pomůcky pro zajištění nákladu a plně odpovídá za nezbytné zajištění nákladu při následné přepravě.

5.2   Povinné celní vývozní dokumenty (celní faktura, dodací list, vývozní prohlášení) budou vystaveny námi jako vývozcem podle celního práva a spolu se zbožím předány ve vytištěné podobě přepravci, ledaže by z potvrzení objednávky vyplývalo něco jiného.

5.3   Náš zákazník je zodpovědný za celní odbavení v zemi určení. Celní odbavení v zemi dovozu nesmí být provedeno naším jménem a/nebo na náš účet; zákazníka nebo třetí osoby jednající jeho jménem jsme nezplnomocnili. Dodání na naše náklady není možné. Veškeré náklady vzniklé v příslušné zemi určení v rámci celního odbavení (jako jsou dovozní cla, náklady na zprostředkování, skladování, zpracování a další poplatky) nese zcela a výhradně zákazník.

5.4   Zákazník odpovídá za odbornou likvidaci přepravních obalů podle aktuálně platných právních předpisů.

5.5   Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného poškození zboží přechází na zákazníka nejpozději při předání zboží. Pokud je dohodnuta přejímka, je pro přechod nebezpečí rozhodující datum přejímky. Rovněž v ostatních oblastech platí pro sjednanou přejímku předpisy práva upravujícího smlouvy o dílo. Předání nebo převzetí se považuje za rovnocenné, pokud je zákazník v prodlení s převzetím.

5.6   Předmět smlouvy pojistíme proti poškození při přepravě pouze na výslovný písemný pokyn a na účet zákazníka.

5.7   Pokud je dohodnuta dodávka podle bodu 5.1, přičemž si zákazník zboží nevyzvedne v dohodnutém termínu, dostává se do prodlení s převzetím, aniž by k tomu bylo nutné zvláštní upozornění. To neplatí, pokud nejsme schopni plnění v době nabídky nebo, v případě § 296 německého občanského zákoníku, v době určené pro jednání věřitele. V případě, že nedojde k vyzvednutí do 8 kalendářních dnů od sjednaného termínu, máme právo iniciovat uložení zboží podle § 373 německého obchodního zákoníku na riziko a náklady zákazníka ve veřejném skladu nebo jiným bezpečným způsobem.

5.8   V případě, že se zákazník dostane do prodlení s převzetím, neposkytne součinnost nebo se naše dodávka zpozdí z důvodů, za které odpovídá zákazník, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, která tím bude způsobena, včetně vícenákladů (např. nákladů na uskladnění). Pro tento účel účtujeme paušální náhradu škody. Paušální náhrada je 0,5 %, celkem však maximálně 5 % ceny zboží netto (hodnota dodávky) za každý ukončený kalendářní týden prodlení zákazníka s převzetím, přičemž prodlení začíná dodací lhůtou, nebo – pokud nebyla stanovena dodací lhůta – oznámením o připravenosti zboží k vyzvednutí. Právo prokázat vyšší škodu a naše zákonné nároky (zejména na náhradu vícenákladů, přiměřené odškodnění, výpověď) zůstávají nedotčeny; paušální náhrada se přitom započítává vůči dalším peněžním nárokům. Zákazník má právo prokázat, že nám nevznikla žádná škoda, nebo nám vznikla podstatně nižší škoda, než je výše uvedená paušální částka.

 

6.     Výhrada vlastnictví

​​​​​​​6.1   Dodané zboží (zboží s výhradou) je naším vlastnictvím až do úplného uhrazení všech pohledávek ze smlouvy vztahujících se k tomuto zboží.

