Notowania gieldowe
Data otwarcia: 2018-11-15
Cena otwarci
31.5
Zmiana
5.18
Obroty
0.03
Kurs MIN[PLN]
30.15
Kurs MAX[PLN]
31.5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

PR

Zakład Pfleiderer Prospan S.A., przy ul. Bolesławieckiej 10 w Wieruszowie, podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom chemicznym. O zaliczeniu zakładu do „zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej” decyduje magazynowanie formaldehydu.

 

Formaldehyd stanowi substancję rakotwórczą kategorii 1B o następującej klasyfikacji i oznakowaniu:

Klasyfikacja CLP

Carc. 2 (Rakotwórczość kat. 2), H351; Acute Tox. 3, inhal. (Toksyczność ostra, kat.3 – droga oddechowa), H331; Acute Tox. 3, oral (Toksyczność ostra, kat.3 – droga pokarmowa), H301; Acute Tox. 3, dermal (Toksyczność ostra, kat.3 – skóra), H311; Skin Corr. 1B (Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1B), H314; Skin Sens. 1 (Działanie uczulające na skórę, kat.1), H317;

Oznakowanie CLP

Piktogramy GHS

Clip art

Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)

H351: Podejrzewa się, że powoduje raka (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia). H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania. H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. H301: Działa toksycznie po połknięciu. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)

P301 +P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P303 +P361 +P353: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+ P338: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. P305 +P351 +P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P320: Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie). P361: Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

 

Spółka Akcyjna Pfleiderer Prospan dokonała zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 Prawa Ochrony Środowiska, właściwym organom i przekazała im „Program Zapobiegania Awariom”. 

 

O ewentualnych awariach przemysłowych na terenie zakładu, społeczeństwo jest powiadamiane w trybie przewidzianym właściwymi przepisami. W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakładzie niezwłocznie zostaną poinformowani: Komendant Powiatowy PSP oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

 

W przypadku, jeżeli awaria przemysłowa będzie zagrażać zdrowi lub życiu ludności, organy powyższe podejmą decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Alarm będzie ogłoszony, a po ustąpieniu zagrożenia będzie odwołany, w następujący sposób.

RODZAJ ALARMU

Akustyczny system alarmowy

(SYRENA ALARMOWA)

Komunikat głosowy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

OGŁOSZENIE ALARMU

Modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

OGŁASZAM ALARM

(przyczyna, rodzaj alarmu itp.)

ODWOŁANIE ALARMU

Ciągły dźwięk syreny w okresie

3 minut

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

ODWOŁUJĘ ALARM

(przyczyna, rodzaj alarmu itp.)

 

Osoby zaalarmowane powinny zachować się zgodnie z następującymi wskazówkami:

1. nie zbliżać się do rejonu zagrożenia (na terenie zakładu Pfleiderer Prospan S.A.)

2. przebywając na terenie otwartym:

- zwróć uwagę na kierunek wiatru,

- opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,

- postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,

- chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów,

3. przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itp.:

- zabrać do  mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,

- zawiadomić sąsiadów,

- włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,

- wysłuchiwać nadawanych komunikatów dot. zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,

- bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,

- wygasić i  nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),

- uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub okleić taśmą klejącą, izolacyjną),

- przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba,

- przygotować się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),

- zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,

- po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż,  zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

X