Public offerings

Informacje dotyczące integracji Grupy

Informacje dotyczące integracji Grupy

Proces integracji wschodniej i zachodniej części Grupy Pfleiderer został rozpoczęty 27 lipca 2015 r. podjęciem uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. ws. emisji akcji serii E. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki było ściśle związane z pozyskaniem finansowania proponowanego nabycia przez Spółkę wszystkich udziałów w spółce Pfleiderer GmbH (podmiocie pośrednio kontrolującym Spółkę). 26 listopada 2015 r. ruszyła transakcja, której celem jest było utworzenie JEDNEGO PFLEIDERERA. 10 grudnia 2015 r. została zakończona subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii E Pfleiderer Grajewo S.A. W ramach oferty objętych zostało 15.077.007 nowych akcji po cenie emisyjne wynoszącej 24,00 zł. Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 361 848 168 zł. Natomiast łączna wartość brutto transakcji, włączając w to ofertę prywatną oraz akcje przekazane przez Atlantik (akcjonariusz) jej wybranym wierzycielom w ramach spłaty w naturze, wyniosła ok. 744 mln zł. Przy ustaleniu ceny nabycia dokonano proporcjonalnego wyliczenia wielkości udziału segmentów w działalności operacyjnej, Pfleiderer Grajewo zaproponowany został współczynnik proporcjonalnej wyceny całości przedsiębiorstwa, w stosunku 58% dla segmentu zachodniego do 42% dla segmentu wschodniego.

 

Pełna integracja Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer GmbH przyniesie do końca 2018 r. synergie w wysokości ponad 30 mln euro. Nastąpi to m.in. dzięki uproszczeniu procesów, ujednoliceniu sprzedaży, scentralizowaniu zakupów, poprawie wykorzystania mocy produkcyjnych, ujednoliceniu produktów, spójnej polityce marki oraz innym działaniom. Spółka oczekuje zmniejszenia kosztów w całym łańcuchu dostaw, a także zwiększenia efektywności pozyskiwania drewna.

 

2.7

Prezentacje

Informacje prasowe

notaka.zip (2,5 MB)
X