Duurzaamheid

Ons streven

Het streven naar duurzaamheid komt met name tot uitdrukking in de hoogwaardige producten met lange levensduur van Pfleiderer. Voor klanten die waarde hech- ten aan milieuvriendelijk geproduceerde en gezonde producten, biedt een lang- durige en consequente gerichtheid op ecologie veel voordelen. Meer dan 40 jaar geleden presenteerde Pfleiderer al de formaldehydevrije verlijmde plaat LivingBoard, die tot op heden tot de succesvolste 'klassiekers' op het gebied van duurzaam bouwen telt. Sinds dit 'eerste zaadje' met LivingBoard ontwikkelt Pfleiderer pro- ductieprocessen en productassortimenten voortdurend met het doel om de hoogste kwaliteit te produceren met minimale effecten op de natuur en het milieu.

Als een van de toonaangevende houtverwerkende bedrijven in Europa erkent Pfleiderer zijn voorbeeld- functie niet alleen voor de industrie, maar voor de gehele samenleving. Het stimuleren van milieuvriendelijke productieprocessen en het realiseren van eerlijke, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zijn daarom vaste onderdelen van ons duurzaamheidsbeleid.“

Stefan Zinn

Chief Commercial Officer, Pfleiderer Group

Klantgerichte Katalysator

Voor Duurzaamheid

Het uitgangspunt voor al onze activiteiten is altijd het zo perfect mogelijk vervullen van alle klantwensen, altijd gekoppeld aan de vraag: Hoe kunnen de gewenste producteigenschappen worden gerealiseerd met duurzame ressources en processen? Al bij de ontwikkeling van nieuwe producten en productieprocessen waarmee we aan de wensen van de klant kunnen voldoen, testen we hoe milieuvriendelijk deze zullen zijn. Daarbij nemen we altijd het gehele proces in beschouwing. Maar natuurlijk is het niet voldoende als we duurzame processen alleen inhouse implementeren. Daarom verplichten wij ook onze leveranciers en opdrachtnemers tot een duurzame en zorgzame omgang met milieu, energie en andere ressources.

Bovendien zien wij als bedrijf niet alleen onze economische belangen, maar beschouwen we het streven naar duurzaamheid als een maatschappelijke opdracht. Met duurzame producten bedienen we niet alleen de groeiende vraag naar milieuvriendelijke oplossingen. Met onze toewijding aan klimaat en milieu treden we tegelijkertijd in de maatschappij op als katalysator voor het duurzaamheidsidee en inspireren we zo anderen ook na te denken over modellen van circulaire economie, cascadering, energie- en ressource-efficiëntie of klimaatneutraal handelen.

Samen met onze klanten creëren we bovendien vaak eerst een bewustzijn voor datgene wat er in de bouw- en meubel- sector kan worden gemaakt met duurzame middelen.

Onze verantwoordelijkheid

We ontwikkelen ons permanent verder. Het is ons streven klantwensen te koppelen aan maximale duurzaamheid. Dit doel bereiken wij met:

 • maximale klantgerichtheid
 • kwalitatief hoogwaardige producten
 • excellente diensten
 • uitstekend advies
 • verantwoordelijk handelende medewerkers en partners
 • in de hele onderneming ecologisch ingerichte processen
 • herwinbare grondstoffen
 • energie- en ressource-efficiëntie
 • modellen voor circulaire economie
 • cascaderingsmodellen
 • recycling
 • ressource- en routegeoptimaliseerde logistiekeconcepten

Open communicatie

Als leider in duurzaamheidsdenken

Wij beschouwen het als onderdeel van onze productverantwoordelijkheid om tegenover alle stakeholders te handelen met de grootst mogelijke transparantie en onze duurzaamheidsstrategieën te openbaren voor het algemeen belang. Daarom zijn we continu in dialoog met klanten, leveranciers, medewerkers, autoriteiten en het publiek en geven we graag informatie over de milieueffecten van onze producten en de door ons aangeboden diensten.

Duurzaamheid begint

Bij de grondstoffen

De eeuwenlange roofbouw op de natuur heeft ervoor gezorgd dat belangrijke ressources binnenkort in onvoldoende mate beschikbaar zullen zijn. Herwinbare grondstoffen zoals hout vormen vaak een zinvol alternatief, maar zijn ook niet onbeperkt beschikbaar. Volgens inschattingen van experts kan de duurzame bosbouw nog ongeveer tien jaar lang aan de altijd groeiende vraag naar hout voldoen. In Duitsland en Europa zijn daarom nieuwe concepten nodig om de herwinbare, maar toch beperkte ressource hout industrieel verantwoordelijker en efficiënter te gebruiken.