6.2   Zboží s výhradou nesmí být až do úplného zaplacení zajištěných pohledávek zastaveno třetí osobě nebo převedeno jako jistina. Zákazník je povinen nás neprodleně písemně informovat o případném podání návrhu na insolvenční řízení nebo o zásazích třetích osob (např. exekuce) na zboží s výhradou. V případě zabavení vyhrazeného zboží třetími osobami nebo v případě jiných zásahů třetích osob musí zákazník upozornit na naše vlastnictví a musí nás o tom neprodleně písemně informovat, abychom mohli uplatnit naše vlastnická práva. Pokud třetí strana nebude schopna nám uhradit soudní nebo mimosoudní náklady vzniklé v této souvislosti, nese za ně odpovědnost zákazník.

6.3   Zákazník je povinen skladovat zboží s výhradou na své náklady správně a odděleně od ostatních předmětů, na náš požadavek ho speciálně označit a na své náklady ho pojistit v hodnotě nového zboží proti poškození, zániku nebo ztrátě. Příslušnou pojistnou smlouvu nám zákazník na vyžádání předloží. Zákazník nám předem postupuje své nároky na pojistné plnění ve výši hodnoty zboží s výhradou a souhlasí s vyplacením pojistného plnění nám.

6.4   V případě porušení povinností zákazníka, zejména při neuhrazení splatné ceny, máme právo podle právních předpisů požadovat na základě výhrady vlastnictví vydání zboží s výhradou a/nebo odstoupit od smlouvy. Požadavek na vydání předmětu smlouvy nepředstavuje odstoupení od smlouvy, ledaže bychom to výslovně uvedli. Jsme oprávněni vyžadovat pouze vydání zboží a vyhradit si právo na odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník neuhradí splatnou kupní cenu, můžeme tato práva uplatnit pouze, pokud jsme zákazníkovi předem stanovili lhůtu pro zaplacení a tato lhůta marně uplynula, nebo pokud taková lhůta ze zákona není nutná.

6.5   Zákazník je odvolatelně, dokud není v prodlení s úhradou, oprávněn používat zboží s výhradou našeho vlastnictví a prodat jej v běžném obchodním styku. Pohledávky zákazníka za jeho odběrateli na úhradu dále prodaného zboží s výhradou nebo pohledávky zákazníka v souvislosti se zbožím s výhradou vyplývající z jiného právního důvodu vůči jeho odběratelům nebo třetím osobám (zejména pohledávky z deliktů a nároky na pojistné plnění) včetně všech pohledávek z běžných účtů nám zákazník preventivně postupuje již nyní v plném rozsahu. Toto postoupení přijímáme. Zákazník může tyto pohledávky, které nám postoupil, za nás vymáhat na vlastní účet vlastním jménem, pokud toto zmocnění neodvoláme. Naše právo vlastního vymáhání těchto pohledávek je tím nedotčeno; avšak dokud zákazník bude řádně plnit své platební závazky, nebudeme tyto pohledávky uplatňovat sami a nebudeme odvolávat zmocnění k vymáhání. V případě, že však zákazník bude jednat v rozporu se smlouvou, zejména dostane-li se do prodlení s úhradou pohledávky na odměnu, můžeme od zákazníka požadovat, aby nás informoval o postoupených pohledávkách a příslušných dlužnících, příslušné dlužníky informoval o postoupení a předal nám veškeré dokumenty a informace, které budeme potřebovat k uplatnění pohledávek.

6.6   Zpracování nebo přetvoření zboží s výhradou provádí zákazník vždy pro nás. V případě zpracování zboží s výhradou s jiným materiálem, který nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví nové věci v poměru hodnoty zboží s výhradou (konečná fakturovaná částka vč. DPH) k dalším zpracovaným materiálům v okamžiku zpracování. V jiných ohledech platí pro novou věc vzniklou zpracováním totéž co pro zboží s výhradou. V případě, že bude zpracování zboží s výhradou neoddělitelně spojeno nebo smíšeno s jiným materiálem, který nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví nové věci v poměru hodnoty zboží s výhradou (konečná fakturovaná částka vč. DPH) k dalším spojeným nebo smíšeným materiálům v okamžiku spojení nebo smíšení. Dojde-li ke spojení nebo smíšení zboží s výhradou tak, že za hlavní věc bude považována věc zákazníka, sjednává zákazník a my již nyní, že zákazník na nás převede spoluvlastnický podíl v poměrné výši. Tento převod přijímáme. Takto vzniklé výlučné vlastnictví nebo spoluvlastnictví věci bude pro nás uchovávat zákazník.

