Duurzaamheid als taak

voor de hele samenleving

Met het hoofdkantoor en de productie in Neumarkt en de fabrieken in Arnsberg, Baruth, Gütersloh en Leutkirch is Pfleiderer diepgeworteld in de regio's van de betreffende vestigingen. Van hieruit handelen wij internationaal in een gevoelige, zeer verbonden omgeving. Onze productie en producten hebben een effect op hun omgeving en zijn van invloed op de belangen van onze diverse stakeholders. Tegelijkertijd leveren onze stakeholders met hun perspectieven, beslissingen en handelingen ook een belangrijke bijdrage aan ons succes als onderneming.
Daarom onderhoudt Pfleiderer in de relevante markten en in alle vestigingen een permanente dialoog met alle belangengroeperingen

Deze intensieve dialoog vindt het hele jaar door plaats in het kader van een dicht netwerk van evenementen en ontmoetingsmogelijkheden:

 • beurzen en tentoonstellingen
 • klantevents
 • deelname aan lokale evenementen
 • op korte termijn afgesproken ontmoetingen, bijvoorbeeld in het kader van investeringen in een vestiging
 • actieve samenwerking met verenigingen
 • persoonlijke uitwisseling met politieke beleidsmakers op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau

Transparentie, geloofwaardigheid, vertrouwen:

De principes van onze stakeholderbenadering

De dialoog met onze stakeholders voeren wij altijd open en transparant. Want alleen door geloofwaardig handelen kan duurzaam vertrouwen worden gewonnen. En vertrouwen bepaalt niet alleen de betrekking met onze medewerkers en partners, maar ook onze positie als bedrijf in de maatschappij. Door het voortdurend van duurzame betrekkingen met stakeholders willen we in eerste instantie een effectieve en constructieve communicatie tussen alle betrokkenen bevorderen.

In de uitwisseling met onze stakeholders willen we standpunten begrijpen, trends herkennen en partnerschappen ontwikkelen of verdiepen. Daarbij houden we ons bewust ook bezig met kritische thema's en debatten. Dat helpt ons beter te analyseren welke vervolgstappen in de afzonderlijke actieterreinen nodig zijn of van ons verwacht worden. Omgekeerd kunnen wij in de wederzijdse uitwisseling transparant uiteenzetten welke handelingsspeelruimte wij zien bij de actuele uitdagingen en welke voorwaarden en randvoorwaarden belangrijk zijn voor ons. In principe geldt voor al onze stakeholderdialoogformaten dat de feedback van onze stakeholders meegenomen wordt in de strategische overwegingen van het bedrijf Pfleiderer.

Goede betrekkingen met stakeholders worden gekenmerkt door een voortdurende uitwisseling, waarbij iedereen wint. Pfleiderer zet zijn beste beentje voor door zijn hoge bedrijfsethiek, het respect voor mens en milieu en diverse activiteiten, waarvan de uitwerking verder reikt dan het bedrijf alleen. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en voelen in ruil daarvoor een voortdurend groeiende goedkeuring voor ons bedrijf en onze betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid.

Wie zijn onze stakeholders?

Pfleiderer voelt als bedrijf een verplichting tegenover de hele samenleving. Daarom hechten wij waarde aan de voortdurende uitwisseling met de meest uiteenlopende belangengroeperingen. Daartoe behoren de mensen in de gemeenschappen bij onze vestigingen, beleidsmakers uit de politiek, overheid, beroeps-, handels- en brancheorganisaties of de diverse bedrijven en leveranciers uit de hout-, bouw- en meubelbranche:

 • duurzame bosbedrijven
 • gespecialiseerde houthandels
 • houtverwerkende bedrijven
 • bouwbedrijven
 • architecten
 • meubelindustrie
 • vakbladen

Daarnaast beschouwen we onze medewerkers in al onze vestigingen als interne stakeholders.

Welke onderwerpen zijn relevant

voor onze stakeholders?

Bepalend voor de gelijkblijvende kwaliteit van de betrekkingen met stakeholders is de permanente gedachtenuitwisseling, om de belangen en onderwerpen te bespreken die onze stakeholders bewegen en waarop we met onze diensten passende antwoorden moeten vinden. Maar ook om gezamenlijke, op het duurzaamheidsprincipe gestoelde handelingsrichtlijnen uit te werken. De lijst met relevante onderwerpen wordt voortdurend bijgewerkt en telkens weer vergeleken met de stakeholders.

Uit de onderwerpen die in gesprekken met externe stakeholders zeer belangrijk zijn gebleken, kan worden opgemaakt dat er veel interesse is in duurzame oplossingen:

 • houtherkomst en duurzame bosbouw
 • cascadering, circulaire economie en houtrecycling
 • energiewinning en -gebruik
 • lever- en productieprocessen
 • plaatverlijming en -emissies
 • normen en certificaten
 • werving en ontwikkeling van medewerkers
 • verantwoordelijkheid en conformiteit als bedrijf
 • maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bij de interne stakeholders staan daarentegen vragen rondom de werkplek centraal:

 • werkveiligheid
 • werkklimaat
 • professionele ontwikkelingsmogelijkheden
 • gezondheid
 • milieuvriendelijkheid

Na identificatie van de belangrijkste onderwerpen beoordelen we hun relevantie samen met de stakeholders en brengen we deze onder in een overzichtelijke prioriteitenmatrix. Deze biedt ons een duidelijk overzicht van de wensen van stakeholders en kan te allen tijde worden aangepast aan veranderde omstandigheden.

Succes ontstaat door een bestendig doel na te streven, dat voortvloeit uit de overlap met stakeholderwensen.

Stefan Göldner

Head of Communication

 

Stakeholders willen duurzaamheid

De dialoog met interne en externe stakeholders toont telkens weer dat er een grote behoefte is aan implementatie van duurzame processen in zowel het bedrijf als de maatschappij.

Grondstoffen

Veel partners vragen naar de oorsprong van het verwerkte hout en hechten er waarde aan dat het afkomstig is uit duurzame bosbouw. Pfleiderer koopt zijn grondstoffen al tientallen jarenlang uitsluitend in uit duurzame bosbouw en is sinds 2007 gecertificeerd conform FSC en PEFC.

NIET ingekocht en verwerkt wordt hout:

 • uit illegale kap
 • uit gebieden waarin traditionele grondrechten en burgerrechten worden geschonden
 • uit bossen waarvan de bijzondere beschermingsfuncties in gevaar komt door de bosbouw
 • uit de verandering van natuurbossen naar plantages of niet onder de bosbouw vallend gebruik
 • uit bossen met genetisch gewijzigde boomsoorten
 • uit gebieden waarin de ILO-beginselen worden geschonden, zoals deze zijn opgenomen in de ILO-verklaring inzake de fundamentele principes en rechten op het werk uit 1998

Pfleiderer handelt principieel volgens het principe om hout zo lang mogelijk te gebruiken als grondstof, om bosbedrijven te ontlasten en de benodigde oppervlakte voor bosaanleg te verkleinen. Hout bindt in grote mate de door mensen veroorzaakte CO2-uitstoot. Daarom ondersteunen wij actief organisaties als 'Plant for the Planet', die door wereldwijde boomplantacties de klimaatverandering wil tegengaan.

Kringloopsystemen

Cascadering, circulaire economie en houtrecycling zijn andere wensen die partners meer en meer uiten. Pfleiderer heeft op dit gebied al pionierswerk verricht en bijbehorende processen ontwikkeld in zijn vestigingen. Zo worden 'afvalproducten' zoals resthout, houtsnippers en zaagspaanders verwerkt tot hoogwaardige houtmaterialen, die zelfs aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Pfleiderer-vestigingen zoals Baruth in Brandenburg realiseren nu al een vorm van circulaire economie.

Ons bedrijf Heller Holz GmbH in Neumarkt verzorgt voor ons de inkoop van recyclinghoutsnippers van afvalhout voor de spaanplaatproductie en van afvalhout voor de thermische energieopwekking in al onze Duitse vestigingen.

Energiewinning en -gebruik

Wij zien ons verplicht de energie-efficiëntie van al onze processen voortdurend te verbeteren, waarbij we de inzet en het verbruik van energie blijvend evalueren. Daarom worden al onze productieprocessen bepaald door een strikt duurzaam energiebeheer. Kenmerkend daarvoor is bijvoorbeeld de CO2-neutrale, milieuvriendelijke energieopwekking in eigen warmtekrachtkoppelingsinstallatie in de vestigingen Neumarkt, Baruth en Gütersloh.

Lever- en productieprocessen

Wij produceren onze producten niet alleen met de grootste zorgvuldigheid, maar in het kader van een gecertificeerd milieumanagementsysteem ook zelfvoorzienend en zonder uitstoot van extra CO2. Bij de productie houden wij rekening met de ecologische vereisten en laten we de effecten op het milieu regelmatig beoordelen door een milieufunctionaris, om eventuele verdere verbeteringen te herkennen.

Daarnaast streven we ernaar onze veiligheidsvoorzieningen en organisatorische maatregelen te blijven optimaliseren, om schadegevallen te vermijden of hun effecten zo veel mogelijk te beperken.

Alle in- en outbound-transporten worden afgewikkeld via onze partner JURA-Spedition GmbH in Neumarkt. Het volledige JURA-wagenpark voldoet aan de brandstof besparende en uitstootarme Euro-6-norm. Met doordacht logistiek management bereiken we hoge leverprestaties en reduceren we tegelijkertijd het ressourceverbruik, het aantal transporten en de uitstoot tot een minimum. Zo brengen we ook op het gebied van logistiek onze hoge eisen aan milieuvriendelijkheid in de praktijk.

Plaatverlijming en -emissies

Bij de verlijming van platen zet Pfleiderer in op formaldehydegereduceerde en formaldehydevrije oplossingen, zoals bij LivingBoard dat al vier decennia lang synoniem is voor duurzaam bouwen. Inmiddels heeft Pfleiderer de complete houtmateriaalproductie omgezet naar emissieklasse E05 en zijn grote delen van het assortiment gecertificeerd met de Blauer Engel. PrimeBoard, DecoBoard en LivingBoard werden onlangs nog gecertificeerd volgens het Cradle to Cradle Certified™ Products Program.

Werving en ontwikkeling van medewerkers

In alle Pfleiderer-vestigingen onderhouden wij een op zelfstandig handelen gerichte vertrouwenscultuur. Onze medewerkers krijgen uitgebreide mogelijkheden om zich afhankelijk van hun vaardigheden en interesses verder te ontwikkelen en worden tegelijkertijd met een bonussysteem gestimuleerd om voorstellen te doen voor procesverbeteringen.
Behalve door scholingen over hun werkzaamheden en over werkveiligheid bevorderen we door trainingen het milieubewustzijn van de mensen die voor ons werken. Verdere kwalificaties kunnen worden verkregen via interne of externe cursussen.

Werkklimaat

Van stage en individuele vormgeving van de carrière tot het pensioen: Pfleiderer hecht waarde aan een duurzame betrekking met zijn medewerkers en behandelt ieder individu met waardering en respect. Eerlijke arbeidsvoorwaarden die aspecten als teamspirit, gezondheid en tevredenheid centraal stellen, zorgen voor een hoge mate van identificatie met Pfleiderer, langdurige binding aan ons bedrijf en een laag personeelsverloop.

Werkveiligheid

Maximale werkveiligheid wordt gegarandeerd door regelmatige veiligheidstrainingen zoals onze hands-on-scholingen en '5 minuten voor veiligheid' en ons 'One-Safety'-programma. Zo worden medewerkers erop gewezen dat zwakke punten en bronnen van gevaar moeten worden gemeld, zodat deze kunnen worden verholpen. Alle genomen tegenmaatregelen worden gedocumenteerd. De efficiëntie van onze werkveiligheidsmaatregelen is meetbaar. In 2019 werd in alle vestigingen van Pfleiderer het aantal ongevallen en de bijbehorende verzuimdagen significant verminderd.

Verantwoordelijkheid en conformiteit als bedrijf

Verantwoordelijk handelen vormt de basis voor ons bedrijf. Daarom moeten al onze medewerkers en partners zich verplichten tot de naleving van de Pfleiderer Business Conduct Guidelines. Wij handelen altijd conform de wet en onze interne ethische regels en principes. Ons compliancesysteem bevat duidelijke richtlijnen, procedures en processen, die wij in scholingen en in de dagelijkse betrekkingen verder communiceren. Voortdurende monitoring, compliancecontroles en een klokkenluiderssysteem helpen ons te garanderen dat in de hele onderneming onze Business Conduct Guidelines worden nageleefd.

Maatschappelijke effecten

Pfleiderer neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid vooral waar met de vele regelmatige activiteiten in de verschillende vestigingen. Hiertoe behoren maatregelen ter bevordering van het lokale cultuur- en sportlandschap en de ondersteuning van sociale en ecologische acties of de lokale brandweer.

Lees meer over duurzaamheid bij Pfleiderer

Deze onderwerpen kunnen ook voor u van belang zijn: