1. I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE.
  1. Nabywanie wszelkich towarów oraz usług a także zawieranie umów projektowych (różnego rodzaju umowy o dzieło oraz o wykonanie poszczególnej rzeczy) oraz o roboty budowlane przez spółkę pod firmą Pfleiderer Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław, zwaną dalej Pfleiderer odbywać się może wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu Towarów i Usług zwanych dalej Ogólnymi Warunkami Zakupu lub Warunkami Zakupu.
  2. Ogólne Warunki Zakupu mogą być modyfikowane, zmieniane bądź niektóre z nich wyłączone od stosowania przez Pfleiderer w kierowanych przez niego do Dostawców zamówieniach bądź załącznikach do zamówień.
  3. Jakiekolwiek odstępstwa od stosowania przez Dostawcę Ogólnych Warunków Zakupu może mieć miejsce wyłącznie za zgodą Pfleiderer wyrażoną na piśmie.
  4. Odstąpienie przez Pfleiderer od stosowania w szczególnych wypadkach, ściśle określonych warunków zakupu ma moc wiążącą tylko i wyłącznie wobec konkretnego zamówienia i w żadnym wypadku nie może być traktowane przez Dostawcę jako dokonane w stosunku do następnych ofert nabycia towarów lub usług składanych przez Pfleiderer.
  5. W przypadku ewentualnych sprzeczności pomiędzy postanowieniami Ogólnych Warunków Zakupu Pfleiderer, a Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Dostawcy, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Zakupu Pfleiderer, chyba że strony na piśmie uzgodniły inny sposób rozstrzygania kolizji.
  6. Używane w treści Ogólnych Warunków Zakupu określenia mają następujące znaczenie:

(a)     „Pfleiderer” - jedna lub kilka z następujących spółek działających osobno lub łącznie, zgodnie z zasadami wskazanymi w złożonym zamówieniu:

 • Pfleiderer Goup S.A., 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 42AB (Polska), NIP: 7191000479, KRS 11422, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 21 351 332,31 zł opłacony w całości;
 • Pfleiderer Polska S.A., 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 42AB (Polska), NIP: 719-150-39-73, KRS 247423, S Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 1 552 551 000,00 zł opłacony w całości;
 • Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Bolesławiecka 10 (Polska), NIP: 6191742967, KRS 684630, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 246 213 600,00 zł opłacony w całości;
 • Pfleiderer Grajewo Sp. z o.o., 19-203 Grajewo, ul. Wiórowa 1 (Polska), NIP: 7191568458, KRS 621539, Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 40 000 000,00 zł;
 • Pfleiderer MDF Grajewo Sp. z o.o., 19-203 Grajewo, ul. Wiórowa 1 (Polska), NIP: 7191399317, KRS 174810, Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 235 328 000,00 zł;
 • Pfleiderer Silekol Sp. z o.o., 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 30K (Polska), NIP: 7491969061; KRS 225788, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 45 400 000,00 zł;
 • Jura Polska Sp. z o.o., 19-203 Grajewo, ul. Wiórowa 1 (Polska), NIP: 6292158514, KRS 149282, Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 100 000,00 zł;

(b)     „Dostawca” – oznacza podmiot dokonujący sprzedaży lub dostawy towaru, a także podmiot wykonujący usługę bądź dzieło lub roboty budowlane na rzecz Pfleiderer

(c)     „towar” - oznacza wszelkie towary będące przedmiotem zamówienia złożonego przez Pfleiderer,

(d)     „usługa” - oznacza wszelkie usługi świadczone na rzecz Pfleiderer w wyniku realizacji złożonych przez niego zamówień, termin powyższy obejmuje ponadto dzieło oraz roboty budowlane, remonty, przebudowy, zmianę konfiguracji etc.

(e)     „umowna data świadczenia usługi” - oznacza ustaloną w zamówieniu datę rozpoczęcia wykonania usługi, zaakceptowana przez obie strony.

(f)     "data dostawy (data wykonania usługi)” - oznacza datę dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Pfleiderer w zamówieniu lub innym dokumencie Pfleiderer jako miejsce dostawy (miejsce wykonania świadczenia), a ponadto oznacza datę wykonania usługi określoną w zamówieniu.

(g)     „Szczegółowe Warunki Zakupu Towarów” („Szczególne warunki” lub „Zamówienie”) – warunki określone przez Pfleiderer w formie zamówienia lub innych załączonych do niego dokumentów, definiujące w szczególności przedmiot zamówienia, terminy realizacji oraz inne istotne elementy zamówienia.

(h)     Rodo - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie odpowiednie przepisy prawa krajowego i inne przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

II.             WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

 1. Umowa wynikająca z zamówienia Pfleiderer (umowa) zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Pfleiderer egzemplarza zamówienia lub innego dokumentu, na którym Dostawca działając poprzez swego umocowanego przedstawiciela potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji na warunkach wynikających zarówno z treści zamówienia jak też postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.
 2. Jakakolwiek zmiana ogólnych i szczególnych warunków zakupu Pfleiderer, dokonana przez Dostawcę bez porozumienia z Pfleiderer nie wiąże Pfleiderer i skutkować może odwołaniem przez niego złożonego uprzednio zamówienia bez prawa do odszkodowania na rzecz Dostawcy. Jakiekolwiek zmiany w warunkach szczególnych zamówienia, bądź dotyczące Ogólnych Warunków Zakupu możliwe są tylko wówczas i wiążą strony, jeżeli zgodzi się na nie Pfleiderer, a zgodę tą potwierdzi w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Zamówienie Pfleiderer może zostać potwierdzone przez Dostawcę tylko w formie pisemnej, w tym także poprzez fax lub w formie elektronicznej. Jakiekolwiek dokonane w tym względzie ustalenia pomiędzy Dostawcą a Pfleiderer wiążą strony tylko wówczas, jeżeli zostaną potwierdzone pisemnie w sposób wyżej opisany.
 4. Jeżeli Pfleiderer posiada podpisaną z Dostawcą ramową umowę na dostawę towarów lub świadczenie usług to możliwym jest dołączenie do niej w formie załącznika Ogólnych Warunków Zakupu, co eliminuje konieczność przekazywania treści tych postanowień przy każdorazowym składaniu przez Pfleiderer zamówień u Dostawcy. W przypadkach takich, w zamówieniach Pfleiderer powołuje się na postanowienia przekazanych uprzednio Dostawcy Ogólnych Warunków Zakupu.
 5. Przystąpienie przez Dostawcę do wykonywania zamówienia Pfleiderer równoznaczne jest z pełnym zaakceptowaniem zarówno szczegółowych warunków zamówienia Pfleiderer, jak też postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.

III.            CENA/STAWKA WYNAGRODZENIA

 1. Do wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami jako wiążące traktowane są ceny (stawki wynagrodzenia) określone w zamówieniu Pfleiderer zaakceptowanym przez Dostawcę.
 2. Każda z faktur Dostawcy musi operować cenami (stawkami wynagrodzenia), które są tożsame z określonymi na zamówieniu Pfleiderer. Faktury z cenami (stawkami wynagrodzenia) określonymi w inny sposób nie będą przez Pfleiderer przyjmowane, chyba, że wyrazi on na to zgodę na piśmie i przekaże ją Dostawcy w charakterze załącznika do uprzedniego zamówienia.
 3. Dostawca przedstawi Pfleiderer możliwości skorzystania przez niego z obniżek cen (stawek wynagrodzenia) mających miejsce przed datą dostawy towarów lub zakończeniem realizacji usług.
 4. Wszystkie potencjalne zaliczki wypłacone Dostawcy przez Pfleiderer zarachowane będą na poczet ceny dostarczonych towarów lub wykonanych usług.
 1. DOSTAWY
  1. Zamówione towary (usługi) powinny być dostarczone (wykonane) w sposób zgodny z postanowieniami warunków szczególnych określonych w zamówieniu Pfleiderer, powinny one pozostawać wolne od wad jawnych i ukrytych, spełniać wymogi, o których mowa w Dziale V, a także być zaopatrzone w dołączony do nich dokument dostawy. Dokument ten zawierać powinien kompletny numer i datę zamówienia Pfleiderer, określenie asortymentu i ilości dostarczonych towarów.
  2. Terminy dostaw towarów (wykonania usług) wynikające z zamówienia Pfleiderer są bezwzględnie wiążące. Terminy te uważa się za zachowane w razie spełnienia następujących warunków:

