Stock Quotes
Opening date: 2018-11-16
Opening price
31
Change
-1.59
Turnover
3.1
Kurs MIN[PLN]
30.25
Kurs MAX[PLN]
31.5
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů Ochrana před požárem
Vlastnosti
nehořlavé vhodné pro styk s potravinami

Duropal flameprotect compact

Nehořlavá protipožární deska podle EN 13501-1 z primárních minerálních složek, se stejnoměrně bíle probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí.
Nehořlavá protipožární deska podle EN 13501-1 z primárních minerálních složek, se stejnoměrně bíle probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí.

Oblasti použití: V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde jsou požadovány nehořlavé materiály a existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblasti použití patří dekorativní vybavení interiérů jako nábytek, vestavby a obložení stěn na únikových chodbách a schodištích (únikové a nouzové trasy) ve standardních budovách, ale také ve zvláštních budovách s vyššími požadavky, jako např. ve výškových budovách, velkých kancelářských budovách, nemocnicích, pečovatelských zařízeních, školách, školkách, hotelech, obchodních centrech nebo veřejných místech atd. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 HG | MP | SM | VV

Podrobné informace o našich dodacích podmínkách a minimálních množstvích vám na požádání ochotně sdělíme.

Norma produktu

 • EN 13501-1

Hustota

 • 1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³

Odolnost proti požáru

 • Nehořlavé
 • A2-s1,d0 (EN 13501-1)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 717-1)

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.
 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).

Zvláštnosti

 • Viz kolekce Duropal flameprotect compact

Stroje a nástroje

 • Zpracování může probíhat na všech obvyklých dřevoobráběcích zařízeních a dřevoobráběcích centrech.
 • Nářezová pila :
  - Řezná rychlost: 65-75 m/s
  - Posuv: u samostatného řezu do 100 m/min, ve svazku do 70 m/min,
  - Přesah při řezání: 15-30 mm
  Formátovací pila :
  - Řezná rychlost: 65-75 m/s,
  - Přesah při řezání: 15-30 mm
 • K obrábění a opracování jsou vhodné nástroje osazené diamanty.

Ohranění

 • Zásadně doporučujeme uzavření hran.
 • Jako lepidla se doporučují tavná EVA- a PUR-lepidla.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny běžné rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací prvky pro dřevěné materiály, kompaktní lamináty a minerální desky.
 • Spojování a upevňování lepicími systémy je při aplikaci podle německých všeobecných stavebně technických povolení nepřípustné.
 • Pro obložení stěn je vhodné také upevnění kotvami se zadním řezem, např.
  - klínové fasádní kotvy se zadním řezem
  osazovací hloubka 7 mm u desky s tloušťkou 9 mm
  Lomové zatížení 1,7 kN
  - zadní kotva Fischer FZP-N
  hloubka ukotvení 5 mm u desky s tloušťkou 9 mm
  Průměrná nosnost 1,3 kN

Vestavba a montáž

 • Dbejte důsledně na odborné zpracování a montáž v souladu s aktuální úrovní techniky. S ohledem na vysoký minerální podíl přitom mějte obzvlášť na zřeteli typické vlastnosti materiálů.
 • Před montáží je nezbytné dostatečné několikadenní kondicionování všech systémových prvků (prvky stěnového obložení, spodní konstrukce). Místnosti samotné je přitom nutno klimatizovat podle jejich pozdějšího využití.
 • U namontovaných desek je třeba zajistit dobré odvětrávání zezadu a klimatickou vyváženost na obou stranách. Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu by prázdný prostor měl být minimálně 20 mm. Důležité je, aby horizontálně procházející spodní konstrukce a pata i čelo stěnového obložení byly přerušeny tak, aby bylo umožněno vertikální odvětrávání zezadu. Přímému upevnění desek na podklad bez vzduchové mezery je třeba se vyvarovat.
 • Spodní konstrukci je nutno chránit proti korozi.
 • Podklad nesmí být vlhký nebo nestabilní. Je nutné dbát na minimální nosnost a stabilitu odpovídající účelu použití.
 • Nové stěny (vyzděné, betonové nebo omítnuté) obsahují značné množství vlhkosti a před obložením musí být úplně suché.
 • Je nutno zajistit dostatečnou možnost pohybu namontovaného deskového materiálu, otvory musejí být o minimálně 0,5 mm větší.
 • Je třeba dbát důsledně na to, aby prostor pro dilataci namontovaných prvků z materiálu nebyl nijak omezován. Při kombinaci s jinými materiály je nutné věnovat pozornost příp. rozdílným dilatačním koeficientům.
 • Tento materiál nemůže být vystaven teplu v důsledku světelného nebo tepelného zářením, ktere by zvýšilo povrchovou teplotu výše než 70 ° C.
 • Dále odkazujeme na ustanovení platných všeobecných stavebně technických povolení. Desky musí být na podklad vždy upevněny mechanicky za použití nehořlavých upevňovacích prostředků.
 • Zejména při použití na velkých plochách se doporučuje při další úpravě a montáži dávat pozor na stejnorodost barvy a struktury použitých desek a přířezů a zpracovávat materiál s ohledem na směr výroby.

Skladování, manipulace a doprava

 • Desky musí být vždy uloženy celoplošně, s lícujícími hranami, musí ležet vodorovně na rovné a čisté podložce pokryté plastovou fólií. Vrchní deska musí být také po celé ploše přikryta fólií a krycí deskou.
 • Chraňte před vlhkostí vzduchu a působením vlhka.
 • Vyvarujte se přímých účinků horka a tím enormnímu vysychání povrchu v důsledku světelného nebo tepelného záření např. Vliv topení nebo klimatizace.
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Při opracování dělením/broušením zajistěte dodatečné odsávání.
 • Zajistěte dostatečné větrání a proudění vzduchu.
 • Při čisticích pracích prach odsávejte, neodfukujte.
 • Pracovní oděv by měl během opracování desek zcela pokrývat všechny části těla (tělo, nohy, ruce).
 • Použití běžných výrobků pracovní ochrany a ochrany pokožky (krémy atd.).
 • Doporučujeme použít prachovou masku (P2).
 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.

Čištění a péče

 • Povrchy je možno čistit vodou a šetrnými čisticími prostředky.

Likvidace odpadů

 • Při zpracování větších množství se doporučuje samostatné odsávání. Odpad z desek a větší množství prachu shromažďujte zvlášť a likvidujte odděleně.
 • Katalogový kód odpadu pro ukládání odpadů na skládku: 030199

Nemocnice pro děti a mládež Erlangen
 • 2015
 • ©Brem Systeme GmbH; Eckl+Partner Architekten und Ingenieure

Obložení stěny

Použité produkty

Erich Kästner škola Elmshorn
 • 2013
 • ©Ralf Buscher

Lavice, kuchyňský nábytek

Použité produkty

Použité dekory a struktury

X