6.7   Na žádost zákazníka uvolníme podle své volby zajištění, na které máme nárok, pokud realizovatelná hodnota našich zajištění převýší naše pohledávky z obchodního vztahu o více než 10 %.

 

7.     Omezení dodání

​​​​​​​7.1   Zavazujeme se, že budeme zboží dále provozovat, prodávat, dodávat apod. výhradně v souladu s platnými ustanoveními evropského a národního práva, zejména v souladu s nařízením (EU) 2021/821 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. května 2021.

7.2   Pro plnění smlouvy si vyhrazujeme podmínku, že neexistují žádné překážky vyplývající z národních a/nebo mezinárodních právních předpisů, zejména nařízení (USA) o kontrole exportu a reexportu a předpisů o embargu nebo jiných vývozních omezení národní nebo mezinárodní povahy. Zákazník je povinen při dalším prodeji a předání zboží třetím osobám dodržet aplikovatelné předpisy národního a mezinárodního (zejména amerického) práva o kontrole exportu a reexportu. Musí v každém případě při dalším prodeji našich výrobků třetím osobám respektovat a dodržovat právní předpisy o kontrole exportu (a reexportu) Spolkové republiky Německo, Evropské unie a Spojených států amerických.

7.3   Před dalším prodejem a předáním našeho zboží třetím osobám zákazník zejména zkontroluje a pomocí vhodných opatření zajistí, aby

7.3.1 byly dodrženy předpisy a podmínky všech příslušných a aktuálně platných sankčních seznamů Evropské unie a Spojených států amerických týkající se právních úkonů vůči společnostem, osobám nebo organizacím uvedeným v těchto seznamech;

7.3.2 prodejem nebo předáním našeho zboží nebo poskytnutím servisní služby v souvislosti s tímto zbožím třetím osobám neporušil ustanovení EU, USA a/nebo OSN o embargu, rovněž s přihlédnutím k případnému omezení transakcí v tuzemsku a k případným zákazům obcházení pravidel; a

7.3.3 aby naše zboží výslovně nebylo dodáno třetím osobám pro vojenské, zejména zbrojní, jaderné nebo zbraňové účely, které jsou zakázány nebo podléhají schválení, ledaže byla získána potřebná schválení a nedochází k porušení jiných aktuálně platných mezinárodních sankčních předpisů. Zákazník je povinen nás informovat o vojenském konečném použití ve smyslu nařízení (EU) 2021/821, pokud o něm bude vědět.

7.4   Na příslušnou výzvu musí zákazník poskytnout pro kontrolu exportu, kterou máme provést, má být provedena u nás nebo má být na základě externích požadavků provedena např. orgány (jako je celní správa, Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu, Spolkové ministerstvo hospodářství) neprodleně všechny informace a/nebo dokumenty, které má k dispozici, o

  • konečném příjemci,
  • konečné destinaci,
  • účelu použití,
  • jiné potřebné právní informace pro kontrolu exportu

výrobků, které zákazník dodává třetím osobám, o servisních službách, které jsme my nebo zákazník případně v této souvislosti poskytli a o příslušných platných omezeních podle právních předpisů o kontrole exportu.

​​​​​​​7.5   Můžeme odložit, pozastavit nebo zastavit jakoukoli zásilku dotčeného zboží, dokud nebudou poskytnuty informace požadované podle bodu 7.4.