(a)     W odniesieniu do towarów, jeżeli w ostatnim dniu upływu terminu towar został dostarczony przez Dostawcę do siedziby przedsiębiorstwa Pfleiderer (lub innego miejsca wskazanego w zamówieniu) w stanie zgodnym z zamówieniem;

(b)     W odniesieniu do usług termin, jeżeli w ostatnim dniu upływu terminu Dostawca zawiadomił Pfleiderer na piśmie o wykonaniu usługi oraz gotowości do odbioru zaś przeprowadzony w następstwie powyższego zawiadomienia odbiór zakończył się podpisaniem protokołu odbioru bez wskazywania usterek bądź wad usługi wymagających naprawy;

 1. Jeżeli Dostawca pozostaje w zwłoce z dostawą towarów (wykonaniem zamówionych usług), Pfleiderer przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez żadnego odszkodowania na rzecz Dostawcy. Decyzja tego rodzaju przekazana zostanie przez Pfleiderer Dostawcy w formie pisemnej i wywoływać będzie skutek natychmiastowy. Odstąpienie od umowy może zostać zrealizowane przez Pfleiderer do upływu okresu gwarancji jakości.
 2. Ewentualna dostawa towaru (wykonanie usługi) przed ustalonym terminem może mieć miejsce tylko za zgodą Pfleiderer z zastrzeżeniem, że zapłata za te dostawy nastąpi zgodnie z terminem wymagalności obliczonym dla daty dostawy określonej w Zamówieniu.
 3. Przejście własności towaru i wszelkiego ryzyka na Pfleiderer następuje z chwilą odbioru towaru, dokonanego w trybie niżej opisanym. W sytuacji, gdy przed dostawą Pfleiderer uiścił na rzecz Dostawcy zapłatę w formie przedpłaty lub zaliczki, to zapłata ta spowoduje przejście na Pfleiderer prawa własności towaru proporcjonalnie do jej wysokości nie powodując jednakże przejścia na Pfleiderer ryzyka związanego z tą rzeczą do momentu odbioru rzeczy w pełnym zakresie.
 4. Przyjmuje się, że zamówienie zostało wykonane po pozytywnym odbiorze towaru (usługi) przy odbiorze (ilościowym i jakościowym) w miejscu jego przeznaczenia i przy jednoczesnym przekazaniu przez Dostawcę dotyczących danego towaru atestów materiałowych, kart gwarancyjnych lub innych dokumentów wyspecyfikowanych co do rodzaju i terminów ich dostarczenia w zamówieniu Pfleiderer. Odbiór towaru bądź usługi potwierdzony zostanie dokumentem w postaci protokołu odbioru, potwierdzonego listu przewozowego lub innego dokumentu potwierdzającego wydanie, wedle wyboru Pfleiderer.

