A

Altholzverordnung (AltholzV)

Deze Duitse verordening over eisen aan hergebruik en afdanking van oud hout regelt het hergebruik en de afdanking van oud hout inDuitsland. Onder het begrip oud hout wordt begrepen industrieresthout en gebruikt hout wanneer het volgens de definitie van de Duitse wet inzake circulaire economie (Kreislaufwirtschaftsgesetz) afval is. De Altholzverordnung ging op 1 maart 2003 van kracht en werd op 23 augustus 2002 gepubliceerd in het Bundesgesetz- blatt, de Duitse Staatscourant.

B

Blauer Engel

Milieukeurmerk voor bijzonder milieu- vriendelijke producten en diensten, in 1978 ingevoerd in Duitsland. Bij spaanplaten is de emissie van formaldehyde een belangrijk criterium voor de toekenning van de Blauer Engel. Voor platen die door zogenaamde formaldehydevangers een circa 50% lagere emissie hebben dan standaard platen wordt het milieukeurmerk RAL UZ 76 – Blauer Engel verstrekt, dat voor emissiearm staat. Voor de toekenning van dit milieukeurmerk worden de platen gecertificeerd door het RAL-instituut.

Blokverwarmingsintallatie

Een blokverwarmingsinstallatie is een modulair opgebouwde installatie voor het opwekken van elektrische energie en warmte, die bij voorkeur op de verbruikslocatie wordt gebruikt. Deze maakt daarvoor gebruik van het principe warmtekrachtkoppeling (WKK).

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is een oorspronkelijk uit Groot-Brittannië afkomstig beoordelingssysteem voor ecologische en sociaal-culturele aspecten van de duurzaamheid van gebouwen. Het werd in 1990 voor het eerst gepubliceerd door het Building Research Establishment (BRE). Het systeem werd ontwikkeld door een Brits onderzoeksinstituut. Meerdan 250.000 gebouwen zijn gecertificeerd door BREEAM en er staan er meer dan 1 miljoen geregistreerd voor certificering, de meeste in het Verenigd Koninkrijk en meer dan 50 andere landen.

C

CARB II

De California Air Resources Board (CARB) is een regeringscommissie van de Amerikaanse staat Californië. De sinds 1967 bestaande adviescommissie is internationaal bekend om zijn bijzonder strenge wets- voorstellen voor luchtverontreiniging. CARB II is onderdeel van de Amerikaanse norm "California’s Composite Wood Products Regulation", van kracht sinds 2010, en legt de maximaal toelaatbare waarde voor emissie van formaldehyde bij houtmaterialen vast. De klasse CARB II staat hierbij voor een uitstootwaarde van minder dan 0,005%.  Het formaldehydegehalte mag daarvoor in de testkamer maximaal 0,05 ppm (parts per million)bedragen.

Cascadering

Cascadering is het meervoudige gebruik van een grondstof op meerdere niveaus. Door het meervoudige, achter elkaar geschakelde hergebruik met een uiteindelijk hergebruik als energiebron worden grondstoffen of daarvan geproduceerde producten zo lang mogelijk benut in de economie. Dit leidt tot een beduidend efficiënter en ecologisch en economisch zinvol gebruik van ressources.

Categorieën oud hout

De verordening deelt oud hout in categorieën in, die bepalend zijn voor de wijze van hergebruik of afdanking:

Categorie A1
Natuurlijk of mechanisch bewerkt oud hout, praktisch niet verontreinigd, bijvoorbeeld meubelen van massief hout zonder lijmplaten.
Hergebruik voor de productie van nieuwe spaanplaten.

Categorie A2
Verlijmd, gemelamineerd, gelakt oud hout zonder organische halogeenverbindingen in de melaminering en zonder houtbeschermingsmiddelen, bijvoorbeeld lijmhoutplaten, meubelen zonder PVC, binnendeuren, planken.
Materieel hergebruik voor de productie van nieuwe spaanplaten.

Categorie A3
Oud hout met organische halogeenverbindingen in de coating zonder hout- beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld meubelen met PVC-randen of PVC- coating.
Hergebruik als energiebron alleen in daarvoor bestemde installaties.
Spaanplaatproductie alleen na reiniging.

Categorie A4
Met houtbeschermingsmiddelen behandeld oud hout en oud hout dat op basis van zijn vervuiling met schadelijke stoffen niet onder de categorieën A I, A II of A III valt, bijvoorbeeld spoorbielzen, telefoonpalen, daksparren, vensters, buitendeuren, hekwerk en houten tuinmeubelen
Hergebruik als energiebron, syngas en houtskoolproductie alleen in daarvoor bestemde installaties.

