1.     Obecné informace
1.1    Následující podmínky platí pro všechny naše poradenské činnosti, nabídky, prodeje, dodávky, služby a právní vztahy mezi námi a naším zákazníkem, pokud individuálními dohodami není upraveno jinak. Obchodní podmínky našeho zákazníka, které jsou v celém rozsahu nebo částečně v rozporu s našimi podmínkami nebo zákonným ustanovením, nebo je doplňují, tímto výslovně odmítáme, pokud jsme s těmito podmínkami v jednotlivém případě písemně nevyjádřili souhlas. Nestanou se součástí smlouvy ani, když provedeme dodávku a jsme si přitom vědomi odporujících nebo doplňujících podmínek. Jestliže náš zákazník nebyl při uzavření smlouvy upozorněn na platnost našich obchodních podmínek nebo k tomuto upozornění nedošlo při nějaké jiné příležitosti, tyto podmínky stejně platí, když je náš zákazník znal nebo musel znát z dřívějšího obchodního vztahu.
1.2    Naše podmínky platí jen vůči podnikatelům ve smyslu §14 něm. obč. zákoníku.
1.3    S výjimkou bodu 13.5 platí naše podmínky i bez zvláštního upozornění pro všechny budoucí právní vztahy mezi námi a naším zákazníkem.
1.4    Kromě toho platí pro smluvní vztahy výlučně německé právo. Použití Úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a německé mezinárodní právo soukromé je vyloučeno.
1.5    Vedlejší ústní ujednání neexistují. Ujednání, změny nebo doplnění, které se v jednotlivém případě odlišují, uskutečňuje vedení společnosti nebo osoby pro tyto účely zvlášť zplnomocněné. Ústní dohody nebo prohlášení jiných osob jsou účinná pouze tehdy, jsou-li písemně potvrzena obchodním vedením dodavatele nebo osobou tímto vedením zvlášť pověřenou.
 
2.     Ceny a platby 
2.1    Naše ceny pro dodávky platí, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak, vyplaceně ze závodu naloženo na nákladní auto/vagon bez daně z přidané hodnoty a balení.
2.2    Vyplynou-li po uzavření smlouvy změny ve výpočtových podkladech na základě vyšších mzdových a materiálových nákladů, zvýšením daně z přidané hodnoty nebo na základě jiných okolností, zejména technicky odůvodněných změn v kalkulaci, jsme oprávněni zvýšit smluvní cenu v přiměřeném poměru ke změně vzniklé ve výpočtových podkladech. To platí i pro zakázky na odvolávku.
2.3    Faktury, pokud není dohodnuto jinak, musí být uhrazeny v dohodnuté měně do 30 dnů od data vystavení bez srážky. Skonto je poskytováno jen po zvláštní dohodě a stanoví se z fakturační hodnoty z dodacího závodu.
2.4    Platby jsou provedeny teprve tehdy, když můžeme částkou s konečnou platností disponovat. Platby směnkou a šekem jsou přijímány jen po zvláštní dohodě. Diskontní a směnečné výlohy jdou v každém případě k tíži našeho zákazníka. Je-li sjednána platba směnkou, nesmí  doba splatnosti směnek přesahovat 90 dní počítáno od data vystavení faktury.
2.5    Došlé platby budou podle naší volby použity k vyrovnání nejstarších nebo nejméně zajištěných závazků.
2.6    Dílčí dodávky jsou ihned fakturovány a každá z nich je splatná samostatně, nezávisle na dokončení celkové dodávky. Zálohy zaplacené při uzavření smlouvy jsou kvůli chybějící jiné písemné dohodě zúčtovány vždy na nejstarší dílčí dodávky.
2.7    Započtení protipohledávek je přípustné jen, když se jedná o pravomocně stanovené nebo námi uznané protipohledávky. Totéž platí pro uplatnění zadržovacích práv týkajících se částek uvedených v našich fakturách. Omezení nebo vyloučení našich práv na započtení pohledávek výslovně odmítáme.
2.8 V případě zmocnění k inkasu v rámci inkasního postupu v systému SEPA se považuje za dohodnuté zkrácené období pro předání prenotifikace v délce nejméně tří dnů před provedením inkasa, přičemž jsme však oprávněni využít pro prenotifikaci delší období.
 