7.6   Pokud je vyžadováno vývozní povolení, můžeme odložit, pozastavit nebo zastavit vývoz dotčeného zboží, dokud nebude povolení uděleno, nebo objednávku zrušit, pokud bude povolení zamítnuto.

7.7   Pokud by zboží po uzavření kupní smlouvy z důvodu legislativní změny podléhalo povolení, můžeme odložit, pozastavit nebo zastavit vývoz daného zboží, dokud nebude uděleno potřebné povolení. Pokud by bylo vývozní povolení zamítnuto, můžeme dodávku zrušit. Pokud by kromě toho existovala omezení dodávky, která se stanou známými nebo vstoupí v platnost po uzavření smlouvy (např. embargová opatření), můžeme odložit, pozastavit, zastavit nebo zrušit vývoz dotčeného zboží.

​​​​​​​7.8   Neneseme odpovědnost za škody nebo následné škody vzniklé zákazníkovi v důsledku zrušení nebo zpoždění zásilky na základě jedné nebo několika událostí uvedených v předchozích odstavcích, ledaže bychom zpoždění, které způsobí škodu, zavinili úmyslně, jednáním z hrubé nedbalosti nebo opomenutím jednání. Zákazník odpovídá vůči nám náhradou škody za zrušení nebo zpoždění na základě jedné nebo několika událostí uvedených v předchozích odstavcích, pokud je zavinil. Pokud zákazník obejde obchodně-politická opatření, děje se tak bez našeho vědomí a svolení. 

7.9   Zákazník je povinen nás ihned a neprodleně v plném rozsahu zprostit veškerých nároků, které vůči nám budou uplatňovat orgány nebo jiné třetí osoby kvůli nedodržení nebo porušení výše uvedených povinností v souvislosti s kontrolou vývozu zákazníkem, a zavazuje se nám v této souvislosti nahradit vzniklé škody a náklady (náklady na advokáta apod.). Máme právo požadovat zálohu.

 

8.     Odpovědnost za vady

​​​​​​​8.1   Pokud dále nebude uvedeno jinak, platí pro práva zákazníka z vadného plnění (včetně dodání nesprávného nebo menšího množství zboží, nesprávné montáže nebo vadného návodu) právní předpisy. Zvláštní právní předpisy pro nezpracované zboží dodané spotřebiteli zůstávají ve všech případech nedotčeny, i když spotřebitel zboží dále zpracuje (regresní řízení na dodavatele podle § 478 a násl. německého občanského zákoníku). Nároky z regresního řízení na dodavatele jsou vyloučeny, pokud náš zákazník nebo jiný podnikatel vadné zboží dále zpracuje, např. zabudováním do jiného výrobku.

8.2   Základem naší odpovědnosti za vady je především dohoda o vlastnostech a předpokládaném použití zboží (včetně příslušenství a návodů). Za dohodu o vlastnostech zboží se považují veškeré popisy produktu a údaje výrobce, které jsou předmětem konkrétní smlouvy nebo které byly při uzavření smlouvy již zveřejněny (zejména v katalozích nebo na našich internetových stránkách).

8.3   S dohodnutými vlastnostmi se nepojí záruka např. ve smyslu § 443 německého občanského zákoníku. Pokud vlastnosti zboží nebyly dohodnuty, je nutné posoudit podle zákonných ustanovení, zda zboží vykazuje vadu, nebo ne (§ 434 odst. 3 německého občanského zákoníku). Předpokládané použití podle smlouvy ve smyslu § 434 odst. 2 č. 2 německého občanského zákoníku vyžaduje náš souhlas. Za tímto účelem nám zákazník správně, písemně a vhodně musí popsat konkrétní podmínky použití v místě. Veřejné informace výrobce nebo prohlášení jeho jménem, zejména v reklamě nebo na etiketě zboží, mají přitom přednost před vyjádřením jiných třetích osob.