We maken het momenteel mee in Brazilië: daar wordt de ontbossing van de Amazone ondanks felle internationale protesten meedogenloos voortgezet, met catastrofale gevolgen voor de klimaatverandering en de opwarming van de aarde, maar ook voor de flora en fauna waarvan de leefomgeving door de houtkap onherstelbaar wordt vernietigd. En dat terwijl we vandaag de dag weten hoe belangrijk het regenwoud onder meer als CO2-opslag is voor het ecologische evenwicht op onze planeet. Voor Pfleiderer als een van de toonaangevende houtverwerkende bedrijven in Europa is de omgang met herwinbare grondstoffen daarom een bijzondere verplichting tot verantwoordelijk handelen.

Hout uit

Duurzame bosbouw

In totaal verwerkt Pfleiderer jaarlijks ongeveer vijf miljoen kubieke meter hout; een hoeveelheid waarmee 2000 olympische zwembaden met een diepte van twee meter kunnen worden gevuld. Het hout voor de productie wordt aangeleverd uit een omtrek van maximaal 200 kilometer. Zo verwerken we in Gütersloh onder meer sparren en dennen uit het duurzaam beheerde, FSC-gecertificeerde Duisburger Stadtwald. Over het algemeen bestaat onze mix voor circa 95% uit naaldhout en circa 5% uit loofhout. Daarnaast hechten wij er waarde aan dat er geen oude bomen specifiek voor Pfleiderer-panelen worden geveld. Door de inzet van zaagbijproducten, gebruikt hout, dunningshout en hout van omgewaaide bomen produceren wij een honderd procent duurzaam product. Houtafval uit zaagfabrieken, de bosbouw of na inzet in de productie werken wij op en verwerken we tot nieuwe houtmaterialen, die een volledige nieuwe levenscyclus doorlopen.

Cascadering ontziet

Klimaat en bossen

Net als andere ressources wordt hout steeds schaarser, terwijl de levenscyclus van meubelstukken tegelijkertijd steeds korter wordt. Enkele jaren geleden waren twijfels over de verwerking van oud hout en houtafval zeer wijdverbreid. Nu doet het inzicht opgeld dat van gerecyclede materialen weer hoogwaardige producten kunnen worden gemaakt. Zo kan een afgedankt massief houten meubelstuk nog tot wel drie keer worden verwerkt tot hoogwaardige spaanplaten, voordat het uiteindelijk wordt gebruikt voor energieopwekking in de thermo-elektrische centrale.

Samen met onze partners in de houtopwerking, zoals Die Grünen Engel in Nürnberg, zorgen wij ervoor dat door ons verwerkt, gerecycled gebruikt hout voldoet aan de strenge voorschriften van de Altholzverordnung. Voor de productie van nieuwe platen worden uitsluitend houtkwaliteiten gebruikt die vrij zijn van biologische, chemische, organische en metalen en minerale verontreinigingen. Onze professionaliteit wordt hierbij bevestigd door onze certificering als afvalverwerkingsbedrijf.

Door deze kringloop helpen houtmaterialen in de cascadering het klimaat duurzaam te ontzien. Iedere kubieke meter hout vermindert door fotosynthesede CO2-uitstoot in de atmosfeer met gemiddeld een ton. Het gewicht per kubiekemeter varieert per boomsoort. Lichte houtsoorten reduceren minder CO2 dan zwaardere. De koolstof (C) wordt opgeslagen in de vorm van suiker, de primaire levensbehoefte van de boom. De zuurstof (O2) gaat als primaire levensbehoefte voor de mens terug in de atmosfeer.

Wat vroeger aan hoogwaardig afvalhout gewoon werd afgedankt, kan vandaag de dag nog tot wel driemaal tot nieuwe platen worden verwerkt voor langdurig gebruik in meubel- en interieurbouw

Claus Seemann

Hoofd Productmanagement Dragers

Gecertificeerde duurzame

Bossen

Het door Pfleiderer verwerkte hout is afkomstig uit duurzaam beheerde en grotendeels gecertificeerde bossen. Wie zich wil laten certificeren door de in 1993 opgerichte non-profitorganisatie Forest Stewardship Council, moet aan de strengste richtlijnen voldoen: Enerzijds moeten de bossen toegankelijk zijn voor mensen, maar anderzijds moeten ze ook onbeheerde gebieden bieden waar flora en fauna zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Herbebossing moet biodivers worden uitgevoerd, zo mogelijk met boomsoorten uit de regio. Om het FSC-keurmerk te verkrijgen, moet Pfleiderer  niet alleen alle houtaankopen  en uitgaande goederen documenteren, maar zich ook onderwerpen aan  regelmatige audits door auditors. 

Ook niet-FSC-gecertificeerd hout moet uit duurzame productie komen om aan de duurzaamheidseisen van Pfleiderer te voldoen. Daarom gebruiken we aanvullend ook hout uit PEFC-gecertificeerde bedrijven en gebruiken we in principe alleen hout dat aan bepaalde minimumeisen voldoet en dus gebruikt mag worden voor de productie van FSC-mix producten. De klant kan er zeker van zijn dat het door hem gekozen product gemaakt is van FSC-gecertificeerde en andere gecontroleerde materialen.

Lees meer over duurzaamheid bij Pfleiderer

Deze onderwerpen kunnen ook voor u van belang zijn: