Relacje Inwestorskie

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011422, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 czerwca 2018 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa.

Dokumenty: 

  1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
  2. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Projekty uchwał
  4. Formularz dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną (tylko pl)
  5. Formularz dla akcjonariusza będącego osobą prawną (tylko pl)
  6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
  7. Opinia Rady Nadzorczej w sprawie w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Zarządu dotyczącego  przedłużenia  programu  emisji obligacji krótkoterminowych
  8. Żądanie dokonania zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2011 roku oraz umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad, zgłoszone przez akcjonariusza
X