V.             ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY

 1. Pfleiderer traktuje Dostawcę jako profesjonalistę, w pełni przygotowanego do realizacji celów i zadań wynikających z zawartej umowy. Występując w powyższej roli Dostawca odpowiada względem Pfleiderer za wszelkie wady, w tym ukryte dostarczanych przez siebie towarów lub świadczonych usług, a także za szkody spowodowane niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem dostaw lub usług w tym w szczególności szkody związane ze wstrzymanie lub ograniczeniem produkcji.
 2. Wszelkie dane techniczne, konstrukcyjne, technologiczne, plany i projekty przekazane Dostawcy przez Pfleiderer w celu wykonania zamówienia wykorzystywać on może tylko i wyłącznie w tym celu i nie ma prawa udostępniać ich, publikować ani przekazywać bez pisemnej zgody Pfleiderer jakiemukolwiek innemu podmiotowi.
 3. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że towary sprzedane Pfleiderer są nowe, starannie wykonane, sprawdzone i tak wytworzone, że nadają się do użytku zgodnie ze swym przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zamówienia Pfleiderer.
 4. Dostawca potwierdza, że towary te spełniają wymagane przez Pfleiderer wymogi bezpieczeństwa, odpowiadają wszelkim specyfikacjom i normom określonym w zamówieniu Pfleiderer, jak też są dopuszczone do obrotu na obszarze gdzie mają być zastosowane.
 5. Za niezastosowanie się do powyższych postanowień Dostawca ponosi wobec Pfleiderer odpowiedzialność odszkodowawczą w pełnym zakresie.
 6. W przypadku opóźnienia Dostawcy w wykonaniu dostawy lub usług ponad datę dostawy (datę wykonania usług) lub poszczególnych elementów określoną w zamówieniu, Pfleiderer uprawniony jest naliczyć, a Dostawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia objętego całym zamówieniem za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia chyba, że w zamówieniu określono inną wartość. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 1. ODBIÓR
  1. Dostawca jest zobowiązany najpóźniej w dacie odbioru przedstawić wszelkie dokumenty dotyczące dostawy w szczególności: atesty, certyfikaty, gwarancje producenta, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności oraz inne dokumenty określone w zamówieniu.
  2. (Towary) Pfleiderer dokona kontroli jakościowej i ilościowej dostarczonych towarów, jak też ich przyjęcia lub odmowy przyjęcia bez zbędnej zwłoki. O fakcie nieprzyjęcia towaru z wskazaniem przyczyn, Pfleiderer zawiadomi Dostawcę w możliwie najkrótszym czasie. W terminie do 3 dni od daty powiadomienia o odmowie przyjęcia towaru Dostawca ustosunkuje się do decyzji Pfleiderer. Towary, których Pfleiderer odmówił przyjęcia, o ile strony nie postanowią inaczej zostaną w terminie 8 dni od daty odmowy ich dostawy odebrane przez Dostawcę, a w ich miejsce dostarczone towary wolne od wad. Wszelkie związane z tym koszty ponosi Dostawca.
  3. (Usługi) Po zakończeniu realizacji usługi Dostawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Pfleiderer o gotowości do odbioru. Potwierdzeniem odbioru usługi będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Pfleiderer. Dostawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszystkie usterki, jak też niezgodności z zamówieniem Pfleiderer, które zostaną stwierdzone w trakcie odbioru usług w terminie wyznaczonym przez Pfleiderer. Pfleiderer zobowiązany jest przystąpić do odbioru robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ukończenia usługi przez Dostawcę.
  4. Pfleiderer zachowuje prawo odmowy podpisania protokołu (przyjęcia towaru) we wszelkich przypadkach niezgodności towaru (usługi) z umową, w szczególności dotyczy to okoliczności, gdy:

(a)     Towar (usługa) nie spełnia wymogów określonych w zamówieniu, załącznikach do niego lub obowiązujących przepisów prawa,

(b)     Dostawca nie przedstawi Pfleiderer atestów i certyfikatów bądź innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego użytkowania urządzenia lub wymaganych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa lub normami branżowymi

(c)     Towar (usługa) jest niekompletny,

(d)     Towar (usługa) nie spełnia założeń użytkowych, bądź nie nadaje się do wykorzystania w sposób zamierzony przez Pfleiderer z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, a w szczególności w zakresie wykonania oraz jakości użytych materiałów,

(e)     Towar (usługa) nie posiada właściwości, o których istnieniu Dostawca zapewnił Zamawiającego przed złożeniem zamówienia.