8.4  Zásadně neodpovídáme za vady, o kterých zákazník při uzavření smlouvy věděl nebo nevěděl z hrubé nedbalosti (§ 442 německého občanského zákoníku). Práva zákazníka z vadného plnění dále předpokládají, že zákazník dostál své zákonné povinnosti kontroly a reklamace (§ 377, § 381 německého obchodního zákoníku). V případě stavebních materiálů a jiného zboží určeného k zabudování nebo dalšímu zpracování musí kontrola v každém případě proběhnout bezprostředně před zpracováním. Pokud bude při dodání, kontrole nebo později zjištěna vada, musí nám být neprodleně písemně oznámena. V každém případě nám musí být písemně oznámeny zjevné vady do 10 pracovních dní od dodání a vady, které byly při kontrole skryté, ve stejné lhůtě od jejich zjištění. V případě, že zákazník opomene řádnou kontrolu a/nebo oznámení vad, je naše odpovědnost za neoznámené vady nebo vady neoznámené včas a řádně na základě právních předpisů vyloučena. V případě zboží určeného k zabudování, montáži nebo instalaci to platí také, pokud byla vada v důsledku porušení některé z těchto povinností patrná až po příslušném zpracování; v takovém případě nemá zákazník zejména žádné nároky na náhradu odpovídajících nákladů („náklady na demontáž a montáž“).

8.5   V případě nesprávného použití, manipulace a skladování zboží, nedodržení našich pokynů a směrnic, poškození a zničení zboží po přechodu nebezpečí nevznikají z důvodu z toho vyplývajících vad žádná práva z vadného plnění.

8.6   Výrobní proces technicky komplexních výrobků, které zahrnují i ​ přírodní suroviny, může přirozeně vést k odchylkám v různých parametrech a vlastnostech, mj. v rozměrech a materiálu výrobků. Takové obvyklé a/nebo výrobně podmíněné odchylky v rozměrech a materiálu nepředstavují vadu, pokud nemají nepříznivý vliv na funkčnost a účel použití našich výrobků, a neopravňují zákazníka k reklamaci předmětu smlouvy, pokud jsou odchylky pro zákazníka přijatelné. Pro tolerance platí, jsou-li k dispozici, normy DIN a naše tovární normy dostupné na našich webových stránkách na následujícím odkazu: https://www.pfleiderer.com/dach-de/service/downloads

8.7   Dodávky nadměrného nebo nedostatečného množství jsou přípustné co do množství a počtu kusů do obvyklé výše 10 %.

8.8   Vady odstraníme podle svého výběru opravou, nebo náhradní dodávkou. Pokud je námi zvolený způsob dodatečného plnění v konkrétním případě pro zákazníka nepřijatelný, může jej odmítnout. Naše právo odepřít dodatečné plnění za zákonných podmínek zůstává nedotčeno.

8.9   Máme právo podmínit dodatečné plnění úhradou splatné kupní ceny. Zákazník je však oprávněn zadržet přiměřenou část kupní ceny v poměru k vadě.

8.10  Zákazník je povinen nám, příp. naší pověřené osobě poskytnout potřebný čas a možnost k dodatečnému plnění a především nám předat reklamované zboží ke zkušebním účelům, stejně jako nám přenechat reprezentativní zkušební vzorky.

8.11  V případě náhradní dodávky je zákazník povinen nám podle právních předpisů vrátit vadnou věc; nárok na vrácení zákazníkovi nevzniká.

8.12   Náklady nutné pro účely testování a dodatečného plnění, zejména náklady na dopravu, cestu, práci a materiál, stejně jako případné náklady na demontáž a montáž podle zákonných ustanovení a těmito VOP převezmeme, příp. nahradíme, pokud se skutečně vyskytla vada. V opačném případě můžeme od zákazníka požadovat náhradu neoprávněně vzniklých nákladů v souvislosti s požadavkem na odstranění vady (zejména náklady na testování a dopravu), pokud zákazník věděl nebo mohl rozpoznat, že zboží ve skutečnosti žádnou vadu nevykazuje.