Met PCB vervuild oud hout
Oud hout dat is behandeld met middelen die polychloorbifenyl (PCB) bevatten.
Afvoeren als bijzonder afval.


B1

Bouwmateriaalklasse conform DIN 4102-1: B1 moeilijk ontvlambaar


B2

Bouwmateriaalklasse conform DIN 4102-1: B1 normaal ontvlambaar


B3

Bouwmateriaalklasse conform DIN 4102-1: B1 gemakkelijk ontvlambaar

CE

De CE-markering (CE staat voor Communauté Européenne = Frans voor Europese Gemeenschap) is geen keurmerk. De fabrikant, distributeur of een EU-gevolmachtigde verklaart hiermee alleen conform Verordening (EG) nr. 765/2008 dat hij de bijzondere eisen aan het door hem gedistribueerde product kent en het eraan voldoet. Als de conformiteit van het product door een aangewezen instantie is beoordeeld en bevestigd, krijgt de markering naast het CE-teken het viercijferige kengetal van de betreffende instantie. Het is verplicht om het aan te brengen op bouwproducten waarvoor de fabrikant een prestatieverklaring heeft opgesteld en staat dus voor de conformiteit van het product met de aangegeven prestaties.

Chain of custody

De productketen (Chain of Custody) documenteert de stroom van materialen en grondstoffen in meerdere stadiums tot aan het eindproduct. Deze is belangrijk voor de certificering van grondstoffen en hun traceerbaarheid. Om te garanderen dat een eindproduct ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen van de norm, volgen de certificeringsinstanties de materiaalstroom in de gehele productketen.

Circulaire economie

Circulaire economie is een zelfvoorzienend systeem waarin de inzet van ressources en productie van afval, emissies en energieverspilling worden geminimaliseerd door het vertragen, verminderen en sluiten van energieen materiaalkringlopen; dit kan worden bereikt door duurzame constructie, onderhoud, reparatie, hergebruik, remanufacturing, refurbishing en recycling.

CO2

Koolstofdioxide of kooldioxide is een chemische verbinding van koolstof en zuurstof met de formule CO2, een niet brandbaar, zuur en kleurloos gas, dat goed oplost in water. In de volksmond wordt het vaak, vooral in verband met koolstofdioxidehoudende dranken,abusievelijk ook "koolzuur" genoemd.

CO2 is een belangrijk onderdeel van de wereldwijde koolstofcyclus en als natuurlijk bestanddeel van de lucht een belangrijk broeikasgas in de aardatmosfeer. Door menselijke activiteiten, voornamelijk de verbranding van fossiele brandstoffen, steeg het aandeel in de aardatmosfeer van ongeveer 280 parts per million (ppm, deeltjes per miljoen) aan het begin van de industrialisatie naar 407,8 ppm in 2018. In mei 2019 werd in het NOAA-meetstation Mauna Loa in Hawaii een maandgemiddelde van ongeveer 415 ppm gemeten, waarmee de tendens verder stijgt. Deze stijging leidt tot een versterking van het broeikaseffect, wat wederom de oorzaak is van de huidige opwarming van de aarde. Per dag wordt ongeveer 100 miljoen koolstofdioxide door menselijke activiteiten uitgestoten in de atmosfeer (in 2020).

Planten en fotosynthetische bacteriën nemen koolstofdioxide uit de atmosfeer op en zetten deze door fotosynthese met behulp van licht en water om in koolhydraten zoals glucose (koolstofbinding), terwijlde zuurstof voor een groot gedeelte weer wordt teruggegeven aan de atmosfeer.

Cradle to cradle (C2C)

Cradle to Cradle (letterlijk "van wieg tot wieg", afgekort ook "C2C", vrij vertaald "van oorsprong tot oorsprong") is een concept voor een gesloten en consequent circulaire economie. Het ook als filosofie of systeem op te vatten principe werd eind jaren negentig van de vorige eeuw ontworpen door de Duitse scheikundige Michael Braungart en de Amerikaanse architect William McDonough. De C2C-certificering (Cradle-to-Cradle-Certified-productnorm) voor circulair economische systemen wordt sinds 2010 toegekend door de non-profitorganisatie Cradle to Cradle Products Innovation Institute die is gevestigd in San Francisco. Producten worden beoordeeld op de aspecten materiaalgezondheid, circulariteit, gebruik van herwinbare energie, verantwoordelijke omgang met water en sociale gerechtigheid.

D

DGNB

De Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) is een non-profit- en niet-gouvernementele organisatie, die als taak heeft de ontwikkeling en stimulering van manieren van en oplossingen voor het duurzaam ontwerpen, bouwen en gebruiken van gebouwen. Centraal staan daarbij de opbouw en uitbreiding van een certificeringssysteem voor duurzaam bouwen en de toekenning van een certificaat in de kwaliteitsniveaus goud, zilver en brons.