VII.           PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie faktury Dostawcy zawierać muszą dane niezbędne w świetle przepisów o podatku VAT. Ponadto muszą być wystawione w 2 egzemplarzach, zawierać numer i datę zamówienia Pfleiderer.
 2. Płatności z faktur następować będą zgodnie z warunkami płatności określonymi w warunkach szczególnych na zamówieniu Pfleiderer. Jako termin początkowy dla biegu terminu płatności przyjmuje się datę otrzymania przez Pfleiderer faktury Dostawcy.
 3. Pfleiderer ma prawo do dokonywania potrąceń swych wierzytelności pieniężnych wymagalnych i bezspornych w stosunku do Dostawcy z wierzytelności pieniężnych wymagalnych i bezspornych Dostawcy wobec Pfleiderer.
 4. Jeżeli przedmiotem zamówienia są prace budowlane do zasad płatności stosuje się postanowienia ustępu następującego.
 5. W okoliczności, w której Pfleiderer uzyska wiedzę, iż Dostawca pozostaje w zwłoce z zapłatą należności któregokolwiek z podwykonawców (których prace zostały odebrane terminowo i uznane za prawidłowe), jest uprawniony do zatrzymania kwoty odpowiadającej wynagrodzeniom podwykonawców, co do których istnieje zagrożenie nie uiszczenia ich przez Dostawcę do czasu uregulowania przez dostawcę zobowiązań wobec podwykonawców (za które Pfleiderer ponosi odpowiedzialność solidarną zgodnie z art. 6471 kodeksu cywilnego). Ponadto Pfleiderer może wezwać Dostawcę do przedstawienia dowodów uiszczenia wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. W okoliczności braku przedstawienia takich dowodów Pfleiderer ma prawo spełnić samodzielnie wynagrodzenie należne podwykonawcom. W takim wypadku wynagrodzenie Dostawcy zostanie pomniejszone o wartość wynagrodzeń uiszczonych przez Pfleiderer na rzecz podwykonawców.

VIII.          OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Dostawca zapewnia i gwarantuje, że użytkowanie dostarczonych przez niego towarów nie stanowi naruszenia patentu, znaku towarowego, zastrzeżonego wzoru użytkowego, symbolu polskiego lub zagranicznego lub innych praw wynikających z własności przemysłowej i intelektualnej, a ponadto zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Pfleiderer wskutek naruszenia tych praw.

IX.            DODATKOWE OBOWIĄZKI DOSTAWCY W ZAKRESIE WYKONANIA USŁUG

 1. Koszty materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania usług ponosi Dostawca, chyba, że co innego wynika z postanowień szczególnych Zamówienia. Nie przysługuje mu w tym zakresie odrębne wynagrodzenie.
 2. Ilekroć Pracownicy Dostawcy bądź inne osoby uczestniczące w wykonaniu dzieła w jego imieniu będą przebywać na terenie przedsiębiorstwa Pfleiderer zobowiązani są oni do przestrzegania regulaminu porządkowego obowiązującego na terenie przedsiębiorstwa Pfleiderer w szczególności:

(a)     Zabrania się palenia tytoniu i używania otwartego źródła ognia poza miejscami wyznaczonymi,

(b)     Zabrania się prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych takich jak: spawanie, cięcie palnikami lub szlifierkami, lutowanie i innych z ogniem otwartym, bez odpowiedniego zabezpieczenia własnym sprzętem spawalniczym i bez uzyskania na te prace stosownych zezwoleń.

 1. Przed przystąpieniem do wykonania usług Dostawca ma obowiązek przekazać Pfleiderer pisemny wykaz osób wykonujących prace w jego imieniu a także wykaz środków transportu których wjazd na teren przedsiębiorstwa Pfleiderer jest konieczny w związku z wykonaniem dzieła w celu umożliwienia Pfleiderer wystawienia przepustek wjazdowych.
 2. Dostawca wykona usługę samodzielnie. Powierzenie wykonania prac objętych zamówieniem osobom trzecim wymaga uprzedniej zgody Pfleiderer wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. W wypadku powierzenia przez Dostawcę wykonania prac objętych zamówieniem osobom trzecim stosownie do postanowień ust.4 powyżej, Dostawca odpowiada za działanie lub zaniechanie tych osób jak za swoje własne.
 4. Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących na terenie przedsiębiorstwa Zamawiającego norm BHP, a także porządku i ładu w tym w szczególności określonych w Zasadach bhp i ppoż. dotyczących podwykonawców, kontrahentów i innych pracowników firm obcych pracujących na ternie Pfleiderer. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest dostępny w formie elektronicznej pod adresem: pfleiderer.logintrade.net/rejestracja/ (sekcja „dokumenty”).
 5. Wykonawca w przypadku naruszeń przepisów BHP wyraża zgodę na możliwość obciążenia go karami umownymi w wysokości przewidzianej w dokumencie wymienionym w ustępie poprzedzającym.
 6. W razie jeżeli przedmiotem zamówienia są prace budowlane do zasad korzystania z usług podwykonawców stosuje się postanowienia ustępów następujących.
 7. Dostawca zobowiązany jest przedstawić Pfleiderer projekty umów z podwykonawcami wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie. 
 8. W terminie 14 dni od otrzymania projektów, Pfleiderer może wyrazić swój sprzeciw do zawarcia umowy z podwykonawcą. W takim wypadku Dostawca jest zobowiązany przedstawić w terminie 7 dni od otrzymania sprzeciwu nowego podwykonawcę lub dostosować warunki umowy podwykonawczej z tym samym podwykonawcą, zgodnie z sugestiami podanymi przez Pfleiderer.
 9. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Dostawcą a Pfleiderer co do osób podwykonawcy bądź treści umów które mają być z nimi zawarte Pfleiderer jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

X.             GWARANCJA JAKOŚCI.

 1. Na dostarczony towar Dostawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy rozpoczynający bieg od daty podpisania protokołu odbioru (okres gwarancyjny), z wyjątkiem okresu gwarancji na roboty budowlane, który wynosi 60 miesięcy, licząc od daty . Długość okresu gwarancyjnego może być określona odmiennie w zamówieniu.
 2. Dostawca jest zobowiązany do naprawienia każdej wady lub uszkodzenia dzieła, które powstaną w okresie gwarancyjnym a które wynikają z :

(a)       Użycia wadliwych materiałów bądź nieprawidłowego wykonania przez Dostawcę,

(b)       Z każdego działania lub zaniechania działania Dostawcy w okresie gwarancyjnym,

 1. Dostawca usunie na własny koszt wadę lub uszkodzenie w ciągu 5 dni od daty jej pisemnego zgłoszenia przez Pfleiderer lub w innym terminie wskazanym w zgłoszeniu reklamacyjnym nie krótszym niż 5 dni. Okres gwarancyjny dla wszystkich rzeczy wymienionych w toku naprawy będzie biegł od momentu dokonania wymiany. W przypadku napraw okres gwarancyjny wadliwego lub uszkodzonego elementu będzie przedłużony o czas jaki dokonywana była naprawa.
 2. Jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego pojawi się jakakolwiek wada lub powstanie uszkodzenie Pfleiderer zawiadomi o tym Dostawcę w formie pisemnej lub faksowej. Jeżeli Dostawca nie usunie wady lub uszkodzenia w terminie określonym w pkt. 2 powyżej Pfleiderer może usunąć wadę lub uszkodzenie we własnym zakresie lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej w obu przypadkach na koszt i ryzyko dostawcy. Pfleiderer zachowuje przy tym roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z niewykonywania przez Dostawcę postanowień niniejszej umowy.

XI.            COFNIĘCIE ZAMÓWIENIA

Pfleiderer ma prawo cofnąć złożone zamówienie albo odstąpić w całości lub w części od zawartej umowy z powiadomieniem Dostawcy i bez dodatkowego wzywania go do wykonania zobowiązania w następujących przypadkach:

(a)     Otwarcia przez Dostawcę likwidacji jak też zaprzestania prowadzenia dalszej działalności.

(b)     W przypadku dokonania przez Dostawcę podziału swego przedsiębiorstwa, połączenia z innym przedsiębiorstwem lub jego zbycia

(c)     W przypadku opóźnienia lub braku spełnienie któregokolwiek z zobowiązań określonych w umowie powstałych na podstawie złożonego zamówienia.