3.     Dodávky a dodací lhůty
3.1    Objeví-li se po uzavření smlouvy nějaké náznaky toho, že schopnost našeho zákazníka plnit je ohrožena, jako např. prodlení s platbou a zastavení plateb, návrh na zahájení insolvenčního řízení, zajišťovací převod práva k oběžnému majetku, nepříznivé informace ze strany bank nebo úvěrových ústavů nebo pojistitelů úvěrů, jsme oprávněni odmítnout naše plnění apo bezvýsledném stanovení lhůty pro poskytnutí jistot ve formě stoprocentního ručení banky nebo bankovních záruk či platby předem odstoupit od smlouvy a/nebo požadovat náhradu škody. Stanovení lhůty odpadá, když je ohrožení schopnosti plnit u našeho zákazníka očividné.
3.2    Námi uvedené termíny dodání jsou „cirka“ termíny. Fixní termíny, které jsou jako takové označeny, musí být námi výslovně písemně potvrzeny. Vznik našeho prodlení při dodání se stanoví podle zákonných předpisů. V každém případě je ale nutná urgence ze strany zákazníka.
3.3    U dělitelných dodávek jsme oprávněni, pokud to je pro zákazníka únosné, provádět dílčí dodávky. Pokud zákazníka odpovídajícím způsobem předem informujeme, jsme oprávněni provést i předčasnou dodávku.
3.4    U zakázek na odvolávku se považuje za sjednanou přiměřená dodací lhůta, která nesmí být kratší než 6 týdnů od odvolávky. Jestliže termíny zhotovení a převzetí nebyly dohodnuty, můžeme nejpozději 3 měsíce po potvrzení objednávky požadovat jejich závazné stanovení. Pokud náš zákazník této žádosti do 3 týdnů od odeslání našeho dopisu týkajícího se této záležitosti nevyhoví, jsme oprávněni stanovit dodatečnou lhůtu v trvání 2 týdnů a po jejím marném uplynutí požadovat náhradu škody a/nebo odstoupit od nesplněné části smlouvy. Totéž platí, když po uplynutí dodací lhůty nebyl předmět smlouvy nebo jeho části odebrány nebo nemohlo dojít k dodání zaviněním našeho zákazníka.
3.5    Pokud okolnosti, za které neneseme odpovědnost, znesnadňují, zpožďují nebo znemožňují realizaci přijatých zakázek, jsme oprávněni posunout dodání, resp. provedení zbývající nebo dílčí dodávky o dobu trvání překážky nebo v plném rozsahu nebo částečně odstoupit od smlouvy, aniž by zákazníkovi vznikly nároky na náhradu škody. Neneseme odpovědnost např. za úřední zásahy, přerušení provozu, stávky, výluku, přerušení práce způsobené politickými nebo hospodářskými poměry, za nedostatek potřebných surovin a provozních látek, potíže s dodávkami energie, dopravní zpoždění způsobené narušením dopravy nebo za neodvratné události, které nastanou u nás, našich subdodavatelů nebo v cizích závodech, na kterých závisí udržení našich vlastních provozů. Výše uvedené platí také tehdy, když tyto události nastanou v okamžiku, kdy se nacházíme v prodlení.
3.6    Náš zákazník nám může stanovit dodatečnou lhůtu pro dodání teprve tehdy, když dojde k překročení dohodnutého termínu dodání o více než 2 týdny. Tato dodatečná lhůta musí být přiměřená. Po marném uplynutí dodatečné lhůty může náš zákazník odstoupit od smlouvy. Nárok na náhradu škody vůči nám pro porušení povinnosti přichází do úvahy jen podle bodu 9.
 
4.     Odeslání a odpovědnost za riziko
4.1    Předmět smlouvy odesíláme ze závodu na riziko našeho zákazníka a sice i tehdy, když dopravné a jiné náklady jdou k naší tíži. Předmět smlouvy pojišťujeme proti poškození při přepravě pouze na výslovný písemný pokyn a na účet našeho zákazníka.
4.2    Jestliže bylo dohodnuto vyzvednutí zásilky a nedojde k němu do 8 dnů od dohodnutého termínu, pak zásilku odešleme na účet našeho zákazníka způsobem dopravy, který budeme považovat za výhodný.
4.3    Při prodeji ze závodu zboží umístíme na vozidlo odběratele podle pokynů jízdního personálu. Nakládku z hlediska dopravní a provozní bezpečnosti podle aktuálního platného stavu techniky pro zajištění nákladu provádí odběratel, který použije odpovídajícím způsobem vyškolený jízdní personál. Odběratel také poskytne potřebné pomůcky pro zajištění nákladu.
4.4    Jestliže dojde ke zpoždění odeslání na přání našeho zákazníka nebo dojde k prodlení s převzetím předmětu dodávky, přechází riziko na zákazníka oznámením, že zboží je připraveno k odeslání. Úschova předmětu smlouvy pak probíhá jménem a na náklady našeho zákazníka.
 