DIBt

Het Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) is een technische autoriteit in de bouwsector. Zijn belangrijkste taak is de toelating van niet gereguleerde bouwproducten en bouwwijzen. Ons DIBt-rapport bevestigt voor LivingBoard "…de naleving van de eisen aan bouwtechnische installaties met betrekking tot de gezondheidsbescherming (ABG) conform MVV TB 2017/1, bijlage 8…", of eenvoudiger gezegd: hout- en interieurbouw met LivingBoard zorgt voor een gezond gebouw en voldoet aan de wettelijke voorschriften.

DIN

DIN staat voor Deutsches Institut für Normung e. V. en is het nationale normalisatie-instituut van Duitsland, gevestigd te Berlijn. De normen moeten leiden tot rationalisering, begrip, geschiktheid, kwaliteitsbewaking, compatibiliteit, uitwisselbaarheid, gezondheid, veiligheid en milieubescherming.

DIN EN 14322

Bouwnorm van het technische comité CEN/TC 112 "Holzwerkstoffe" (houtmaterialen) voor gemelamineerde platen voor binnengebruik. De norm legt de eisen aan het oppervlak en de maattoleranties voor dergelijke platen vast.

 

DIN EN 312

Bouwnorm van het gremium NA 042-02.15 AA "Holzwerkstoffe – Spiegelausschuss zu CEN/TC 112 und ISO/TC 89" (houtmaterialen – spiegelcommissie voor CEN/TC 112 en ISO/TC 89') voor ongelamineerde, kunstharsgebonden spaanplaten. De norm onderscheidt zeven plaattypes: P1–P3 voor algemene en niet dragende doeleinden en P4–P7 voor uitvoering van dragende en verstijvende componenten.

DIN EN 438

Europese norm die de eisen aan verschillende plaattypes van hogedruk-decor-laminaten (HPL) vastlegt.

DIN 4102-1

Opgesteld door Normenausschuss Bauwesen (normencommissie bouwwezen) en de werkcommissie  "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Baustoffe" (brandgedrag van bouwmaterialen en bouwcomponenten/-materialen). De indeling van bouwmateriaal aan de hand van het brandgedrag of brandbaarheid geschiedt in Duitsland conform DIN 4102 deel 1 in vijf bouwmateriaalklassen (deels ook brandbaarheidsklassen of incorrect brandklassen genoemd).

Dunningshout

Met dunningshout wordt bedoeld houtresten uit de primaire productie, die bij de kap en het onderhoud in bossen ontstaat, dat wil zeggen bomen die worden gekapt bij bosonderhoud en takken, schaaldelen en eindstukken die na het kappen worden afgesneden, en afgebroken hout dat na een storm of breuk door sneeuwbelasting snel moet worden verwerkt. Dit hout ontstaat tijdens de werkzaamheden in het bos en wordt door ons ingekocht voor de productie van houtmaterialen,  in plaats van het te laten verbranden.

Duurzame bosbouw

Duurzaamheid in de bosbouw betekent een handelingsprincipe voor ressourcegebruik, waarbij het bewaren van de essentiële eigenschappen, de stabiliteit en het natuurlijk herstelvermogen van het bos op de voorgrond staat. Dit bosbouwprincipe werd voor het eerst geformuleerd voor de aan het begin van de 18e eeuw als gevolg van de buitensporige vernieling van bossen opkomende bosbouw, maar werd regionaal echter om dezelfde reden al gepraktiseerd in de 15e eeuw.

E

E1

De hoeveelheidsbepaling voor emissie van formaldehyde is ingedeeld in emissieklassen. Emissieklassen geven informatie over de hoogte van de formaldehydeuitstoot. De klasse E1 staat hierbij voor een uitstootwaarde van minder dan 0,01%. Het formaldehydegehalte mag daarvoor in de testkamer maximaal 0,1 ppm (parts per million) bedragen.

E05

De hoeveelheidsbepaling voor emissie van formaldehyde is ingedeeld in emissieklassen. Emissieklassen geven informatie over de hoogte van de formaldehydeuitstoot. De klasse E05 is een nieuwe, strenge standaard voor de emissie van formaldehyde van houtmaterialen, die op 1 januari 2020 alleen in Duitsland van kracht ging. Het formaldehydegehalte mag daarvoor in de testkamer maximaal 0,05 ppm (parts per million) bedragen.