8.13  Dodatečné plnění nezahrnuje demontáž, odstranění vadné věci ani opětovnou instalaci nebo montáž bezvadné věci, pokud jsme k tomuto plnění nebyli původně zavázáni; nároky zákazníka na náhradu příslušných nákladů („náklady na demontáž a montáž“) zůstávají nedotčeny.

8.14  V případě, že se dodatečné plnění nezdařilo, nebo marně uplynula přiměřená lhůta pro dodatečné plnění stanovená zákazníkem, nebo není taková lhůta ze zákona nutná, může zákazník odstoupit od kupní smlouvy, nebo požadovat snížení ceny. Právo na odstoupení od smlouvy však nevzniká v případě zanedbatelné vady.

8.15  Nároky zákazníka na náhradu nákladů podle § 445a odst. 1 německého občanského zákoníku jsou vyloučeny. Nároky zákazníka na náhradu škody nebo náhrady zbytečných nákladů vznikají také u vad pouze podle bodů 9 a 10, jinak jsou vyloučeny.

 

9.     Jiná odpovědnost

​​​​​​​9.1   Pokud z těchto VOP včetně následujících podmínek nevyplývá nic jiného, neseme odpovědnost při porušení smluvních nebo mimosmluvních povinností podle příslušných právních předpisů.

9.2   K náhradě škody z odpovědnosti jsme bez ohledu na právní důvod zavázáni v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Při lehké nedbalosti neseme odpovědnost s výhradou zákonného omezení odpovědnosti (např. péče o vlastní záležitosti, nepodstatné porušení povinnosti) pouze

a)      za škody v důsledku usmrcení a újmy na zdraví;

b)      za škody v důsledku porušení podstatné smluvní povinnosti (povinnost, jejíž splnění teprve vůbec umožňuje realizaci smlouvy a na jejíž dodržování se může zákazník pravidelně spoléhat a spoléhá); v takovém případě je však naše odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné, typicky vzniklé škody.

9.3   Nároky zákazníka nad rámec bodu 9.2, zejména jakákoli forma nároků na náhradu škody, zvláště následných škod vyplývajících z vady, jsou vyloučeny.

9.4   Omezení odpovědnosti vyplývající z bodů 9.2 a 9.3 platí také vůči třetím osobám a dále při porušení povinností osobami (k jejich prospěchu), pokud za takové porušení podle právních předpisů odpovídáme. Neplatí, pokud vadu lstivě zamlčíme nebo jsme převzali záruku za jakost zboží, stejně jako v případě nároků podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

9.5   Na základě porušení povinnosti, které nespočívá ve vadě, může zákazník odstoupit od smlouvy nebo ji vypovědět pouze, pokud za porušení povinnosti odpovídáme. Neomezené právo zákazníka na výpověď (především podle § 650, § 648 německého občanského zákoníku) je vyloučeno. V ostatních případech platí zákonné předpoklady a právní následky.

 

10.    Promlčení

​​​​​​​10.1   Odchylně od § 438 odst. 1 č. 3 německého občanského zákoníku je obecná promlčecí lhůta pro nároky z vadného plnění jeden rok od dodání. Pokud byla sjednána přejímka, začíná promlčecí lhůta přejímkou.

10.2   Pokud se u zboží jedná o stavbu nebo věc, která byla na základě jejího obvyklého způsobu použití použita na stavbě, přičemž způsobila její vadu (stavební materiál), je promlčecí lhůta podle zákonných ustanovení 5 let od dodání (§ 438 odst. 1 č. 2 německého občanského zákoníku). Nedotčeny jsou rovněž další zvláštní zákonná ustanovení o promlčení (zejména § 438 odst. 1 č. 1, odst. 3, § 444 a násl. německého občanského zákoníku).

