Oblasti použití

Výroba nábytku a provedení interiérů
Ochrana před požárem

Vlastnosti výrobku

Různé dekory a/nebo struktury
Snadná údržba
Vhodné pro styk s potravinami
Nehořlavé
Odolný proti nárazu

Oblasti použití

V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde jsou požadovány nehořlavé materiály a existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblasti použití patří dekorativní vybavení interiérů jako nábytek, vestavby a obložení stěn na únikových chodbách a schodištích (únikové a nouzové trasy) ve standardních budovách, ale také ve zvláštních budovách s vyššími požadavky, jako např. ve výškových budovách, velkých kancelářských budovách, nemocnicích, pečovatelských zařízeních, školách, školkách, hotelech, obchodních centrech nebo veřejných místech atd. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

Certifikáty & ocenění

Německé národní technické schválení (AbZ)

Die AbZ ist der Klassiker unter den deutschen Verwendbarkeitsnachweisen für Bauprodukte. In der AbZ werden die bauaufsichtlich relevanten Eigenschaften des Bauprodukts, die Verwendungsbereiche sowie Aspekte der Verarbeitung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung und Übereinstimmungsbestätigung geregelt.

Průřez produktu

Dostupnost

Formáty

Délka (mm)Šířka (mm)Celková tloušťka (mm)
2.8002.0704 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

Vlastnosti výrobku

Norma produktu

 • V souladu s EN 438-4

Nosný materiál

 • Minerální kompaktní laminát: Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi. Určeno pro oblasti, které podléhají obzvlášť vysokým požadavkům na ochranu před požárem.

Hustota

 • - 1.900 kg/m³

Reakce na oheň

 • Nehořlavé
 • A2-s1,d0 (EN 13501-1)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 E05

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.
 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).
 • Dekorativní povrch se skládá z papírových vrstev a jádra z minerálního materiálu, prosyceného duroplastovými pryskyřicemi. Ty zcela vytvrdnou během výrobního procesu žárem a vysokým tlakem. Vytvoří stabilní, rezistentní a nereaktivní materiál.

Zvláštnosti

 • Viz kolekce Duropal flameprotect compact na www.pfleiderer.com.

Barevná a povrchová shoda

 • Dekor, struktura a opotřebení ovlivňují konečný vzhled produktu.
 • Vzhledem k různým výrobním technologickým specifickým pro daný výrobek dochází také k dekorativním/strukturovým/nosným kombinacím díky kterým můžou různé skupinami výrobků a formáty vykazovat menší optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepředstavují vadu.
 • Zejména volba struktury povrchu má významný vliv na vizuální dojem a to jak ve vnímání hmatu, jakož to i technické vlastnosti výrobku. To znamená, že celkový dojem z dekoru se může změnit v závislosti na struktuře povrchu. Kromě toho mechanické vlivy na povrch výrobku v tmavých dekorech mohou vést k kontrastnějšímu optickému vnímání.
 • Abychom zajistili, že u našich výrobků vždy dosáhnete nejlepšího výsledku a předem vyjasníme případné odchylky, rádi vám poradíme individuálně.

Manipulace s produktem

Stroje a nástroje

 • Zpracování může probíhat na všech obvyklých dřevoobráběcích zařízeních a dřevoobráběcích centrech.
 • Nářezová pila :
  – Řezná rychlost: 65–75 m/s
  – Posuv: u samostatného řezu do 10 m/min, ve svazku do 7 m/min,
  – Přesah při řezání: 15–30 mm
  Formátovací pila :
  – Řezná rychlost: 65–75 m/s,
  – Posuv: u samostatného řezu do 10 m/min, ve svazku do 7 m/min,
  – Přesah při řezání: 15–30 mm
 • K obrábění a opracování jsou vhodné nástroje osazené diamanty.

Ohranění

 • Zásadně doporučujeme uzavření hran.
 • Úzká lepicí plocha musí být zcela bezprašná nebo předem ošetřená základním nátěrem.
 • Zkouška pevnosti hran by se měla provádět až po několika minutách, ne ihned po spuštění.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny běžné rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací prvky pro dřevěné materiály, kompaktní lamináty a minerální desky.
 • Spojování a upevňování lepicími systémy je při aplikaci podle německých všeobecných stavebně technických povolení nepřípustné.
 • Pro obložení stěn je vhodné také upevnění kotvami se zadním řezem, např.
  - klínové fasádní kotvy se zadním řezem
  osazovací hloubka 7 mm u desky s tloušťkou 9 mm
  Lomové zatížení 1,7 kN
  - zadní kotva Fischer FZP-N
  hloubka ukotvení 5 mm u desky s tloušťkou 9 mm
  Průměrná nosnost 1,3 kN
 • Pro výrobu nábytku je nutné použít vhodné kování nebo šrouby, které jsou vhodné pro maximální tloušťku koncového panelu do 15,0 mm.

Vestavba a montáž

 • Dbejte důsledně na odborné zpracování a montáž v souladu s aktuální úrovní techniky. S ohledem na vysoký minerální podíl přitom mějte obzvlášť na zřeteli typické vlastnosti materiálů.
 • Před montáží je nezbytné dostatečné několikadenní kondicionování všech systémových prvků (prvky stěnového obložení, spodní konstrukce). Místnosti samotné je přitom nutno klimatizovat podle jejich pozdějšího využití.
 • U namontovaných desek je třeba zajistit dobré odvětrávání zezadu a klimatickou vyváženost na obou stranách. Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu by prázdný prostor měl být minimálně 20 mm. Důležité je, aby horizontálně procházející spodní konstrukce a pata i čelo stěnového obložení byly přerušeny tak, aby bylo umožněno vertikální odvětrávání zezadu. Přímému upevnění desek na podklad bez vzduchové mezery je třeba se vyvarovat.
 • Podklad nesmí být vlhký nebo nestabilní. Je nutné dbát na minimální nosnost a stabilitu odpovídající účelu použití.
 • Nové stěny (vyzděné, betonové nebo omítnuté) obsahují značné množství vlhkosti a před obložením musí být úplně suché.
 • Je nutno zajistit dostatečnou možnost pohybu namontovaného deskového materiálu, otvory musejí být o minimálně 0,5 mm větší.
 • Tento materiál nemůže být vystaven teplu v důsledku světelného nebo tepelného zářením, ktere by zvýšilo povrchovou teplotu výše než 70 ° C.
 • Dále odkazujeme na ustanovení platných všeobecných stavebně technických povolení. Desky musí být na podklad vždy upevněny mechanicky za použití nehořlavých upevňovacích prostředků.
 • Duropal flameprotect compact s ochranou proti plameni nemá žádnou konstrukční vlastnost.
 • Zejména při použití na velkých plochách se doporučuje při další úpravě a montáži dávat pozor na stejnorodost barvy a struktury použitých desek a přířezů a zpracovávat materiál s ohledem na směr výroby.
 • Přímému upevnění desek na podklad bez vzduchové mezery je třeba se vyvarovat.
 • Spodní konstrukce musí být chráněna proti korozi a musí být vyrobena z nehořlavých materiálů.

Skladování, manipulace a doprava

 • Desky musí být vždy uloženy celoplošně, s lícujícími hranami, musí ležet vodorovně na rovné a čisté podložce pokryté plastovou fólií. Vrchní deska musí být také po celé ploše přikryta fólií a krycí deskou.
 • Chraňte před vlhkostí vzduchu a působením vlhka.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Při opracování dělením / broušením zajistěte dodatečné odsávání.
 • Zajistěte dostatečné větrání a proudění vzduchu.
 • Při čisticích pracích prach odsávejte, neodfukujte.
 • Pracovní oděv by měl během opracování desek zcela pokrývat všechny části těla (tělo, nohy, ruce).
 • Použití běžných výrobků pracovní ochrany a ochrany pokožky (krémy atd.).
 • Doporučujeme použít prachovou masku (P2).
 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.

Čištění a péče

 • Povrchy je možno čistit vodou a šetrnými čisticími prostředky.

Likvidace

 • Při zpracování větších množství se doporučuje samostatné odsávání. Odpad z desek a větší množství prachu shromažďujte zvlášť a likvidujte odděleně.
 • Katalogový kód odpadu pro ukládání odpadů na skládku: 030199

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás. Jsme tady pro vás.

Dotazy na produkt a obchodní oddělení

+49 (0) 91 81 28 48 0