Dane finansowe

Ratingi

Ratingi
rating pl

Agencja Moody's przyznała Pfleiderer Group S.A. (dawniej: Pfleiderer Grajewo S.A.) rating B1 dla zadłużenia grupy i rating B1-PD dla prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązań

 

W dniu 26 stycznia 2016 r. Moody's Investors Service przyznała rating B1 dla zadłużenia grupy i rating B1-PD dla prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązań przez Spółkę, będącą obecnie podmiotem dominującym Grupy Pfleiderer w następstwie podwyższenia kapitału w drodze oferty publicznej i odwrotnego przejęcia Pfleiderer GmbH, sfinansowanego wpływami netto z podwyższenia kapitału zakładowego, zrealizowanego 19 stycznia 2016 r. Jednocześnie Moody's podwyższył do B2 (LGD4) z B3 (LGD4) rating niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych na kwotę 322 mln EUR z terminem wykupu w 2019 r. wyemitowanych przez Pfleiderer GmbH. Perspektywy dla wszystkich ratingów są pozytywne.

 

Rating B1 CFR przyznany Pfleiderer Group S.A. odzwierciedla zmiany w strukturze prawnej i organizacyjnej Grupy po realizacji transakcji odwrotnego przejęcia i zamiar zmniejszenia całkowitego zadłużenia powiększonej Grupy. Zdaniem agencji nabycie Pfleiderer GmbH znacząco poprawiło profil kredytowy Grupy, co pozwoliło na przyznanie jej ratingu B1 CFR z perspektywą pozytywną, czyli o szczebel wyżej niż cofnięty rating B2 CFR dla Pfleiderer GmbH sprzed przejęcia przez Pfleiderer Group S.A. Przyznany rating B1 CFR i podwyższenie do B2 ratingu dla obligacji niepodporządkowanych odzwierciedlają wyniki finansowe Pfleiderer w 2015 r. i polepszoną sytuację obligatariuszy Pfleiderer w wyniku wprowadzenia poprawionego pakietu zabezpieczeń i uzyskania pośredniego dostępu do przepływów pieniężnych generowanych przez Pfleiderer Group S.A. i jej podmioty zależne, który przed przejęciem był ograniczony.

 

Rating nie stanowi rekomendacji zakupu, sprzedaży ani utrzymywania papierów wartościowych i może w każdym czasie być zmieniony lub odwołany.

 

 

 

 

Agencja S&P przyznała korporacyjny rating kredytowy "B" spółce Pfleiderer Group S.A.(dawniej: Pfleiderer Grajewo S.A.) i podwyższyła z "B-" do "B" długoterminowy korporacyjny rating kredytowy Pfleiderer GmbH

 

W dniu 29 stycznia 2016 r. Standard & Poor's Ratings Services przyznała Pfleiderer Group S.A. korporacyjny rating kredytowy "B" i podwyższyła z "B-"do "B" długoterminowy korporacyjny rating kredytowy spółce Pfleiderer GmbH. Perspektywa obu ratingów jest pozytywna. Rating Spółki opiera się na ocenie Agencji S&P dotyczącej grupy kapitałowej Pfleiderer w ujęciu skonsolidowanym, a rating Pfleiderer GmbH odzwierciedla sytuację tej spółki jako głównej jednostki zależnej Spółki.

 

Ponadto Agencja S&P podwyższyła rating niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych na kwotę 322 mln EUR wyemitowanych przez Pfleiderer GmbH do "B-" z "CCC+". Rating odzyskania należności obligacji utrzymano na poziomie "5", ale został on przesunięty do wyższej połowy jego zakresu, co wskazuje, że Agencja S&P spodziewa się umiarkowanego odzyskania należności w razie niewykonania zobowiązań.

 

Agencja S&P podwyższyła również rating emisyjny dotyczący super nadrzędnego kredytu odnawialnego (RCF) spółki na kwotę 60 mln EUR z terminem wymagalności przypadającym w roku 2019 do "BB-" z "B+" i wycofała rating na wniosek spółki. W momencie wycofania rating odzyskania należności dla super nadrzędnego kredytu odnawialnego wynosił "1", co wskazywało na bardzo wysokie (90%-100%) prawdopodobieństwo odzyskania należności w razie niewykonania zobowiązań.

 

Podwyższenie ratingów poprzedziło pomyślne podwyższenie kapitału zakładowego Pfleiderer Group S.A. w drodze oferty publicznej i odwrotne przejęcie Pfleiderer GmbH sfinansowane wpływami netto z podwyższenia kapitału, zrealizowane 19 stycznia 2016 r. Agencja S&P uznała, że transakcja odwrotnego przejęcia ma korzystny wpływ na sytuację kredytową, ponieważ poprawia profil ryzyka finansowego skonsolidowanej grupy kapitałowej Pfleiderer i zapewnia bardziej zrównoważoną strukturę akcjonariatu.

 

Rating nie stanowi rekomendacji zakupu, sprzedaży ani utrzymywania papierów wartościowych i może w każdym czasie być zmieniony lub odwołany.

X