5.     Výhrada vlastnictví
5.1    Předmět smlouvy zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení našich veškerých pohledávek, i budoucích pohledávek, které máme vůči našemu zákazníkovi. Platí to i u úhrad zvlášť označených pohledávek až do vyrovnání případného kontokorentního zůstatku.
5.2    Předměty, na které se vztahuje výhrada vlastnictví do úplného zaplacení, musí být řádně skladovány na náklady našeho zákazníka odděleně od ostatních předmětů, na naši žádost zvlášť označeny a pojištěny proti poškození, zániku a ztrátě. Uzavření příslušného pojištění nám náš zákazník na požádání musí předložit. Náš zákazník nám tímto předem postupuje své nároky z pojistných smluv ve výši hodnoty zboží s výhradou vlastnictví a souhlasí s vyplacením naší firmě. Při porušení povinností zákazníka, zejména při prodlení s platbou, jsme oprávněni i bez stanovení lhůty požadovat vydání předmětu smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy a k tomu také popřípadě nechat námi pověřené osoby vstoupit do závodu a prostor našeho zákazníka; zákazník je povinen předmět smlouvy vydat. Žádost o vydání předmětu smlouvy neznamená prohlášení o odstoupení od smlouvy z naší strany, pokud toto není výslovně vyjádřeno.
5.3    Náš zákazník je stále odvolatelně, a dokud plní své závazky vůči nám v souladu se smlouvou, oprávněn náš majetek s výhradou vlastnictví prodat v řádném obchodním styku. V tomto případě nebo při dodání zboží s výhradou vlastnictví třetí osobě, ať už v jakékoli hodnotě nebo jakémkoli stavu, nebo při jeho instalaci nám zákazník tímto již nyní až do úplného splacení všech našich pohledávek z těchto dodávek postupuje pohledávky, které mu z prodeje, dodání nebo instalace vůči jeho odběrateli vzniknou, se všemi vedlejšími právy včetně nároků na náhradu škody, které mu z toho případně vzniknou, ve výši fakturované hodnoty našich dodávek.
5.4    Bude-li naše zboží s výhradou vlastnictví zpracováno nebo přepracováno nebo smícháno s jiným zbožím nebo přetvořeno, bude toto zpracování nebo přepracování, resp. smíchání nebo přetvoření provedeno pro nás, avšak bez záruky. Ve všech těchto případech nám náleží spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty našeho zboží s výhradou vlastnictví k novým předmětům v okamžiku zpracování nebo smíchání.
5.5    V případě zákazu postoupení při dalším prodeji, při instalaci nebo při prodlení s platbou je náš zákazník povinen oznámit postoupení předem svému kupujícímu jako třetí straně. Budou-li námi dodané předměty, na které se vztahuje výhrada vlastnictví do zaplacení, prodány společně s jinými předměty třetí osobě, je nám postoupena část pohledávky z celkové ceny, která odpovídá fakturované hodnotě naší dodávky. Při prodlení zákazníka s platbou jsme oprávněni inkasovat postoupenou pohledávku přímo u dlužníka jako třetí osoby.
5.6    Mimořádné disponování naším zbožím s výhradou vlastnictví naším zákazníkem, jako je zastavení, postoupení za účelem záruky a převod vlastnických práv ke zboží s výhradou vlastnictví, je nepřípustné. Náš zákazník je povinen nás ihned informovat, když třetí osoby nějakým způsobem zasáhnou do předmětů a pohledávek, které patří nám, jako např. zabavením a jakýkoli způsobem omezení našeho vlastnictví. Je povinen nést náklady intervenční žaloby, pokud je za tento zásah odpovědný.
5.7    Překročí-li realizovatelná hodnota celkové nám poskytnuté záruky z obchodního vztahu naše pohledávky o více než 10 %, zajištění podle naší volby na požádání zákazníka uvolníme.
 
6.     Náhrada škody a odstoupení od smlouvy
6.1    Nedodrží-li zákazník dohodnuté platební termíny, přísluší nám práva z § 288 něm. obč. zákoníku (uplatnění úroků z prodlení).
6.2    Dostane-li se zákazník do prodlení s převzetím dodávky nebo služby nebo nachází-li se v prodlení s platbou, jsme po stanovení přiměřené dodatečné lhůty také oprávněni v plném rozsahu nebo částečně odstoupit od smlouvy a/nebo požadovat náhradu škody ve výši 20 % kupní ceny s výhradou prokázání konkrétní vyšší škody, zejména nákladů na vzetí zboží zpět, pokud nám zákazník neprokáže nižší škodu. Stanovení dodatečné lhůty není zapotřebí, když se po uzavření smlouvy objeví náznaky, že schopnost plnit ze strany našeho zákazníka je ohrožena ve smyslu bodu 3.1.
 
7.     Vývoz / Potvrzení o dojití zboží  
7.1 Pokud obraty z dodávek v rámci Evropské unie podle německého zákona o DPH nepodléhají dani z přidané hodnoty, je náš zákazník povinen na požádání a podle našich zadání poskytnout součinnost při vystavení potvrzení o dodání, která budou podle německého zákona o DPH v této souvislosti případně zapotřebí (například potvrzení o dojití dodávky odběrateli odpovídající požadavkům § 17 a prováděcí vyhlášky k zákonu o DPH v platném aktuálním znění, kterým se potvrzuje, že předmět dodávky skutečně došel odběrateli na zbývajícím území států Evropské unie) a ostatních dokumentů. Tato povinnost poskytnout součinnost se na našeho zákazníka vztahuje také tehdy, když dodávka splňuje podmínky trojstranného obchodu v rámci Evropské unie podle § 25b něm. zákona o DPH, a my proto potřebujeme potvrzení o dodání nutné podle německého zákona o DPH (například potvrzení o dojití odběrateli nebo jiná potvrzení stejného významu). Pokud nestanovíme jinak, musí potvrzení o dojití obsahovat alespoň jméno a adresu příjemce, množství předmětu dodání a běžné obchodní označení, místo a datum obdržení dodávky na zbývajícím území států Evropské unie nebo v případě přepravy provedené zákazníkem místo a datum ukončení přepravy v jiném členském státě EU a datum vystavení.
7.2 Pokud v jednotlivém případě nebylo výslovně dohodnuto nebo námi předem stanoveno jinak, musí zákazník pro předložení potvrzení o dojití zboží použít námi poskytnutý vzor a potvrzení o dojití zboží vlastnoručně podepsat resp. na vyžádání je doručit elektronicky. V případě dodání potvrzení o dojití e-mailem musí náš zákazník v případě potřeby vydat vyjádření souhlasu k obdržení potvrzení o dojití zboží elektronickou poštou (zákazník odebírající zboží osobně). Potvrzení o dojití zboží smí náš zákazník vydat teprve tehdy, když zboží skutečně dorazilo do jiného členského státu EU.
7.3 Pokud nemáme k dispozici všechny výše uvedené potvrzující doklady, a také v případě, že zákazník neposkytl dostatečnou součinnost při jejich opatřování, musí nám uhradit skutečně vzniklé následné náklady, např. dodatečně vypočtenou daň z přidané hodnoty a také ostatní vzniklou škodu.
 