EfbV

EfbV staat voor Entsorgungsfachbetriebeverordnung (afvalverwerkingsbedrijvenverordening), een Duitse verordening die vastlegt welke eisen er gelden voor organisaties die als afvalverwerkingsbedrijven afval verzamelen, transporteren, opslaan, behandelen, verwerken, afvoeren of als handelaar of tussenpersoon actief zijn in de afvalindustrie. De eisen omvatten onder meer de organisatie en uitrusting van het bedrijf alsook de vakkundigheid van directie en personeel.

Environmental product declaration (EPD)

The Environmental Product Declaration (EPD) covers the product life cycle from production to use and disposal of the product. An EPD thus provides quantified environmental information from the life cycle of a product in order to enable comparisons between products with the same function.

F

F 4 STAR

De strenge Japanse norm F**** (F Four Star) stelt hoge eisen aan de emissie van formaldehyde uit houtmaterialen. De klasse F**** staat hierbij voor een uitstootwaarde van minder dan 0,002%. Het formaldehydegehalte mag daarvoor in de testkamer maximaal 0,02 ppm (parts per million) bedragen.

Formaldehyde

Formaldehyde is een kleurloos gas dat opvalt door een sterke, zurige geur. De substantie komt op diverse vormen voor in het milieu, ontstaat bijvoorbeeld in het menselijk lichaam en is van nature aanwezig in hout. Formaldehyde behoort tot de bekendste schadelijke stoffen voor luchtverontreiniging in binnenruimtes. Bij spaanplaten en andere houtmaterialen ontstaat de substantie normaal gesproken door de reactie van lijmstoffen of bindmiddelen met water. Omdat formaldehyde echter niet volledig wordt uithardt, gaat een klein gedeelte op in de binnenlucht. Verlijmde producten in de interieur- en meubelbouw behoren tot de belangrijkste bronnen van formaldehyde in de binnenlucht. Kwalitatief hoogwaardig verwerkte houtmaterialen vormen onder normale omstandigheden geen gezondheidsrisico.

Formaldehyd-grenzwerte

Irritaties en gezondheidsschade door emissies van formaldehydehoudende producten zoals houtmaterialen leidden in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw tot het vastleggen van richtwaarden en wettelijke emissiegrenzen. Momenteel kunnen we dragermateriaal conform de volgende grenswaarden aanbieden: E1/E05, CARB II/TSCA Title VI, F****, F0.

FSC® (FSC C011773)

De Forest Stewardship Council® (FSC) is een wereldwijde non-profitorganisatie die zich inzet voor de bevordering van verantwoord bosbeheer over de hele wereld. FSC definieert normen op basis van overeengekomen principes voor verantwoord bosbeheer die worden ondersteund door belanghebbenden op milieu-, sociaal en economisch gebied. Ga voor meer informatie naar www.fsc.org.

De Forest Stewardship Council® is een internationale niet-gouvernementele organisatie die een milieuvriendelijk, sociaal voordelig en economisch levensvatbaar beheer van de bossen in de wereld bevordert. Ga voor meer informatie naar www.fsc.org

FSC® zet zich in voor de bevordering van verantwoord bosbeheer over de hele wereld. 

FSC® helpt bij de zorg voor bossen voor toekomstige generaties.

FSC® draagt bij aan de zorg voor bossen en de mensen en wilde dieren die er wonen.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

H

HDF (Vezelplaten met hoge dichtheid)

Vezelplaten met hoge dichtheid (HDF, high-density fiberboard) zijn vezelplaten met een bijzonder hoge verdichting (dichtheid van meer dan 800 kg/m³). Deze worden bij voorkeur ingezet als dragermateriaal voor hoge belasting bij geringe materiaalsterkte, bijvoorbeeld voor laminaat- en vinylvloeren.

HPL (Hogedruklaminaat)

High Pressure laminaat (HPL) is een decoratief hogedruklaminaat. Het bestaat uit een gemelamineerde decorpapierlaag en meerdere, in fenolhars gedrenkte kernpapierlagen, die onder hoge druk samen worden geperst. Het materiaal dat zo ontstaat, is zeer sterk, stootbestendig, temperatuurbestendig en eenvoudig te reinigen. Daarmee is HPL een ideaal oppervlakmateriaal voor toepassingen waarin hoge belasting, lange levensduur en hygiëneeisen moeten worden gecombineerd met hoge esthetische normen.

HPL-compactplaten

HPL-compactplaten zijn decoratieve hogedruklaminaatplaten conform EN 438 in dikten van meer dan 2 mm. Ze bestaan uit meerdere kernlagen en aan beide zijden decoratieve oppervlaktelagen, die met warmhardende harsen zijn geïmpregneerd en door een hogedrukproces met elkaar worden verbonden. De platen beschikken over een decoratief, zeer bestendig oppervlak en homogene, gesloten snijkanten. Als zelfdragend materiaal worden HPL- compactplaten ingezet in de interieur- en meubelbouw, met name in natte en vochtige omstandigheden, maar ook overal waar een speciale robuustheid van het materiaal wordt verlangd. Buiten worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor tuinmeubelen, scheidingswanden en gevel- en balkonbekledingen.

