PROTO ZÁVAZNĚ PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ SMĚRNICE:

Dodržování právních předpisů a podmínek je pro naše podnikání stejně samozřejmé jako realizace požadavků našich zákazníků. Kromě toho stále pracujeme na zlepšování ochrany životního prostředí v našich provozech i na zdokonalování našich výrobků.  Považujeme za svou povinnost neustále zlepšovat produkci ve vztahu k energii, včetně energetické efektivnosti a s ohledem na využití energie a také na její spotřebu.  Snažíme se udržovat naše bezpečnostní zařízení i organizační opatření stále na vysoké úrovni, abychom zamezili mimořádným událostem nebo abychom co nejvíce omezili jejich dopady.

Naše pracovníky pravidelně školíme a poskytujeme jim obsáhlé a odborné informace. Podporujeme tak samostatné a uvědomělé jednání. Zavazujeme se předcházet nehodám a újmě zdraví a usilovat o neustálé zlepšování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i dodržovat právní a ostatní relevantní předpisy ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

Nepřetržitě kontrolujeme a posuzujeme naše procesy a naše produkty a snažíme se je stále zdokonalovat. Chtěli bychom tak pro naše zákazníky dosáhnout maximálního využití našich produktů a omezit nevyhnutelné dopady na životní prostředí.  Již ve fázi vývoje nových výrobků a výrobních postupů, kterými dokážeme plnit požadavky zákazníků, testujeme, jak budou slučitelné s životním prostředím. Bereme přitom v úvahu procesy jako celek. Samozřejmě také při výběru našich dodavatelů a zhotovitelů klademe velký důraz na to, aby dbali na uvědomělé zacházení se životním prostředím, energií a ostatními zdroji a také na bezpečnost svých pracovníků.  Vážíme si otevřeného dialogu s našimi pracovníky, zákazníky a dodavateli i s úřady a veřejností. Našim zákazníkům i veřejnosti poskytujeme informace o dopadech vyráběných produktů i námi nabízených služeb na životní prostředí.

TRVALE UDRŽITELNÉ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PRO NÁS TAKÉ ZNAMENÁ, ŽE NENAKUPUJEME NÁSLEDUJÍCÍ DŘEVO:

• dřevo pocházející z nelegální těžby

• dřevo z oblastí, ve kterých jsou porušována tradiční a základní občanská práva.

• dřevo z lesů, jejichž zvláštní ochranné hodnoty jsou obhospodařováním lesních porostů ohroženy.

• dřevo z přeměny přírodních lesů na plantáže nebo k využití na jiné než s lesem související účely.

• dřevo z lesů, které jsou osázeny geneticky upravenými druhy stromů.

• dřevo z oblastí, ve kterých dochází k porušení základních principů MOP (Mezinárodní organizace práce), jak jsou definovány v Deklaraci MOP o základních právech v práci z roku 1998
Těšíme se na rozhovor s Vámi. Své dotazy, upozornění a podněty posílejte v případě zájmu na info[at]pfleiderer[dot]com.