8.     Poskytnutí záruky
8.1                    Kvalita předmětu smlouvy, kterou jsme povinni dodat, vyplývá výlučně ze smluvních ujednání s naším zákazníkem a nikoli z ostatních reklamních vyjádření, prospektů, poradenských služeb apod., za které v tomto ohledu neručíme. S dohodnutou kvalitou není spojeno ujištění o nějaké určité vlastnosti, resp. převzetí záruky např. ve smyslu § 443 něm. obč. zákoníku. Protože naše výrobky mají mnoho možností použití, nepřebíráme záruku za skutečné možnosti použití a konkrétní podmínky pro použití našich produktů u zákazníka, pokud toto nebylo výslovně písemně přislíbeno a zákazník nám písemně a výstižně správně nevylíčil konkrétní podmínky použití na daném místě.  Zásadně neručíme za informace nebo poradenské služby, pokud tyto v jednotlivém případě nejsou výslovně součástí smlouvy. Informace a poradenské služby v souvislosti s iniciováním nebo realizací zakázky nepředstavují zásadně důležité smluvní povinnosti a podléhají ostatně ručení jen při hrubém zavinění, s omezením na škodu, kterou je možné předvídat. 
8.2    Přinákupech ručíme za vady při vyloučení dalších nároků následovně::
a)     Co se týče povinnosti reklamovat vady a povinnosti kupujícího prohlédnout zboží ihned po dodání, platí ustanovení § 377 něm. obch. zákoníku (HGB).
b)     Náš zákazník je povinen dát našim pověřeným osobám příležitost prohlédnout si a vyzkoušet reklamovaný předmět smlouvy, zejména poskytnout reprezentativní zkušební vzorky a veškerým přiměřeným způsobem spolupracovat při odstraňování vad. V opačném případě veškeré nároky ze záruky zaniknou.
c)     Poskytujeme záruku 1 rok od dodání na bezvadný materiál a odborné zhotovení. Výše uvedené zkrácení promlčecí doby neplatí při regresu dodavatele (§ 478 něm. obč. zák.) a v případě úmyslného jednání. Totéž platí pro nároky na náhradu škody upravené v bodě 9.2 a pro nároky podle zákona o odpovědnosti za výrobek. V takovém případě platí výlučně zákonem stanovené předpisy pro promlčení. Totéž platí pro stavební objekty a nově zhotovené věci, které byly v souladu s obvyklým způsobem použití použity pro stavební objekt a způsobily jeho závadnost (§ 438 odst. 1 bod č. 2 něm. obč. zák.).
d)     Při nesprávném použití,neodborné manipulaci a nesprávném skladování předmětu smlouvy, nedodržení našich pokynů a směrnic, poškození a zničení předmětu smlouvy po přechodu rizik nároky ze záruky zaniknou.
e)     Proces výroby technicky složitých výrobků, ve kterém jsou používány také přírodní suroviny, může přirozeně vést k odchylkám různých parametrů a vlastností, mj. u rozměrů a materiálu výrobků. Takové standardními a/nebo výrobními postupy podmíněné odchylky v rozměrech a materiálu nepředstavují vadu, pokud neovlivňují negativně funkčnost a všeobecný účel použití našich výrobků, a neopravňují k reklamaci předmětu smlouvy. Pro tolerance platí, pokud jsou k dispozici, normy DIN a naše podnikové normy.
f)      Dodávky většího nebo menšího množství a počtu kusů jsou přípustné do 10 %. Podle jejich rozsahu se na základě toho změní celková cena.
g)     Závady budou dle naší volby odstraněny opravou nebo náhradní dodávkou. Jsme oprávněni dodatečné plnění, které jsme povinni provést, vázat na zaplacení splatné kupní ceny zákazníkem. Zákazník je však oprávněn zadržet přiměřenou část kupní ceny v poměru k závadě. K odstranění závad nám musí náš zákazník poskytnout přiměřenou dobu a příležitost. Pokud to odmítne, veškeré nároky ze záruky vůči nám zaniknou. Jestliže bude dodatečné plnění několikrát neúspěšné, může náš zákazník také odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení ceny. Právo na odstoupení od smlouvy však neexistuje v případě nepatrné vady. Nároky zákazníka na náhradu škody resp. náhradu zbytečně vynaložených nákladů existují jen podle bodu 9, jinak jsou vyloučeny.  
 
9.     Ostatní ručení
9.1    Pokud z těchto VOP včetně následujících podmínek nevyplývá jinak, ručíme v případě porušení smluvních a mimosmluvních povinností podle příslušných zákonných předpisů.
9.2    Za náhradu škody ručíme – ať už z jakéhokoli právního důvodu – v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. Při prosté nedbalosti ručíme jen
a)     když se jedná o škody způsobené smrtí, tělesným úrazem a újmou na zdraví,
b)     když jde o škody způsobené porušením některé podstatné smluvní povinnosti (povinnosti, jejíž splnění vlastně teprve umožní řádné provedení smlouvy a v jejíž dodržení zákazník zpravidla věří a může věřit); v tomto případě je však naše ručení omezeno na předvídatelnou, typicky vznikající škodu.
c) Jsou vyloučeny další nároky zákazníka, zejména jakákoli forma nároku na náhradu škody, a to za následné škody. Zejména ručíme v případě právně přípustné v každém jednotlivém případě, a to za škody nejsou způsobeny samotnému porodu, jako je montáž a demontáž nákladů (tj na úhradu nákladů na odstranění vadného a instalace nebo upevnění přepracovaný nebo dodané bezporuchové zboží podle § 439 odst. 3 BGB nebo podle § 445a BGB nebo § 475 odst. 4 a 6 BGB).
d) by měl být závazek předchozích odstavců, to znamená, že pokud je v konkrétním případě každé přípustné při přípravě kteréhokoliv být nahrazen nás nákladů, pokud jsou zjištěny, do protihodnoty rovnající se dvojnásobku čistou prodejní cenu každého vadného předmětu dodávky a jinak omezeno na nároky, na které se vztahuje naše pojištění odpovědnosti.
9.3    Omezení odpovědnosti vyplývající z bodu 9.2 neplatí, pokud jsme nějakou vadu úmyslně zamlčeli nebo jsme převzali záruku za kvalitu zboží, a také u nároků podle zákona o odpovědnosti za vady výrobků, případů ostatního povinného zákonného ručení a škod na zdraví osob.
9.4    Z důvodu porušení povinnosti, které se netýká závady, může zákazník odstoupit od smlouvy nebo vypovědět smlouvu, jen když za porušení povinnosti neseme odpovědnost. Svobodné právo zákazníka na vypovězení smlouvy (zejména podle §§ 651, 649 něm. obč. zák.) je vyloučeno. Jinak platí zákonné podmínky a právní důsledky.
 