Hot coating

Hot coating is een gepatenteerd proces, waarin producten zoals meubel-, interieur-, uitbouw- en gevelplaten door middel van smeltcoating worden opgewerkt. Hot coating is als product vrij van emissies of oplossingsmiddelen en geeft de op deze wijze opgewerkte oppervlakken in tegenstelling tot traditionele coatings een warm karakter en maakt uitzonderlijke mat- en glanseffecten en unieke producteigenschappen mogelijk. Zelfs buiten kan hot coating worden ingezet.

I

ILO

De International Labour Organization (ILO) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties en houdt zich bezig met de stimulering van rechtvaardigheid, mensenrechten en arbeidsrecht. Hieronder valt ook de bestrijding van mensenhandel.

ISO

De "International Organization for Standardization" (ISO) is de internationale vereniging van normalisatieorganisaties en stelt internationale normen op voor alle sectoren met uitzondering van elektrotechniek en elektronica.

ISO 9001:2015

Kwaliteitsmanagementnorm die de eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie beschrijft waaraan moet worden voldaan om producten en diensten te kunnen leveren die voldoen aan de verwachtingen van de klant en de voorschriften van de autoriteiten. Tegelijkertijd moet in het managementsysteem een voortdurend verbeteringsproces zijn geïntegreerd. Het bewijs wordt geleverd in een certificeringsproces met audits door onafhankelijke certificeringsinstanties. Het daarna afgegeven certificaat wordt voor een beperkt tijdsbestek uitgevaardigd.

ISO 14001:2015

Milieumanagementnorm die wereldwijd erkende eisen aan een milieumanagementsysteem vastlegt. Centraal staat het voortdurende verbeteringsproces als middel om de vastgestelde milieuprestatiedoelen van een organisatie te bereiken volgens de methode "Plannen, Uitvoeren, Controleren, Optimaliseren".

ISO 38200

De nieuwe internationale norm ISO 38200 beschrijft eisen aan een bewaakte leveringsketen (CoC, chain of custody) voor hout en houtproducten, kurk en houtachtige materialen, zoals bamboe, en de bijbehorende producten. Het gaat hierbij niet om een particuliere CoC-standaard maar om een ISO-norm die wereldwijd geldig is en erkend wordt. Deze is gericht op de garantie van  de traceerbaarheid van het hout of op hout gebaseerde producten en het bewijs voor de herkomst en legaliteit.

ISO 45001:2018

De eisen aan het werkveiligheidsmanagementsysteem van een organisatie beschrijft. Het gaat er hierbij met name om arbeidsongevallen en arbeidsgerelateerd letsel en ziekte te vermijden en over het algemeen de gezondheid van werknemers op de werkplek te beschermen. ISO 45001 werd in maart 2018 gepubliceerd en vervangt de Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS 18001).

ISO 50001:2011 (ISO 50003)

Energiemanagementnorm die de eisen aan het energiemanagementsysteem van een organisatie beschrijft. Centraal staat de voortdurende verbetering van de energiegerelateerde prestatie, dat wil zeggen de optimalisatie van het energieverbruik en de energie-efficiëntie.

J

JIS F****

Emissieklasse van de Japan Industrial Standard (het Japanse equivalent van de NEN-norm), die nog strengere eisen stelt dan de emissieklasse E1. Producten die conform JIS A 5905 F**** zijn gecertificeerd, geven ongeveer twee derde minder formaldehyde af aan de binnenlucht. Pfleiderer is de eerste Europese houtmateriaalfabrikant die deze certificering heeft gekregen voor zijn ruwe spaanplaten en vezelplaten met gemiddelde dichtheid.

K

Koolstof (binding)

Koolstof is een chemisch element. Het komt in de natuur zowel in pure vorm (diamant, grafiet, chaoiet) als in chemisch gebonden vorm (bijvoorbeeld in de vorm van carbiden, carbonaten, koolstofdioxide, aardolie, aardgas en kolen) voor en beschikt over het vermogen complexe moleculen te vormen.

L

LEED

Het Amerikaanse keurmerk LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is volgens de US Green Building Council (USGBC), die de LEED-certificering verstrekt, het wereldwijd meestgebruikte keurmerk voor milieuvriendelijke gebouwen. Het certificeringssysteem is gebaseerd op een eisencatalogus waarbij op verschillende onderwerpen punten te verdienen zijn: waterefficiëntie (water efficiency), energie en atmosfeer (energy & atmosphere), materialen en ressources (materials & resources), binnenklimaatkwaliteit (indoor environmental quality) en innovatieen designproces (innovation & design process). Er kunnen vier verschillende LEED-bewijzen worden bereikt: basis-certificering (certified), zilver, goud en platina.