10.3   Výše uvedené promlčecí lhůty právní úpravy prodeje platí rovněž pro smluvní a mimosmluvní nároky zákazníka na náhradu škody z vady zboží, ledaže by uplatnění běžné zákonné promlčecí doby (§ 195, § 199 německého občanského zákoníku) vedlo ke kratší promlčecí lhůtě v jednotlivém případě. Nároky zákazníka na náhradu škody podle bodu 9.2 věta 1 a 2 písm. a), stejně jako podle zákonu o odpovědnosti za výrobek se promlčují výhradně podle zákonných promlčecích lhůt.

 

11.    Mlčenlivost

Zákazník je povinen použít obchodní tajemství, které mu bude svěřeno nebo se o něm dozví v rámci obchodního vztahu, výhradně k realizaci této smlouvy a nesmí jej využít během ani po ukončení smluvního vztahu, stejně jako musí zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám.

Výše uvedené neplatí pro informace, které

  1. byly v okamžiku předání všeobecně známé nebo se stanou známými bez zavinění zákazníka,
  2. byly v okamžiku předání již legálně známy bez povinnosti mlčenlivosti,
  3. sdělí po okamžiku předání třetí strana příjemci bez povinnosti mlčenlivosti, aniž by třetí strana byla vůči zákazníkovi zavázána mlčenlivostí,
  4. které byly samostatně vyvinuty, aniž by byly použity informace sdělené společností Pfleiderer,
  5. se stanou známými přípustnou analýzou veřejně dostupných služeb nebo produktů, nebo
  6. které musí být sděleny na základě zákonných, úředních nebo soudních předpisů nebo nařízení, přičemž v posledním případě bude zákazník společnost Pfleiderer neprodleně podrobně informovat.

12.    Práva průmyslového vlastnictví

12.1   Tiskoviny, ražba, produkty výseku a vzory, které zhotovíme, zůstávají naším vlastnictvím.

12.2   Vyhrazujeme si autorská práva a případně práva průmyslového vlastnictví na dekory, ražbu a vzory navržené námi nebo třetí stranou naším jménem.

 

13.    Jiná ustanovení

​​​​​​​13.1   Jsme oprávnění zpracovat údaje obdržené v rámci obchodního vztahu od zákazníka v souladu se spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů, příp. GDPR, zejména předat pojistitelům úvěru údaje potřebné pro pojištění úvěru. Naše prohlášení o ochraně osobních údaje, z něhož vyplývají informace o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování osobních údajů, je k dispozici na https://www.pfleiderer.com/dach-de/datenschutz.

13.2   Postoupení nároků zákazníka vůči nám z obchodního vztahu je vyloučeno.

13.3   Pokud by byla jedna z výše uvedených podmínek neplatná, není tím dotčena platnost dalších ustanovení a smlouvy jako celku. Pokud nejsou ustanovení součástí smlouvy, řídí se obsah smlouvy v takových případech právními předpisy.

13.4   V případě, že je zákazník obchodníkem ve smyslu obchodního zákoníku, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejnoprávním zvláštním investičním fondem, je výhradním – také mezinárodním příslušným soudem pro všechny spory vyplývající přímo nebo nepřímo ze smluvního vztahu naše sídlo společnosti v Neumarktu. Toto ustanovení obdobně platí, pokud je zákazník podnikatelem ve smyslu § 14 německého občanského zákoníku. Máme však ve všech případech také právo podat žalobu v místě plnění závazku dodávky podle VOP nebo podle přednostní individuální smlouvy nebo v místě soudní příslušnosti zákazníka. Nadřazené právní předpisy, zejména pokud jde o výlučnou odpovědnost, zůstávají nedotčeny.

 

Naše všeobecné obchodní podmínky si můžete stáhnout zde.

​​​​​​​

Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstaedter Str. 51, D-92318 Neumarkt
Tel.: +49 (0) 9181 28-0

Stav: květen 2023

Kontakt
Váš dotaz k produktu (0)