Obligacje

Obligacje

Obligacje

Pfleiderer  GmbH  wyemitował  niepodporządkowane  zabezpieczone  obligacje  o  wartości  321 684  tys.  euro  w  lipcu  2014,  z  datą  wymagalności  w  2019  roku.  Łączny  dostępny  limit  kredytowy  oraz  obligacje zabezpieczają płynność finansową Jednostki Dominującej oraz jednostek zależnych.  Na  dzień  30  czerwca  2016  roku  zobowiązania finansowe  obejmowały  głównie  obligacje  o  wartości  331 349  tys.  euro  (w  poprzednim  roku  0  euro)  powiększone  o naliczone odsetki w wysokości 10 555 tys. euro (w poprzednim roku 0 euro). 

 

X