Prawo odstąpienia od umowy może być zrealizowane przez Pfleiderer do upływu okresu gwarancji jakości.

XII.           UBEZPIECZENIA

Dostawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia (obejmująca odpowiedzialność deliktowa i kontraktową Dostawcy) na taką kwotę i na takich warunkach gdzie będzie ubezpieczony od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności wynikających z zamówień Pfleiderer z sumą odpowiedzialności nie niższą niż:

 1. 1.000.000,00 PLN w przypadku dostaw obejmujących czynności wykonywane na terenie przedsiębiorstwa Pfleiderer, 
 2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 nie mniej niż 100 000,00 PLN.

XIII.          ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy, jeżeli niewykonanie takie jest wynikiem działania siły wyższej.
 2. Jakiekolwiek kary umowne naliczone przez strony będą uznane za ważne i należne, chyba, że nie przewidziano ich w zamówieniu lub niniejszych ogólnych warunkach lub przywołanych w nich dokumentach.
 3. Strony w każdym wypadku zachowują prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy.

XIV.          WYKLUCZENIE  CESJI

Dostawca nie będzie mógł zbyć przysługujących mu praw i obowiązków z tytułu sprzedaży towarów i usług na warunkach wynikających z zamówienia Pfleiderer i niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu bez uprzedniej pisemnej zgody Pfleiderer.

XV.           POWIADOMIENIA

Wszelkie powiadomienia wynikające z Ogólnych Warunków Zakupu dokonywane być mogą faksem lub listem poleconym i będą uważane za dokonane z datą potwierdzenia ich otrzymania przez adresata.

XVI.          DANE KONTAKTOWE

 1. Dla celów wykonania umowy nie dochodzi do przetwarzania innych danych osobowych niż dane kontaktowe.
 2. Administratorem danych kontaktowych przekazanych w ramach Umowy jest Pfleiderer.
 3. Pfleiderer udostępni Dostawcy dane kontaktowe pracowników i współpracowników Pfleiderer do przetwarzania w zakresie koniecznym do realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.
 4. Pfleiderer udostępnia dane kontaktowe na podstawie uzasadnionego prawnie interesu administratora danych związanego z wykonaniem Umowy.
 5. Dostawca staje się administratorem przekazanych danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i jest zobowiązany do zrealizowania wobec podmiotów, których dane dotyczą wszystkich obowiązków jakie powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych nakładają na administratora danych.
 6. Strony Umowy zobowiązują się do ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z  wymogami RODO i odpowiednich przepisów krajowych regulujących ochronę danych osobowych.
 7. Strony wzajemnie oświadczają, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu realizacji postanowień określonych w Umowie. Ewentualna zmiana zakresu lub celu przetwarzania danych osobowych będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XVII.         KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Informujemy, że w przypadku dostawców będących osobą fizyczną Administratorem danych osobowych Dostawcy jest Pfleiderer rozumiany jako podmiot występujący w charakterze Zamawiającego wskazany w Zamówieniu („Administrator”).
 2. Dane osobowe dostawcy będą przetwarzane w związku z wykonaniem umowy łączącej Dostawcę i Administratora.
 3. Dane przetwarzane są w związku wykonaniem umowy, której stroną jest Dostawca stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Odbiorcą danych osobowych Dostawcy mogą być podmioty z grupy kapitałowej Pfleiderer w tym w szczególności oznaczone w niniejszych ogólnych jako Pfleiderer, firmy świadczące usługi doradcze w tym prawne, oraz podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT.
 5. Dane osobowe Dostawcy będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).
 6. Dostawca ma prawo żądania dostępu do danych osobowych Dostawcy, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. Wnioski w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim powinny być kierowane na adres Pfleiderer lub adres e-mail: …………………….
 7. Dostawcy Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia umowy z Administratorem.

XVIII.        ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Każda umowa lub czynność prawna dokonana pomiędzy Dostawcą, a Pfleiderer w ramach niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu podlega prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory wynikłe z zakupu towarów lub usług rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Pfleider