10.    Zachování mlčenlivosti
Náš zákazník je povinen obchodní a provozní tajemství, která mu byla svěřena, nebo s kterými se seznámil při příležitosti obchodního vztahu, používat výlučně k realizaci této smlouvy a během doby trvání smlouvy a po ukončení smluvního vztahu je nevyužívat a zachovat o nich mlčenlivost vůči třetím osobám.
 
11.    Ochranné právo
11.1  Tlakové matrice, lisovníky nebo raznice a vzorky, které zhotovíme, zůstávají naším vlastnictvím.
11.2  Autorská práva a popřípadě práva na ochranu průmyslového vlastnictví u dekorů, dezénů a vzorů vytvořených námi nebo třetí osobou, náleží nám, a to i tehdy, když náš zákazník za ně uhradil náklady.
 
12.    Dálkový prodej
12.1  V případě dálkového prodeje smlouva vzniká příchodem potvrzení objednávky, které je zákazníkovi doručeno ihned po jeho úplně a správně vyplněné objednávce dle naší volby buď písemně, e-mailem, faxem nebo prostřednictvím internetu.
12.2  Pokud zákazník využije svého práva na vrácení zboží podle bodu 12 těchto obchodních podmínek a v období mezi dodáním zboží a jeho zasláním zpět zboží použil, je povinen uhradit hodnotu svého příslušného použití zboží.
12.3  Za zánik zboží nebo zhoršení stavu a také za nemožnost vydání zboží v období mezi dodáním zboží a jeho zasláním zpět musí zákazník zaplatit náhradu hodnoty zboží. Další povinnost zákazníka týkající se náhrady škody při porušení povinnosti vrácení zboží, za kterou nese odpovědnost zákazník, se řídí podle zákonných ustanovení. Zákazník je povinen před zasláním zboží zpět uvést toto do stavu, který napomůže jeho dalšímu prodeji, zejména zaslat zboží zpět v originálním obalu.
 
13.    Ostatní ustanovení
13.1  Jsme oprávněni zpracovávat data, která obdržíme na základě obchodního vztahu od našeho zákazníka, podle ustanovení spolkového zákona o ochraně dat, zejména také předávat pojistitelům úvěrů údaje nutné pro úvěrové pojištění.
13.2  Postoupení nároků, které našemu zákazníkovi náleží z obchodního vztahu vůči nám, je vyloučeno.
13.3  Pokud by některá z výše uvedených podmínek byla právně neúčinná, účinnost ostatních ustanovení a smlouvy tím jinak není dotčena. Případná neúčinná ustanovení budou nahrazena novými ustanoveními, která mají za cíl stejný hospodářský výsledek. Pokud se ustanovení nestala součástí smlouvy, řídí se potom obsah smlouvy v tomto ohledu podle zákonných předpisů.
13.4  Místem plnění dodávky je náš příslušný dodací závod. Místem plnění pro platby je sídlo naší společnosti.
13.5  Příslušným soudem pro všechny spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu včetně sporů týkajících se směnek, šeků a ostatních listin, je výlučně soud v sídle naší společnosti, jestliže náš zákazník je obchodník nebo svým vystupováním vytvářel zdání, že je obchodník ve smyslu něm. obč. zákoníku.
 
 

Naše všeobecné obchodní podmínky si můžete stáhnout zde.


 
Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
Tel.: +49 (0) 9181 28-0

Od: března 2018