LTA-FR

Lost time accident frequency rate, oftewel de verloren werktijd door de frequentie van arbeidsongevallen, beschrijft een uitvalpercentage van de gemaakte arbeidsuren. FR1 staat hierbij voor het uitvalpercentage bij 1 miljoen uur, FR2 voor het percentage bij 200.000 arbeidsuren.

M

MDF (Vezelplaat met gemiddelde dichtheid)

Vezelplaten met gemiddelde dichtheid (medium density fibreboard) zijn plaatvormige houtmaterialen. Ze bestaan uit fijn gevezeld hout dat met bindmiddelen wordt geperst tot een in de lengte en breedte gelijkmatig homogeen houtmateriaal. Met hun goede profileerbaarheid, gelijkmatige dichtheid en zeer rustige oppervlak zijn MDF-platen uitermate geschikt voor de hoogwaardige meubel- en interieurbouw.

Gemelamineerde plaat

Bij de directe melaminering, dat wil zeggen de productie van met melaminehars gecoate houtmateriaalplaten, worden met hars geïmpregneerde papieren onder druk en warmte direct aangebracht op een dragerplaat, zonder toevoeging van extra lijmstoffen. Speciale persplaten voorzien daarbij de oppervlakken van een structuur. Gemelamineerde platen worden voornamelijk ingezet in de meubel-, winkel- en interieurbouw. Ze beschikken over een decoratief oppervlak, dat sterk, geschikt voor levensmiddelen en bestand tegen diverse chemische substanties is. In de Europese norm EN 14322 worden materiaal, eisen en eigenschappen van gemelamineerde platen beschreven.

Melaminehars

Melamineharsen (melamine-formaldehyde-harsen, DIN-afkorting: MF) zijn kunstharsen die gebaseerd zijn op de verbindingen melamine en formaldehyde en tot de aminoplasten behoren. Na het doorharden vormen de harsen duroplastische kunststoffen. Naast de klassieke melamine-formaldehyde-harsen worden er ook gemodificeerde melamineharsen geproduceerd, zoals melamine-fenol-formaldehyde-harsen (DIN-afkorting: MPF) en melamine-ureum-formaldehyde-harsen (DIN-afkorting: MUF).

N

Nordic swan

Het Noordse milieumerk, in Scandinavië ook gewoon "De Zwaan" genoemd, is een milieulabel van de Noordse Raad van Ministers. Het werd in 1989 in het leven geroepen en omvat inmiddels 63 productgroepen. Het is het officiële milieulabel van de Noordse landen. De Nordic Swan is een type-I-milieukeurmerk (ISO 14024), omdat er door onafhankelijke derden een uitspraak wordt gedaan over de milieuvriendelijkheid van producten in vergelijking met concurrerende producten. Iedere drie tot vijf jaar worden de betreffende criteria getoetst en eventueel aangepast.

P

P1 – P7

Zie DIN EN 312

Parts per million (ppm)

De Engelse uitdrukking parts per million (ppm) staat voor het getal 10-6 en wordt in de wetenschap gebruikt voor het miljoenste deel, zoals procent (%) staat voor het getal 10-2, het honderdste deel. Bij houtmaterialen staat het begrip in verband met de formaldehydemeting en de definitie van de emissieklassen. In Duitsland mogen alleen houtmaterialen met ten minste emissieklasse 0,5 (E05) worden geproduceerd en verkocht. Het formaldehydegehalte mag in de testkamer maximaal 0,05 ppm bedragen.

PDCA-cirkel

De PDCA-cirkel beschrijft de vier activiteiten die op voortdurende verbeteringsprocessen van toepassing zijn: Plan, Do, Check, Act. Wordt ook wel kwaliteitscirkel van Deming, Shewhart-cirkel, Deming Wheel of PDSA-cyclus genoemd.

PEFC (PEFC/04-32-0828)

PEFC is het grootste instituut voor het waarborgen van duurzaam bosbeheer door middel van een onafhankelijk certificeringssysteem. Hout en houtproducten met het PEFC-label zijn aantoonbaar afkomstig uit ecologisch, economisch en sociaal duurzame bosbouw. PEFC Deutschland e.V. is opgericht in 1999 en ontwikkelt de standaarden en procedures voor certificering, geeft voorlichting aan het publiek en verleent de rechten op het PEFC-logo in Duitsland. PEFC is het belangrijkste boscertificeringssysteem in Duitsland: met 7,5 miljoen hectare gecertificeerd bosareaal is al ongeveer twee derde van de Duitse bossen PEFC-gecertificeerd. PEFC is een transparant en onafhankelijk systeem voor het waarborgen van duurzaam bosbeheer en daarmee een soort wereldwijde "APK voor bossen". De afkorting PEFC staat voor "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes". Boscertificering volgens de PEFC-normen is gebaseerd op strikte richtlijnen voor het duurzaam beheer van bossen. Dit beheer wordt gecontroleerd door bevoegde en onafhankelijke organisaties. Als een van hout gemaakt product het PEFC-zegel draagt, betekent dit dat het hele productieproces van het product - van de grondstof tot het gebruiksklare eindproduct - gecertificeerd en gecontroleerd is door onafhankelijke deskundigen.  Met producten die het PEFC-keurmerk dragen, weet u zeker dat ze afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Duurzaam bosbeheer betekent bijvoorbeeld:

  • Er wordt niet meer hout gekapt dan er terug zal groeien.
  • Waar bomen zijn gekapt, worden ze opnieuw geplant.
  • Het bos blijft een veilige habitat voor dieren en planten.
  • De diversiteit van de soorten in het bos blijft behouden.
  • Een duurzaam beheerd bos behoudt zijn functie als natuurlijke beschermer van watermassa's, bodem en klimaat.
  • U heeft de garantie van de legale herkomst van de grondstof hout.
  • Bij alle werkzaamheden in het bos worden de hoge normen inzake arbeidsveiligheid in acht genomen.
  • De rechten van de werknemers worden gerespecteerd.
  • De rechten van de mensen die leven van en/of afhankelijk zijn van het bos (bijvoorbeeld bosboeren of ook primitieve volkeren in Zuid-Amerika) worden gewaarborgd.

Post-Consumer Recycling

Post-consumer-materiaal ontvangen wij na recycling door onze partner of onze eigen opwerking in de fabriek Neumarkt. Hierbij gaat het om opgewerkte resten uit de houtverwerking, meubel- en interieurbouw en constructieve toepassingen (houtbouw, verpakkings- en bekistingsbouw) alsook gesloopte producten na hun levenscyclus. Het opwerken van alle recyclinghoutsoorten wordt gedaan conform de Altholzverordnung en we gebruiken voor de productie uitsluitend materiaal van de hoogste kwaliteitsklassen A1 en A2 (natuurlijk of mechanisch bewerkt oud hout, dat praktisch niet verontreinigd is).

Fenolhars (PF)

Fenolharsen (PF-harsen, fenol-formaldehyde-harsen) zijn de uitgangsstof voor de productie van fenoplasten (DIN-afkorting: PF), duroplastische kunststoffen, die door uitharding worden gewonnen en op basis van hun temperatuurbestendigheid en oppervlaktehardheid tot de belangrijkste duroplasten behoren. Ze worden bij ons gebruikt voor de productie van decoratieve coatings.

Polyurethaan

Polyurethanen (afkorting PU; in de volksmond ook pur) zijn kunststoffen of kunstharsen. De eigenschappen van PU zijn zeer divers. Polyurethanen worden daarom bijvoorbeeld gebruikt als gietharsen (iso-cyanaat-harsen), als polyurethaanlakken en als polyurethaanlijmen.

Pre-consumer recycling

Bij pre-consumer-materiaal gaat het om de zaagresten uit de productie van balken en planken in zaagfabrieken. Zaagspaanders en -stof komen daar tijdens het productie vrij als afvalproducten en worden door ons hergebruikt.

Q

Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.

De Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (QG HWS) verstrekt het "Qualitätszeichen Holzwerkstoffe" (kwaliteitskeurmerk houtmaterialen) aan producten van de fabrikanten van spaanen vezelplaten, multiplex en hout-polymeer-materialen die voldoen aan de hoge standaard van deze instantie. In het bouwtoezicht voert QG HWS in opdracht van een conform de Duitse verordening inzake bouwproducten (Bauproduktenverordnung) geaccrediteerde en aangemelde instantie conform de daarvoor vastgestelde procedures (QM- systeem) geselecteerde controles en monitorings uit, in het bijzonder de monitoring van interne productiecontroles conform de geharmoniseerde norm DIN EN 13986 in de laatste versie. De door QG HWS vastgestelde kwaliteits- en controlevoorschriften zijn bindend voor alle leden. Ze worden voortdurend gecontroleerd door de fabrikanten en door externecontrole-instanties. Zo wordt er gegarandeerd dat de door QG HWS gemonitorde producten van goede kwaliteit, lange levensduur en veilig zijn en de gezondheid van mens en milieu niet in gevaar brengen.

 

R

Recycling

Bij recycling of afvalverwerking worden afvalproducten hergebruikt of worden de grondstoffen gebruikt als secundaire grondstoffen. "Recycling" is gedefinieerd als "het verwerkingsproces waardoor afvalstoffen worden opgewerkt tot producten, materialen of stoffen voor ofwel het oorspronkelijke doel of voor andere doelen." Wettelijk wordt er pas van "recycling" gesproken als de grondstof eerder als "afval" kon worden beschouwd, anders gaat het om "hergebruik". In de volksmond heeft het begrip recycling vaak beide betekenissen.

Resthout

Als resthout wordt begrepen de houtresten uit de primaire productie,  die bij de houtkap in het bos, bij de be- en verwerking van hout in de industrie en in het bouwwezen en de mijnbouw ontstaan. Daartoe behoren het bosresthout (dunningshout) en industrieresthout, onbehandelde houtresten van bouwplaatsen, mijnbouw (steigerplanken, stutmateriaal enz.). Dit kan probleemloos verder worden verwerkt.

S

Spaanplaat

Spaanplaten zijn plaatvormige houtmaterialen. Ze bestaan in de regel uit houtspaanders die met behulp van bindmiddel worden samengeperst tot plaatvormig materiaal. Hoogwaardige spaanplaten hebben meestal drie tot vijf lagen van verschillende spaansamenstellingen van grof tot fijn. Ze zijn ruw of met verschillende oppervlaktecoatings (melamine, laminaat, echthoutfineer) verkrijgbaar. Spaanplaten zijn veelzijdig inzetbaar, in de meubelbouw zijn ze het belangrijkste drager- en constructiemateriaal.

 

SQAS

Het Safety and Quality Assessment System is een norm van de Bond van de Europese Chemische Industrie ter beoordeling van de kwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijkheid van logistieke dienstverleners.

T

Tone from the top

"Tone from the top" is een begrip dat zijn oorsprong heeft in de boekhouding en dient ter beschrijving van het algemene ethische klimaat van een organisatie, zoals dit wordt vastgelegd door het bestuur, het controlecomité en de directie. Een goede toon aan de top van een bedrijf draagt volgens economisch ethische experts bij aan de voorkoming van fraude en andere onethische praktijken.

TSCA VI

Regelingen voor emissies van formaldehyde door houtmaterialen in de VS, die de in 2016 uitgevaardigde Toxic Substances Control Act aanvullen. TSCA VI bepaalt grenswaarden voor emissies van formaldehyde van hardhout/multiplex (0,05 ppm), vezelplaten van gemiddelde dichtheid (0,11 ppm), dun MDF (0,13 ppm), spaanplaten (0,09 ppm) en alle van deze materialen gefabriceerde eindproducten.

U

Ureumformaldehyde

Ureumformaldehydes zijn aminoplasten (kunststoffen) die chemisch of thermisch kunnen worden uitgehard. Ureumformaldehyde gebruiken wij als drenkharsen voor onze decoratieve coatings.

UV-Straling

Ultraviolette straling, of ook UV, UV-straling, UV-licht of blacklight, is elektromagnetische straling in het optische frequentiebereik (licht) met kortere golflengten dan het voor mensen zichtbare licht. "Ultraviolet" betekent "voorbij het violet";  violet is de kleur met de kortste nog zichtbare golflengte. Bij blacklights wordt het aandeel zichtbare straling grotendeels onderdrukt door een filter, zodat in een gebied dat ermee wordt beschenen alleen fluorescerende stoffen oplichten.

V

VOC

Vluchtige organische verbindingen (volatile organic compounds, VOC) is de verzamelnaam voor organische, dus koolstofhoudende stoffen die bij kamertemperatuur of hogere temperaturen door verdamping overgaan in de gasfase, dus vluchtig worden.

W

Wkk-Installatie

Warmtekrachtkoppeling (WKK) is het gelijktijdig opwekken van mechanische energie en bruikbare warmte, die ontstaan in een gemeenschappelijk thermodynamisch proces. De mechanische energie wordt in de regel onmiddellijk omgezet in elektrische stroom. De warmte wordt gebruikt voor verwarmingsdoeleinden of als proceswarmte voor productieprocessen.

Warmtekrachtkoppeling maakt een brandstofbesparing mogelijk van tot wel een derde van de primaire energie vergeleken met het afzonderlijk opwekken van stroom en warmte. Het voordeel van WKK is de lagere brandstofbehoefte voor de gelijktijdige levering van stroom en warmte, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk wordt verlaagd.

Lees meer over duurzaamheid bij Pfleiderer

Deze onderwerpen kunnen ook voor u van belang zijn: