Oblasti použití

Symbol KomodaVýroba nábytku a provedení interiérů

Vlastnosti výrobku

Ikona Manželská postelRůzné dekory a/nebo struktury
Ikona desky při čištěníSnadná údržba
Ikona se sklenicí a vidličkouVhodné pro styk s potravinami
Ikona s volantemLow Flame-Spread Surface Material
Ikona desky s kladivemOdolný proti nárazu

Oblasti použití

V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblasti použití patří dekorativní vnitřní vybavení lodí nábytkem, vestavbami a obložením stěn a také chodby a schodiště. Použití ve vlhkých a venkovních oblastech se nedoporučuje.

Průřez produktu

Dostupnost

Formáty

Délka (mm)Šířka (mm)Celková tloušťka (mm)
2.8002.0704 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

Vlastnosti výrobku

Norma produktu

 • V souladu s EN 438-4

Nosný materiál

 • Minerální kompaktní laminát: Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi. Určeno pro oblasti, které podléhají obzvlášť vysokým požadavkům na ochranu před požárem.

Hustota

 • - 1.900 kg/m³

Námořní klasifikace

 • MED – Low Flame-Spread Surface Material
 • USCG – Low Flame-Spread Surface Material
 • Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings

Emisní třída formaldehydu

 • E1 E05

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.
 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).
 • Dekorativní povrch se skládá z papírových vrstev a jádra z minerálního materiálu, prosyceného duroplastovými pryskyřicemi. Ty zcela vytvrdnou během výrobního procesu žárem a vysokým tlakem. Vytvoří stabilní, rezistentní a nereaktivní materiál.

Zvláštnosti

 • Duropal flameprotect compact IMO se standardně vyrábí bez Overlay, což platí i pro všechny tiskové dekory.

Barevná a povrchová shoda

 • Dekor, struktura a opotřebení ovlivňují konečný vzhled produktu.
 • Vzhledem k různým výrobním technologickým specifickým pro daný výrobek dochází také k dekorativním/strukturovým/nosným kombinacím díky kterým můžou různé skupinami výrobků a formáty vykazovat menší optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepředstavují vadu.
 • Zejména volba struktury povrchu má významný vliv na vizuální dojem a to jak ve vnímání hmatu, jakož to i technické vlastnosti výrobku. To znamená, že celkový dojem z dekoru se může změnit v závislosti na struktuře povrchu. Kromě toho mechanické vlivy na povrch výrobku v tmavých dekorech mohou vést k kontrastnějšímu optickému vnímání.
 • Abychom zajistili, že u našich výrobků vždy dosáhnete nejlepšího výsledku a předem vyjasníme případné odchylky, rádi vám poradíme individuálně.

Manipulace s produktem

Stroje a nástroje

 • Zpracování může probíhat na všech obvyklých dřevoobráběcích zařízeních a dřevoobráběcích centrech.
 • Nářezová pila :
  – Řezná rychlost: 65–75 m/s
  – Posuv: u samostatného řezu do 10 m/min, ve svazku do 7 m/min,
  – Přesah při řezání: 15–30 mm
  Formátovací pila :
  – Řezná rychlost: 65–75 m/s,
  – Posuv: u samostatného řezu do 10 m/min, ve svazku do 7 m/min,
  – Přesah při řezání: 15–30 mm
 • K obrábění a opracování jsou vhodné nástroje osazené diamanty.

Ohranění

 • Obecně doporučujeme utěsnění hran (ABS nebo PP hrany s konečnou tloušťkou mezi 0,4 a 0,6 mm).
 • Úzká lepicí plocha musí být zcela bezprašná nebo předem ošetřená základním nátěrem.
 • Zkouška pevnosti hran by se měla provádět až po několika minutách, ne ihned po spuštění.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny běžné rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací prvky pro dřevěné materiály, kompaktní lamináty a minerální desky.
 • Pro obložení stěn je vhodné také upevnění kotvami se zadním řezem, např.
  - klínové fasádní kotvy se zadním řezem
  osazovací hloubka 7 mm u desky s tloušťkou 9 mm
  Lomové zatížení 1,7 kN
  - zadní kotva Fischer FZP-N
  hloubka ukotvení 5 mm u desky s tloušťkou 9 mm
  Průměrná nosnost 1,3 kN
 • Pro výrobu nábytku je nutné použít vhodné kování nebo šrouby, které jsou vhodné pro maximální tloušťku koncového panelu do 15,0 mm.

Vestavba a montáž

 • Dbejte důsledně na odborné zpracování a montáž v souladu s aktuální úrovní techniky. S ohledem na vysoký minerální podíl přitom mějte obzvlášť na zřeteli typické vlastnosti materiálů.
 • Před montáží je nezbytné dostatečné několikadenní kondicionování všech systémových prvků (prvky stěnového obložení, spodní konstrukce). Místnosti samotné je přitom nutno klimatizovat podle jejich pozdějšího využití.
 • U namontovaných desek je třeba zajistit dobré odvětrávání zezadu a klimatickou vyváženost na obou stranách. Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu by prázdný prostor měl být minimálně 20 mm. Důležité je, aby horizontálně procházející spodní konstrukce a pata i čelo stěnového obložení byly přerušeny tak, aby bylo umožněno vertikální odvětrávání zezadu. Přímému upevnění desek na podklad bez vzduchové mezery je třeba se vyvarovat.
 • Spodní konstrukce musí být chráněna proti korozi a musí být vyrobena z nehořlavých materiálů.
 • Podklad nesmí být vlhký nebo nestabilní. Je nutné dbát na minimální nosnost a stabilitu odpovídající účelu použití.
 • Nové stěny (vyzděné, betonové nebo omítnuté) obsahují značné množství vlhkosti a před obložením musí být úplně suché.
 • Je nutno zajistit dostatečnou možnost pohybu namontovaného deskového materiálu, otvory musejí být o minimálně 0,5 mm větší.
 • Přímému upevnění desek na podklad bez vzduchové mezery je třeba se vyvarovat.
 • Je třeba zabránit přímému trvalému navlhčení povrchu.
 • Zejména při použití na velkých plochách se doporučuje při další úpravě a montáži dávat pozor na stejnorodost barvy a struktury použitých desek a přířezů a zpracovávat materiál s ohledem na směr výroby.

Skladování, manipulace a doprava

 • Desky musí být vždy uloženy celoplošně, s lícujícími hranami, musí ležet vodorovně na rovné a čisté podložce pokryté plastovou fólií. Vrchní deska musí být také po celé ploše přikryta fólií a krycí deskou.
 • Chraňte před vlhkostí vzduchu a působením vlhka.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Při opracování dělením / broušením zajistěte dodatečné odsávání.
 • Zajistěte dostatečné větrání a proudění vzduchu.
 • Při čisticích pracích prach odsávejte, neodfukujte.
 • Pracovní oděv by měl během opracování desek zcela pokrývat všechny části těla (tělo, nohy, ruce).
 • Použití běžných výrobků pracovní ochrany a ochrany pokožky (krémy atd.).
 • Doporučujeme použít prachovou masku (P2).
 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.

Čištění a péče

 • Povrchy je možno čistit vodou a šetrnými čisticími prostředky.

Likvidace

 • Při zpracování větších množství se doporučuje samostatné odsávání. Odpad z desek a větší množství prachu shromažďujte zvlášť a likvidujte odděleně.
 • Katalogový kód odpadu pro ukládání odpadů na skládku: 030199

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás. Jsme tady pro vás.

Dotazy na produkt a obchodní oddělení

+49 (0) 91 81 28 48 0